Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 394 Etelä-Savon pelastuslaitoksen ylipalomiehen viran muuttaminen viestintäsuunnittelijaksi

MliDno-2021-3649

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti pelastuslaitoksella tulee olla turvallisuusviestintää koordinoiva henkilö. Turvallisuusviestintä on osa tehtävänkuvaa kaikilla pelastuslaitoksen työntekijöillä ja viranhaltijoilla. Lisäksi alueen sopimuspalokunnat ovat tärkeä kumppani turvallisuusviestinnän käytännön toteutuksessa. Turvallisuusviestinnän tehokas suunnittelu, koordinointi ja toteutus edellyttää kuitenkin riittävää resurssointia

Pelastusjohtaja Seppo Lokka esittää, että Etelä-Savon pelastuslaitoksen ylipalomiehen (vakanssi 3928) avoinna oleva virka muutetaan 1.10.2021 lukien viestintäsuunnittelijan viraksi. Kelpoisuusvaatimukset viestintäsuunnittelijan virkaan pysyvät samoina, kuin ne ovat ylipalomiehen virkasuhteessa. Ylipalomiehen kelpoisuusvaatimus on kaupunginhallituksen päätös 20.5.2013 § 211 mukaan pelastusoppilaitoksessa suoritettu virkaa tai tehtävää vastaava tutkinto (pelastuslaki 379/2011 § 57), BC-luokan ajokortti sekä virkaa vastaava kuntoluokka. Kyseinen viranhaltija voi osallistua silloin tarvittaessa pelastuslain valvontatehtäviin ja muihin sellaisiin pelastusviranomaisen tehtäviin, joihin sisältyy julkisen vallan käyttämistä.

Esityksessä on todettu, että Etelä-Savon pelastuslaitoksella on tarve perinteisen pelastustoiminnan osalta laajempien virkatehtävien suorittamiseen sekä muuta virkatehtäviin liittyvää tehtävää. Erityisesti tarvetta on turvallisuusviestinnän koordinointiin liittyvät monimuotoisilla työtehtävillä.

Esityksen mukaan yksi ylipalomiehen viroista olisi syytä muuttaa viestintäsuunnittelijan viraksi. Koska pelastuslaitoksen päätoimiselle henkilöstölle kuuluu pelastuslain mukaisia lakisääteisiä tehtäviä, joissa edellytetään julkisen vallan käyttöä, on viestintäsuunnittelija virkasuhteinen tehtävä myös jatkossa.

Esityksen mukaan ylipalomiehen viran muuttamisen viestintäsuunnittelijan viraksi kustannusvaikutus on vuositasolla 8500 euroa. Virkanimikkeen muutoksen jälkeen virka julistetaan haettavaksi mahdollisimman pian, koska kyseisen viran työpanosta käytetään myös hyvinvointialueen valmistelussa.  

Henkilöstöpalveluilla ei ole huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen esitykseen.

Viran muuttamisen osalta toimivalta on hallintosäännön luvun 6 § 54 mukaan kaupunginhallituksella. Hallintosäännön luvun 6 § 56 mukaan palvelukseen ottava viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta kuultuaan henkilöstöjohtajaa ja ottaen huomioon ao. virka- ja työehtosopimuksen palkan määrittelyä koskevat määräykset, viran tai tehtävännimike, virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkkahinnoittelukohta ja työn vaativuuden arvioinnin mukainen vaativuustaso.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esityksen mukaisesti muuttaa ylipalomiehen (vakanssi 3928) viran viestintäsuunnittelijaksi 1.10.2021 lukien. Viran kelpoisuusehtoihin ei tule muutosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslaitos/Seppo Lokka, henkiöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.