Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 387 Kaupunginhallituksen toiminnan pelisäännöt

MliDno-2019-2147

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen asema kaupungin johtamisessa on keskeinen. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta (kuntalaki 38 §). Kun valtuustolla on kokonaisvastuu kaupungin toiminnasta sekä toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta, kaupunginhallituksen vastuu on käytännönläheisempää.

Kaupunginhallituksen tulee kuntalain 39 §:n mukaan:

 • vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
 • vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
 • valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
 • edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
 • vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
 • vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
 • huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.


Kaupunginhallituksen tehtävistä säädetään hallintosäännössä mm. seuraavasti:

2 §

”Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.”

25 §

”Kaupunginhallitus

 • vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta kaupunginvaltuustolle,
 • vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan,
 • antaa kaupunginvaltuustolle vuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä,
 • arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa sekä
 • käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset”
   

Työskentelynsä kehittämiseksi hallituksen on hyvä määritellä hyvän hallitustyöskentelyn pelisäännöt. Sen avulla hallitus suuntaa työtään strategiseen suuntaan, määrittelee roolinsa konserniohjauksessa sekä toimintaperiaatteet yhteistyölle eri tahojen kanssa. Näistä keskeisiä ovat suhde valtuustoon, kaupunginjohtajaan, lautakuntiin sekä kuntien yhteistoimintaorganisaatioihin. Hyvän hallitustyön periaatteisiin kuuluvat myös kokous- ja työskentelymenettelyihin sekä viestintään ja hallitustyön arviointiin liittyvät pelisäännöt.

Kuntaliitto on julkaissut suosituksen hyvästä hallitustyöskentelystä (https://www.kuntaliitto.fi/demokratia-ja-osallisuus/suositus-hyvasta-hallitustyoskentelysta).

Hallituksen työskentelyä on hyvä suunnitella etukäteen. Kokous- ja työskentelymenetelmistä on syytä keskustella yhdessä ja sen pohjalta kirjata pelisäännöt, joiden mukaisesti hallitus toimii. Pelisäännöissä voidaan sopia esimerkiksi:

 • työskentelyn strategianmukaisuudesta
 • kokoustyöskentelykäytännöistä: esimerkiksi kokoustekniikka, tekniset välineet, etukäteistiedonsaanti, jne.
 • eri tilanteissa toimimisesta: esimerkiksi vuorovaikutus ristiriitatilanteissa, riittävien valmistelutietojen puuttuminen jne.
 • kaupunginhallituksen sekä sen jäsenten ja muiden osapuolten rooleista: esimerkiksi puheenjohtajan vastuu kokouksen hallinnasta ja jäsenten aktivoinnista sekä puheenjohtajan päätösehdotuksesta, jäsenten vastuu asiaan perehtymisestä ja asiaan liittyvistä puheenvuoroista sekä muiden jäsenten huomioimisesta jne.
 • puheenvuorojen tiiviinä pitämisestä: esimerkiksi ajankäyttö asian merkittävyyden mukaisesti, asiassa pysyminen ja muut mahdolliset seikat.
   

Tavallisten hallituksen kokousten ohella hyviä työmuotoja ovat iltakoulut, puheenjohtajien väliset palaverit, strategiaseminaarit, lähetekeskustelut sekä tulevaisuustyöskentely.

Kaupunginhallitus on keskustellut pelisääntöjen luomisesta seminaaripäivillä elokuussa 2019, jonka pohjalta on laadittu liitteenä oleva luonnos Mikkelin kaupunginhallituksen pelisäännöistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käy keskustelun laaditun luonnoksen pohjalta ja antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään niin, että säännöt hyväksytään keskustelun aikana tehdyin muutoksin.

Lisäksi keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että kuvaaminen kirjataan muotoon: "Puheenjohtajisto voi kieltää kuvaamisen, mikäli se koetaan häiritseväksi tai käsiteltävän asian luonne edellyttää kuvaamisen keskeyttämistä.". Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti, Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on keskustellut pelisääntöjen päivittämisestä kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 20.9.2021, jonka pohjalta on laadittu liitteenä oleva luonnos muutoksilla Mikkelin kaupunginhallituksen pelisäännöistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen pelisäännöt liitteessä olevin muutoksin.

Päätös

Asia palautettiin uuteen valmisteluun. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.