Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 406 Valtuustoaloite Kitereen yksityistien muuttamisesta kaavatieksi Ristiinassa tulevan asemakaavoituksen yhteydessä

MliDno-2021-1215

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jaakko Väänänen ym. esittivät 15.3.2021 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Kitereentie Ristiinan pitäjän taajamassa on ollut ulkopuolisen läpiajoliikenteen tie vuosia. Tietä kuljetaan suoraan Parkkilan ja Löydön suunnalta Ristiinan taajaman yrityksiin ja päinvastoin edellä mainittuihin suuntiin. Kitereentie on jäänyt aiemmin poistetusta Valtatie 13 linjauksen muutoksesta käyttötieksi, jota hoidettiin kunnan ja tielaitoksen toimesta. Tien varressa on pysyvää asutusta 22 taloutta. Tien läheisyydessä on myös uusi Huumon asuinalue. Kuntaliitoksen jälkeen Kitereentie sai tien parantamisavustusta Mikkelin kaupungilta ja valtiolta perusparannushankkeeseen ja se muutettiin yksityistieksi.

Kitereen yksityistien tiekunta on ollut huolissaan suurista liikennemääristä, ajonopeuksista ja liikenneturvallisuuden vaarantumisesta.

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 23.2.2021 päätynyt Kitereentien yksityistiekunnan esityksestä ja Pohjois-Savon Ely-Keskuksen puollosta liikenteen rajoittamiseen Kitereen yksityistiellä,liikennemerkein moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty sekä lisäkilvellä tonteille ajo sallittu.

Ristiinan yleiskaava on saatu eteenpäin ja seuraavaksi tarkistetaan asemakaava.

Asemakaavan yhteydessä tulee tarkastella kaikki kaava-alueet ja myös kaavatiet.

Huumon uusi kaava-alue tulee lähelle Kitereentietä.

Valtuustoaloitteen allekirjoittajat esittävät tässä yhteydessä tarkistettavan myös Kitereentien käyttö ja mahdollinen muutos kaavatieksi, jolloin saadaan kaikki kaava-alueen asukkaat, yritykset yhdenvertaiseen asemaan ja parannetaan taajaman saavutettavuutta. Sama menettely tulee tehdä myös muiden pitäjien taajamissa, jos siellä on vastaavanlaisia tieosuuksia.

Mikkelissä 15.3.2021

Jaakko Väänänen

Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Marja Kauppi,
Keijo Siitari, Pekka Pöyry, Markku Kakriainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Kuvaus

Aloite koskee Ristiinan kyläalueen pohjoispuolella olevaa yksityistietä (tiekunta), jolla on havaittu lisääntynyttä läpiajoliikennettä ja tiekunta on esittänyt huolensa tien ajonopeuksista ja liikenneturvallisuudesta. Yksityistie on saanut parantamisavustuksia Mikkelin kaupungilta ja valtiolta.

Aloitteessa mainitaan, että tien varrella on 22 taloutta ja tien etelä- ja itäpuolella on Huumon yleiskaavaan merkitty asuinalue. Lisäksi aloitteessa tuodaan esille Mikkelin kaupunkiympäristölautakunnan päätös (23.2.2021), joka koskee liikenteen rajoittamista asianmukaisin liikennemerkein.

Kaupungilla ei ole tarkoituksena tehdä sellaisia asemakaavatasoisia muutoksia Kitereentien alueella, jotka johtaisivat tienosuuden muuttamiseen kaavatieksi. Asemakaavoitusta ohjaava, vielä vahvistamaton Ristiinan Kirkonkylän strateginen yleiskaava määrittää Kitereenjärven ja Huumon suunnan liikenteen kulkemaan Huumontielle, joka on yleiskaavassa määritelty yhdystieksi/kokoojakaduksi (yt/kk).

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti vastaustaan valtuustoaloitteeseen seuraavasti: lause "Kaupungilla ei ole tarkoituksena tehdä sellaisia asemakaavatasoisia muutoksia Kitereentien alueella, jotka johtaisivat tienosuuden muuttamiseen kaavatieksi." muutetaan muotoon: "Kaupungilla ei ole tarkoituksena tehdä lähiaikoina sellaisia asemakaavatasoisia muutoksia Kitereentien alueella, jotka johtaisivat tienosuuden muuttamiseen kaavatieksi."

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutos valtuustoaloitteen vastaukseen, joka annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Jaakko Väänäsen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.