Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 395 Paikallinen virka- ja työehtosopimus perusopetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta

MliDno-2021-3498

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen toimikunta on hyväksynyt 6.4.2021 valtuutuksen, jonka perusteella kunnat voivat tehdä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen peruskoulun tutoropettajan tutortyöhön käyttämän ajan korvaamisesta.

OVTES ei sisällä erillisiä, selkeitä määräyksiä peruskoulun tutortyön korvaamisesta. Annetun valtuutuksen perusteella kunta voi halutessaan sopia tutortyön korvaamisesta liitteenä olevan mallisopimuksen mukaisesti lukuvuodelle 2021–2022.

Sopiminen on vapaaehtoista ja vaatii sekä kunnan toimivaltaisen viranomaisen että JUKO:n luottamusmiehen hyväksynnän. Hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla liittenä olevan mallin mukainen sopimus. Sopimus on otettava käyttöön sellaisenaan ilman sisällöllisiä muutoksia (mutta toimivaltaisten paikallisten OVTES:n neuvotteluosapuolten allekirjoituksilla). Allekirjoitettua sopimusta ei tarvitse lähettää KT Kuntatyönantajille.

Toimivaltainen viranomainen on Mikkelin kaupungion hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus. Hallintosääntö luku 5 toimielinten tehtävät ja toivallan jako kohta 15, jonka mukaan kaupunginhallitus hyväksyy virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanon ja suositussopimukset sekä päättää siitä, missä laajuudessa muut viranomaiset voivat päättää virka- ja työehtosopimusten mukaisista palvelussuhteen ehdoista.

Sopimusta sovelletaan OVTES:n piirissä olevaan tutoropettajaan, joka tekee valtion 31.7.2021 päättyvän erityisavustuksen mukaista, digitaalisuutta opetuksessa hyödyntävää työtä. Sopimuksen sisältämät ehdot vastaavat pitkälti 1.11.2016 voimaan tullutta ja 31.7.2021 päättyvää pakottavaa erillistä virka- ja työehtosopimusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunnginhallitus päättää hyväksyä paikallisen sopimuksen tutor työn korvaamisesta perusopetuksessa. Sopimus on voimassa lukuvuoden 2021-2022 ajalla 1.8.2021-.31.7.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/ Seija Manninen, Sari Markus, Juko ry pääluottamusmies Mika Pirhonen, Meita palkkahallinto

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.