Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 397 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle torisääntöön tehdystä valituksesta

MliDno-2021-1672

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallitustoria koskeva torisääntö on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 21.4.2020 § 49, ja se on ollut voimassa 1.5.2020 alkaen.

Torisäännössä annetaan suositukset ja määräykset torikaupasta sekä torialueilla harjoitettavasta muusta toiminnasta. Torisääntö koskee myös kävelykadulla tapahtuvaa toimintaa. Torisäännön tarkoituksena on osaltaan sallia torialueella tapahtuvaa kehittämistoimintaa elinvoimaisuuden hyväksi.

Toripaikkavuokra määräytyy kaupunkiympäristölautakunnan vuosittain määräämän taksan mukaan.

Torisääntö - ja -taksa on lähetetty kommentoitavaksi Torikauppiasyhdistys ry:lle. Toritaksaan esitettiin senttien pyöristyksiä siten, että käteis- ja korttimaksulla maksetut suoritukset ovat samansuuruisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan torisäännön. Torisääntö tulee voimaan 1.5.2021.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Marita Hokkanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska ehdotus oli saanut paljon kritiikkiä torikauppiaiden taholta ja kauppiaita ei ollut kuultu riittävästi. Markku Himanen kannatti Hokkasen esitystä.

Julistettuaan keskustelun tältä osin päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Marita Hokkasen esitystä asian palauttamisesta uudellen valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Kerttu Hakala, Pekka Heikkilä, Jaakko Väänänen, Marja Kauppi, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Jaana Strandman, Vesa Himanen) ja 4 ei -ääntä (Marita Hokkanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen). 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Lisäksi keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että torisäännöstä poistetaan kohta: 5.3 Yömyynti ja kohdasta 5.4 Yösäilytys: poistetaan lause: Lupa myönnetään vain torikartassa erikseen määritellylle alueelle. Kohta 3.1 muutetaan torikauppiasyhdistyksen lausunnon mukaiseksi. Kohta 8 Poikkeaminen muutetaan torikauppiasyhdistyksen lausunnon mukaiseksi.

Vesa Himanen kannatti Väänäsen ehdotusta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Kerttu Hakala, Pekka Heikkilä, Marja Kauppi) ja 10 ei -ääntä (Jaakko Väänänen, Vesa Himanen, Marita Hokkanen, Markku Himanen, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Jaana Strandman, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen). 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi oli tullut Jaakko Väänäsen esitys äänin 10-3. 

Liitteenä oleva torisääntö hyväksytään Jaakko Väänäsen esittämin muutoksin.

Merkitään, että Mikkelin Torikauppiaat ry:n lausunto torisäännöstä lisätään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi
Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Torikauppiaat r.y on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 20.4.2021 § 66, jolla on hyväksytty Mikkelin kaupungin torisääntö. Mikkelin kaupungissa toimivana yhdistyksenä sillä on muutoksenhakuoikeus päätöksestä ja oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään, että kaupunkiympäristölautakunnan päätös kumotaan ja asia palautetaan lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi. 

Liitteenä on torisääntö siinä muodossa kuin lautakunta on sen hyväksynyt. Se ei siis ole vielä lainvoimainen, koska päätöksestä on tehty kaksi oikaisuvaatimusta.

Torikauppiasyhdistyksen oikaisuvaatimuksessa todetaan, ettei torisäännön kohdan 3.1 sisältö käy päätöksestä selville, kun päätöksessä sanotaan, että "kohta 3.1 muutetaan torikauppiasyhdistyksen lausunnon mukaiseksi ". Tämä on kuitenkin ollut se muoto, jossa muutosehdostus on lautakunnassa tehty ja hyväksytty. Torikauppiasyhdistyksen lausunto on ollut sekä esityslistan että pöytkirjan liitteenä ja siitä ksanotaan, että "tämä kohta pitää säilyttää tässä entisessä muodossa". Tämä tarkoittaa selkeästi sitä, että kyseinen torisäännön kohta tulee säilyttää samassa muodossa kuin se on vuonna 2020 lautakunnassa hyväksytty. Pöytäkirjanotteisiin ei ole liitetty torisääntöä vielä sellaisessa muodossa, johon nuo lautakunnan päätöksellä muutetut kohdat olisi kirjoitettu uusiksi, koska päätös ei ole lainvoimainen. Liitteenä olleeseen ehdotukseen lautakunnassa tehdyt muutokset näkyvät siis itse pöytäkirjan tekstistä. Päätöksestä ja liitteenä olleesta torikauppiasyhdistyksen lausunnosta lautakunnan päättämä torisäännön sisältö käy selville. 

