Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 385 Anttolan eteläisen yleiskaavan muutos 491-477-2-8 / Kapalahti

MliDno-2021-1658

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 29. päivänä maaliskuuta 2021 päivätyn yleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Alueella on voimassa 19.6.2000 hyväksytty Anttolan eteläinen yleiskaava.

Suunnittelualue sijaitsee Louhiveden Kapalahdenselän pohjoisrannalla, noin 8 km etelään Anttolan kirkonkylästä. Alueen sijainti on esitetty OAS:n kansilehdessä.

Kaavamuutos on tullut vireille 14.4.2021 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 14.4.2021 – 14.5.2021.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon Pelastuslaitokselle ei ole huomautettavaa. Kaksi naapurikiinteistöjen omistajaa toivovat apajapaikan säilyvän. Vastineena tähän todetaan, että apajapaikka säilytetään uudessa kaavassa. Asiasta on sovittu maanomistajan ja osakaskunnan kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Anttolan eteläisen yleiskaavan muutoksen 491-477-2-8 / Kapalahti, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Anttolan eteläisen yleiskaavan muutoksen 491-477-2-8 / Kapalahti, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus oli nähtävillä 9.6-9.8.2021. Nähtävilläoloaikana saatiin yksi lausunto Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Heillä ei ollut huomautettavaa. Muistutuksia ei jätetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Anttolan eteläisen yleiskaavan muutoksen koskien tilaa 491-477-2-8 / Kapalahti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.