Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 386 Kaislaniemen ranta-asemakaavan kumoaminen

MliDno-2020-1149

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 31. päivänä maaliskuuta 2021 päivätyn ranta-asemakaavan kumoamisehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy maaomistajan aloitteesta.

Kaislaniemen ranta-asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 20.11.1998. Kaava on tarkoitus kumota alueelta, joka sijoittuu Mikkelin kuntakeskuksen itäpuolelle, valtatie 5:n eteläpuolelle Rahulaan, Ylimmäinen nimisen järven ranta-alueelle. Mikkelin keskustasta alueelle on noin 10 kilometriä. Alue muodostuu tiloista 491-416-1-243 Kaihlaniemi (osa), 491-416-1-268 Katinkulta, 491-416-1-240 Niemelä ja 491-416-1-269 Haaparanta.

Kaavamuutos on tullut vireille 3.6.2020 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 3.6.2020 -  3.7.2020.

Aineistosta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta, kaupungin rakennusvalvonnasta ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta. Lausuntoja ei tullut.

Kaavan vireilletulon yhteydessä asiasta on saapunut yksi kirjallinen mielipide. Mielipiteessä on tuotu esiin, että halutaan kaava-alueen pohjoisosassa olevan vakituisen asumisen mahdollistava rakennuspaikan säilyvän. Lisäksi on esitetty kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevan RA-paikan muuttamista vakituisen asumisen rakennuspaikaksi.

VASTINE: Rakennuspaikka säilyy kumoamisen myötä. Ranta-asemakaavan kumoamisen myötä alueelle jää voimaan Sairilan osayleiskaava. Rakennuspaikka on yleiskaavassa osoitettu vakituisen asumisen rakennuspaikkana (AO), jonka rakennusoikeus on 200 k-m2 + 120 k-m2. Kaavaprosessin tarkoituksena on kumota ranta-asemakaava ja saattaa Sairilan osayleiskaavan mukainen kaavatilanne voimaan. Yleiskaavaan ei ole tässä prosessissa mahdollisuutta tehdä muutoksia. Yleiskaavaan tehtävistä muutoksista vastaa kaupunki, mutta tällä hetkellä yleiskaavan muutos ei ole vireillä. Mikäli yleiskaavan muutos joskus käynnistyy, on siinä yhteydessä mahdollista esittää vastaavaa muutosta tehtäväksi. Sinänsä esitetty muutos sopii alueelle, koska lähiympäristöön on yleiskaavassa jo tälläkin hetkellä esitetty vakituista asumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Kaislaniemen ranta-asemakaavan kumoamisen, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Kaislaniemen ranta-​asemakaavan kumoamisen,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Valmistelija

 • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavamuutosehdotus oli nähtävillä 19.5-18.6.2021. Lausunnot kaavaehdotuksesta pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta, Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnasta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta. Asiakirjoista saapui kaksi lausuntoa.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) näkemyksen mukaan ranta-asemakaavan kumoaminen ei olennaisesti muuta alueen rakentamisedellytyksiä ja -olosuhteita, joten ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa ranta-asemakaavan kumoamisen takia.

Yhtään muistutusta ei jätetty.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä ei ole tuotu esiin mitään sellaisia seikkoja, joiden johdosta tulisi kaavaehdotusta muuttaa. Kaavaehdotus voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn.

Hallintosäännön 27 § mukaan kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavat ja asemakaavamuutokset, jotka eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä ja joiden osalta päätösvaltaa ei ole siirretty kaupunkiympäristölautakunnalle. Kaupunkisuunnittelu on katsonut, että kyseinen ranta-asemakaavan kumoaminen ei ole vaikutuksiltaan merkittävä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kaislaniemen ranta-asemakaavan kumoamisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maankäyttö ja kaupunkirakenne/Frosti Minna, Avelin Kirsi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.