Samalla tavalla on kirjattu torisäännön kohta 8, jota myös muutettiin lautakunnan päätöksessä esityslistassa olevaan ehdotukseen verrattuna.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että Yömyynti -kohta (kohta 5.3.) tulisi palauttaa torisääntöön siinä muodossa, kuin se on ollut edellisessä torisäännössä. Tällöin kauppiailla olisi oikeus lopettaa yömyynti siltä päivältä, kun heillä myyntiin tarkoitettu tuotteet ovat loppuneet. 

Vuonna 2020 hyväksytyssä torisäännössä tämä kohta on kuulunut näin:

Yömyyntilupaa haetaan kirjallisella hakemuksella torin ylläpitäjältä. Myönnetty lupa tarkoittaa, että torikauppias sitoutuu jatkamaan myyntiä illalla luvassa määrättyyn kellonaikaan saakka. Yömyynnin jälkeen myyntikojua tai -ajoneuvoa ei tarvitse siirtää yöksi pois torilta. Mikäli myyntiä ei jatketa luvassa määrättyyn aikaan saakka, on myyntipaikka tyhjennettävä. Lupa ei oikeuta pelkkään myyntilaitteen tai -ajoneuvon säilyttämiseen torilla normaalin myyntiajan jälkeen. Lupaehtojen rikkomisesta annetun huomautuksen jälkeen seuraa luvan peruuttaminen.

Uudessa ehdotuksessa oli kohtana 5.3 täsmälleen sama teksti, mutta lautakunnan päätöksellä se poistettiin torisäännöstä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan torisäännön kohta 5.4 tuli aiemman kohdan, esitettyä kohtaa 5.3 vastaavan kohdan tilalle. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan mainittu kohta 5.4 oli mukana jo esittelijän ehdotuksessa. Kokouksessa siitä päätettiin vain poistaa yksi lause: "Lupa myönnetään vain torikartassa erikseen määritellylle alueelle."

Ilmeisesti asian käsittelyssä lautakunnassa on tapahtunut jonkinlainen väärinkäsitys yömyyntiä koskevan torisäännön kohdan osalta. Torikauppiaat eivät ole toivoneet tuon kohdan poistamista torisäännöstä ja päätöstä voidaan korjata niin, että ehdotuksessakin ollut kohta 5.3 palautetaan torisääntöön samassa muodossa.

Tarkastuksessa on havaittu, että torisääntöön oli jäänyt myös yksi tekninen virhe. Kohtaan 3.1.1 tulee lisätä lause: "Jos myyntipaikka vuokrataan asiakaspaikkoja vaativaan yritystoimintaan, myyntipaikan hinta mukautetaan pinta-alansa suhteessa samaan hinnoitteluun, kuin mitä kahviopaikoilla toimivat yrittäjät maksavat paikoistaan." Tämä lisäys tarvitaan, jotta asiakaspaikkoja tarvitsevien myyjien kohtelua ei voisi tulkita kilpailulain vastaiseksi ja tällaisten myyntipaikkojen ja nimettyjen kahvilapaikkojen hinnoittelu olisi tasapuolista. 

Toisen oikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen 20.4.2021 § 66 on tehnyt yksityishenkilö, jolla on Mikkelin kaupungin jäsenenä muutoksenhakuoikeus. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään poistamaan torisäännöstä lainvastaiset tekstit ja saattamaan torisääntö lainmukaiseksi.

Oikaisuvaatimuksen mukaan torisäännön kohta 2.2. ei ole lainmukainen.

Torisäännön 2.2. kohdassa lukee seuraavasti: ”Poliittista, uskonnollista tai muuta vastaavaa aatteellista toimintaa sisältävät tilaisuudet tulee pääsääntöisesti sijoittaa muualle kuin varsinaiselle torialueelle.”

Torisäännön määräyksen lainvastaisuutta perustellaan oikaisuvaatimuksessa ensisijaisesti yhdenvertaisuuslain säännöksillä. Vaatimuksen tueksi viitataan myös muuhun lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin.

Yhdenvertaisuuslakiin johtaneen hallituksen esityksen (HE 19/2014) yksityiskohtaisissa perusteluissa lain soveltamisalaa koskevan 2 §:n kohdalla sivulla 55 todetaan:

"Ehdotetulla lailla suojataan luonnollisia henkilöitä. Jos oikeushenkilöiden taustalla olevien luonnollisten henkilöiden suojan tarve sitä edellyttää, voi laki kuitenkin tulla sovellettavaksi myös oikeushenkilöiden välisissä suhteissa (PeVL 11/2012 vp). Arvioitaessa yhdenvertaisuuslain mukaisen syrjintäkiellon soveltumista oikeushenkilöiden välisiin suhteisiin on olennaista, kuinka välittömästi esimerkiksi elinkeinonharjoittaja samaistuu yhtiöön ja sen toimintaan (syrjintälautakunnan lausunto 2009/3384)."

