Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 404 Valtuustoaloite: Orijärven rantatie 1 tontin muuttaminen urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi

MliDno-2021-556

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 25.1.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rantakylässä Orijärven rantatie 1 ja Karjalantien kulmauksessa oleva yleisen rakennuksen korttelialue (Y) muutetaan urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU), missä käytössä tuo tontti on vuosikymmenet ollutkin. Näin kaavalla vahvistetaan tontilla yli 40 vuoden ajan vakiintunut virkistysaluekäyttö. Tontilla on luistelukenttä, jota kesällä käytetään urheilukenttänä. Tontilla on kaunista puustoa, jota ei saa hävittää. Alue on erittäin sopiva Sokkalantien luonnonsuojellun tammikujan jatkeeksi.

Toivomme Mikkelin kaupungin kuuntelevan asukkaiden ja valtuutettujen toiveita oman kotikaupunkimme viihtyvyyden lisäämiseksi. Luonto ja liikkuminen edistävät asukkaiden hyvinvointia. 

Mikkelissä 25.1.2021

Satu Taavitsainen, SDP

Hannu Tullinen, Jenni Tissari, Marita Hokkanen,
Raine Lehkonen, Soile Kuitunen, Jaana Vartiainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Kuvaus

Aloite koskee Rantakylässä, Mikkelin kaupungin omistamaa kiinteistöä 491-31-100-1 (noin 0,6 ha), jolla on kaavamerkintä Y, joka tarkoittaa yleisten alueiden korttelialuetta. Kohteen asemakaava on vahva eli lainvoimainen. Koska kohteessa ei ole ollut vahvistetun asemakaavan mukaista käyttöä, on alueella takavuosina toiminut vapaamuotoinen lähiliikunta-alue (luistelu- ja pelikenttä), jota on ylläpitänyt aiemmin kunta ja myöhemmin muut toimijat.

Kaupungin maapoliittista (mapoli-) ohjelmaa ollaan uudistamassa. Mapoli-ohjelmatyössä tehdään katsaus siihen, millaisia kuntaliitosten jälkeisiä Y-aluevarauksia kaupungin keskustaajaman sekä aluekeskusten alueella on. Uusi mapoli-ohjelma tulee valtuustokäsittelyyn uuden kaupunkistrategian jälkeen, valtuustokauden alkaessa. Tässä kyseessä olevan kiinteistön (..-100-1) ja muiden vastaavien kohteiden jatkokäytöstä linjataan mapoli-asiakirjassa.

Laajemmin tulisi myös selvittää, ovatko Rantakylän asemakaavat ajantasaisia ja vaativatko ne muita vastaavia tarkastuksia. Ko. kaava on vuodelta 1975. Pidemmän ajan tavoitteena on, että asemakaavoja yhdistetään isommiksi kokonaisuuksiksi, jolloin aloitteessa mainitut kysymykset voitaisiin ratkaista kokonaisharkinnan kautta. Vanha Otavantien ja Orijärven välisellä alueella on runsaasti asemakaavoja ja pääosa kaava-alueista on hyväksytty 1970- ja 1980-luvuilla (pl. muutamia kohteita alueen länsiosassa ja Orijärjeven pohjoispuolella, ”Orijärvi” v. 2000, numero 10040).

Juuri tällä hetkellä ko. kiinteistöön ei liity Y-kaavamerkinnän mukaista käyttöpainetta. Omatoimiselle virkistysaluekäytölle ei ole esteitä. Alueen puustosta vastaa kaupunkiympäristön tulosalue ja puuston kuntoa on tarkkailtava niin, että ne eivät muodosta henkilö- tai vahinkoriskiä alueella liikkuville ihmisille ja alueen rakennuksille. Myös ko. tontin valaisinpylväiden kunto ja sähköliittymien kunto tulee tarkastaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 21.32.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.