Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 390 Talouden seuranta 7/2021

MliDno-2021-1166

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2021 mukaisesti vähintään kolme kertaa vuodessa (KV 7.12.2020 § 112, talousarviokirjan kappale 2.4). Kaupunginhallitukselle taloudesta raportoidaan tarvittaessa useammin.

Maaliskuun lopun toteuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan henkilöstön määrän kehitys ja talouden toteutuminen sekä ne toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa, ja siinä esitetään talouden ja henkilöstömäärän kehityksen lisäksi ohjelmakorteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut sekä tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden seuranta. Lokakuun seurantaraportoinnissa esitetään henkilöstön määrän kehitys ja talouden seuranta. Lisäksi lauta- ja johtokuntien tulee hakea mahdolliset määrärahamuutokset viimeistään lokakuun seurantaraportoinnin yhteydessä.

Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste on esitetty osana liitteenä olevaa talouden seurantaraporttia. Kaupungin talouden arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella päätyvän noin 6 miljoonan euron alijäämään. Talousarvio laadittiin alun perin noin 2,5 miljoonaa alijäämäiseksi. Talousarviota huonompi ennuste johtuu ennen kaikkea Essoten kuntalaskutuksen ylitysennusteesta, jonka syynä ovat koronakustannukset ja niihin kohdistuviin avustuksiin liittyvä epävarmuus.

Määrärahamuutokset

Mikkelin Vesiliikelaitos arvioi Metsäsairilan jätevedenpuhdistamon investointihankkeeseen talousarviossa varatun 2,4 miljoonan euron määrärahan ylittyvän. Vesiliikelaitos hakee puhdistamon loppuvaiheen rakentamiseen ja käyttöönottoon 1,6 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.7.2021 tilanteesta, sekä hyväksyy 1,6 miljoonan euron lisämäärärahan Vesiliikelaitokselle jätevedenpuhdistamoinvestoinnin loppuunsaattamista varten.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vs. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.