Torisäännössä kaikkea aatteellista toimintaa (ml. poliittiset puolueet) kohdellaan yhdenvertaisesti eikä poliittisia puolueita aseteta siinä huonompaan asemaan verrattuna muihin aatteellista toimintaa harjoittaviin tahoihin. Puolueita ei myöskään rajoiteta osallistumasta tapahtumiin torilla, vaan kyse on sijoittumisesta torilla. Puolueiden laissa tarkoittama suojan tarve ei edellytä sijoittumista torilla.

Poliittisten puolueiden taustalla olevien jäsenten suojan tarve ei edellytä lain soveltamista kaupungin ja puolueiden välisiin suhteisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupungin torisääntöön tehdään seuraavat muutokset: 

Torisääntöön lisätään kohta 5.3, joka kuuluu seuraavasti:

5.3 Yömyyntilupa

Yömyyntilupaa haetaan kirjallisella hakemuksella torin ylläpitäjältä. Myönnetty lupa tarkoittaa, että torikauppias sitoutuu jatkamaan myyntiä illalla luvassa määrättyyn kellonaikaan saakka. Yömyynnin jälkeen myyntikojua tai -ajoneuvoa ei tarvitse siirtää yöksi pois torilta. Mikäli myyntiä ei jatketa luvassa määrättyyn aikaan saakka, on myyntipaikka tyhjennettävä. Lupa ei oikeuta pelkkään myyntilaitteen tai -ajoneuvon säilyttämiseen torilla normaalin myyntiajan jälkeen. Lupaehtojen rikkomisesta annetun huomautuksen jälkeen seuraa luvan peruuttaminen.

Kohdan 3.1.1 loppuun lisätään lause: "Jos myyntipaikka vuokrataan asiakaspaikkoja vaativaan yritystoimintaan, myyntipaikan hinta mukautetaan pinta-alansa suhteessa samaan hinnoitteluun, kuin mitä kahviopaikoilla toimivat yrittäjät maksavat paikoistaan."

Muilta osin torikauppiasyhdistyksen oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa torisääntöä tai palauttaa asiaa uudelleen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä yksityishenkilön tekemän oikaisuvaatimuksen, koska kaupunkiympäristölautakunnan päätös ei ole yhdenvertaisuuslain eikä muunkaan lain vastainen. Päätös ei ole myöskään syntynyt väärässä järjestyksessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkeliläinen henkilö on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valituksen Mikkelin kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 25.5.2021 § 87, jolla hänen tekemänsä oikaisuvaatimus torisäännön hyväksymistä koskevasta lautakunnan päätöksestä 20.4.2021 § 66 on hylätty.

Hallinto-oikeus on kehottanut Mikkelin kaupunginhallitusta hankkimaan valituksen johdosta kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon.

Valituksessa vaaditaan lautakunnan torisäännön hyväksymistä koskevan päätöksen kumoamista, koska valittaja pitää torisäännön kohtaa 2.2. lain vastaisena. Toisaalta perusteluosassa vaaditaan hallinto-oikeutta velvoittamaan Mikkelin kaupunki poistamaan torisäännöstä lainvastaiset tekstit ja saattamaan torisäätö lain mukaiseksi sekä asettamaan torisäännön noudattaminen toimenpidekieltoon valitusasiana ratkaisuun saakka.

Valituksessa vedotaan mm. perustuslakiin, yhdenvertaisuuslakiin, rikoslakiin, järjestyslakiin ja kokoontumislakiin sekä useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden valittaja katsoo kieltävän nyt kyseessä olevan torisäännön kohdan soveltamisen. Valittajan käsityksen mukaan kyseinen torisäännön kohta on syrjivä, koska se rajoittaa poliittisten, uskonnollisten ja vastaavien aatteellisten tilaisuuksien järjestämistä torilla.

Kaupunkiympäristölautakunta uudistaa oikaisuvaatimuksen johdosta tehdyssä päätöksessä esitetyt perustelut.

Kuten kaupunkiympäristölautakunta jo oikaisuvaatimuksen johdosta tekemässään päätöksessä on todennut, tällainen määräys ei ole syrjivä. Sama määräys on ollut Mikkelin kaupungin torisäännössä jo vuosia. Se on aikanaan liitetty torisääntöön, koska torikauppiaat ja muut torilla toimivat yrittäjät pitivät myyntipaikkojensa läheisyydessä järjestettyjä poliittisia ja uskonnollisia tilaisuuksia heidän elinkeinoaan tai toimintaansa haittaavina. Tilaisuuksien katsottiin häiritsevän ja ärsyttävän niihin osallistumattomia asiakkaita ja ohjaavan näitä pois torilta tai niiden yrittäjien myyntipaikoilta, jotka olivat lähellä tilaisuuksia. Tori on kuitenkin ensisijaisesti tarkoitettu torikauppaa, kahvilatoimintaa ja niihin rinnastettavaa toimintaa varten. Kaupunki pyrkii tälläkin tavalla tukemaan perinteistä torikauppaa, joka on ehkä kahvilatoimintaa lukuun ottamatta vaikeuksissa. 

Syrjinnästä tämän torisäännön soveltamisessa ei ole kyse. Sitä sovelletaan samalla tavalla kaikkiin poliittisiin tai uskonnollisiin tilaisuuksiin järjestäjästä riippumatta. Syrjiväksi toiminta voitaisiin katsoa silloin, jos esimerkiksi yhdelle puolueelle tai uskontokunnalle sallittaisiin tilaisuuden järjestäminen mutta toiselle ei. Tällaista erottelua torisäännön määräys ei mahdollista. 

Määräys ei myöskään estä tällaisten tilaisuuksien järjestämistä. Mikkelissä kaupunki on vakiintuneesti osoittanut poliittisille tai uskonnollisille tilaisuuksille paikkoja aivan ydinkeskustasta torin läheltä. Esimerkiksi vapun perinteiset puhetilaisuudet ovat olleet viereisessä Kirkkopuistossa ja markkinoiden aikana puolueille on järjestetty omat paikat torin viereisiltä kaduilta, jotka on suljettu ajoneuvoliikenteeltä.

Valituksessa väitetään, että torisääntö estää toripaikan vuokraamisen politiikassa toimivalle luonnolliselle henkilölle. Tämä on väärä käsitys. Kuka tahansa voi vuokrata toripaikan, mutta siinä ei torisäännön mukaan voi järjestää poliittista tai uskonnollista tilaisuutta. Jos joku vuokraa vaikkapa kirpputoripaikan, ei torisääntö estä häntä keskustelemasta asiakkaidensa kanssa myös politiikasta tai uskonnollista asioista, kunhan paikan tosiasiallinen käyttötarkoitus on muu kuin tällaisen tilaisuuden järjestäminen. 

Torisäännön kohdan 2.2. ei voi katsoa syrjivän ketään eikä loukkaavan tasa-arvoa tai kenenkään oikeuksia.

Edellä esitetyn ja oikaisuvaatimuksen johdosta tehdyssä päätöksessä esitettyjen perustelujen nojalla kaupunkiympäristölautakunta katsoo, ettei valitus anna aihetta kumota tai muuttaa kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä. Torisäännön hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanoa ei tule kieltää.

Valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus tulee hylätä perusteettomana ja yksilöimättömänä.

Koska valitus koskee vain hyväksytyn torisäännön yhtä kohtaa, kaupunkiympäristölautakunta voi päättää, että hyväksyttyä torisääntöä noudatetaan muilta osin. Valitus ei tule tämän johdosta hyödyttömäksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä olevan lausunnon toimitettavaksi edelleen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää, että sen 20.4.2021 § 66 kohdalla hyväksymää torisääntöä noudatetaan muilta kuin torisäännön kohdan 2.2. osalta. Torisäännön kohdan 2.2. sijaan noudatetaan lautakunnan 21.4.2020 § 49 kohdalla hyväksymän torisäännön samaa asiaa koskevaa määräystä, kunnes asiaa koskeva valitus on lainvoimaisesti ratkaistu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hallintosäännön 29 §:n 2 momentin 14-kohdan mukaan kaupungin lautakuntien yleiseen toimivaltaan kuuluu 

"- käyttää tehtäväalueensa puhevaltaa tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa sekä antaa tehtäväaluettaan koskevat muut lausunnot ja esitykset ulkopuolisille tahoille, ellei muuten ole säädetty tai määrätty eikä asian laajuus tai vaikuttavuus edellytä kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston päätöstä ... "

Tässä asiassa ei ole muuta säädetty tai määrätty eikä asian laajuus tai vaikuttavuus edellytä kaupunginhallituksen päätöstä/lausuntoa, joten kaupunkiympäristölautakunnalla on itsenäinen toimivalta antaa lausunto omasta päätöksestä tehdystä valituksesta. Itä-Suomen hallinto-oikeus on kuitenkin pyynnön kohdistanut kaupunginhallitukselle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus toteaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että kaupunkiympäristölautakunnalla on itsenäinen toimivalta antaa asiassa lausunto. Kaupunginhallitus toimittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja samalla toteaa, että se yhtyy siihen. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Satu Taavitsainen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.