Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 308 Talousarvioraami 2019

MliDno-2018-1779

Valmistelija

 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön, Taloudellinen katsaus kesä 2018, mukaan Suomen talouden suhdannenousu jatkuu vielä vuonna 2018, minkä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin; vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 % ja vuonna 2019 BKT:n kasvu hidastuu 1,8 prosenttiin.

Vuonna 2018 yksityiset investoinnit, sekä kone- ja laiteinvestoinnit että asuinraken­nusinvestoinnit, kasvavat nopeasti. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Bruttokansantuotteen kohtuullisen nopeana jatkuva kasvu ja reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitävät työvoiman kysyntää ennustejaksolla. Työttömien ja piilotyöttömien suuresta määrästä sekä työvoiman tarjontaa lisäävistä toimenpiteistä johtuen työvoiman tarjonta ei koko talouden tasolla vielä rajoita työllisyy­den ja talouden kasvua. Yksittäisillä toimialoilla pula osaavasta työvoimasta voi jo muodostua kasvun esteeksi. Työllisten määrä kasvaa 1,0 % v. 2019 ja 0,7 % v. 2020. Työllisyysaste nousee 72 prosenttiin v. 2019 ja edelleen 72,6 prosenttiin v. 2020.

Maailman BKT:n kasvu on nopeimmillaan kuluvana vuonna. Korkeasuhdanne jatkuu lähivuosina, mutta monet ennakoivat indikaattorit viittaavat maailmantalouden kasvun lievään hidastumiseen. Maailmantaloudessa riskit painottuvat yhä jonkin verran alasuuntaan. Keskeinen negatiivinen riski on protektionismi ja kauppasodan uhka. Yhdysvaltojen kauppa­poliittiset toimet ovat johtaneet kiristyneeseen tilanteeseen keskeisten kauppa­kumppaneiden välillä.

Talousarvion 2019 valmistelun lähtökohdat ja suunnitelmakauden näkymät

Kaupungin käyttötalouden reaalitilanne oli vuosina 2016- 2017 tasapainossa, mutta vuoden 2018 tuloksen arvioidaan taittuvan hieman alijäämäiseksi. Vuoden 2018 talouden ennusteen heikkeneminen 3/ 2018 tilanteesta johtuu pääosin arvioitua suuremmista vuoden 2017 veronpalautuksista, jotka tulevat näkymään kaupungin marraskuun verotilityksissä. Mikkelin kaupungin 8/ 2018 verotuloennuste on alentunut 4,5 miljoonaa euroa aiempaan 4/ 2018 Kuntaliiton arvioon nähden. Talouden tasapainottaminen suunnitelmakaudella 2019 - 2023 edellyttää kaupunkirakenteen uudistamista.

Valtuuston 18.6.2018 hyväksymässä kaupunkirakenneselvityksessä on linjattu kaupungin keskeiset talouden tasapainotustoimenpiteet. Kaupunkirakenneselvityksessä vuodelle 2019 kohdistuvat toimenpiteet on sisällytetty talousarvioraamiin 2019 muutoin, paitsi henkilöstöön liittyvät ns. ”kolmoskorin” toimenpiteet (-1 milj. euroa) ja ns. ”ykköskorin” säästövapaiden vähentämistoimenpiteet (-0,2 milj. euroa) kohdistetaan erikseen palvelualueille talousarviovaiheessa. Myös kaupunkirakenneselvityksen toiminnallisia ja laadullisista tavoitteita on huomioitu talousarvioraamissa pääosin, mutta lopulliset päätökset aikatauluista ja laajuudesta tarkennetaan talousarviovalmistelun yhteydessä. Kaupunkirakenneselvityksen toimeenpano on talouden sopeuttamisessa keskeisessä roolissa taloussuunnitelmakaudella.

Talousarvioraamin keskeiset kustannusmuutokset:

 • Essoten kuntalaskutuksen nousu 3,1 milj. euroa (1,7 %)
 • Palkankorotusten vaikutus 2 milj. euroa (2 %)
 • Päivähoidon palvelutarve- ja maksumuutokset n. 1 milj. euroa.
 • Koulujen ja päiväkotien väistötilojen lisätarve 0,7 milj. euroa
 • Uusien koulutilojen suunnitteluresurssit 0,2 milj. euroa
 • Satamalahden suunnittelu 0,2 milj. euroa
 • Koulurakenteen muutokset -0,3 milj. euroa
 • Tietoimen ja vesiosuuskuntien avustukset -0,3 milj. euroa
 • Työmarkkinatuen kuntaosuus -0,3 milj. euroa.

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä tehtiin 5,3 miljoonan euron tasevaraus käytöstä poistuvien kiinteistöjen purkamismenoihin ja kiinteistöjen tasearvon kertapoistoihin kirjattiin 6,2 miljoonaa euroa. Myös tulevina talousarvion suunnitelmavuosina 2019- 2023 varaudutaan kertapoistoihin keskimäärin 2,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Vuodesta 2021 alkaen kaupungin käyttöomaisuuden poistotasoa nostaa vesiliikelaitoksen jätevesipuhdistamoinvestoinnin valmistumisesta alkavat poistot, jotka ovat noin 2,5-3 miljoonaa euroa vuodessa.

Kokonaisuutena edellä kuvatut kustannusmuutokset vaikuttavat kaupungin käyttötalouden toimintakatteeseen heikentävästi noin 5 miljoonaa euroa vuonna 2019. Kertapoistojen ja purkuvarausten tasoa tarkennetaan talousarviovaiheessa, mutta talousarvioraamissa on varauduttu noin 2,5 miljoonan euron tasoon.

Maakunnallisen sote-uudistuksen myötä Mikkelin kaupungilta siirtyy laskennallisia valtionosuuksia maakunnalle vuodesta 2021 alkaen. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä valmisteltava kuntien peruspalvelujen valtionosuusuudistukseen liittyvä siirtymätasausmenettely sisältää kunnille kannusteen tasapainottaa talouttaan sosiaali- ja terveystoimen kustannusten osalta uudistuksen voimaantuloon mennessä. Sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu ennen maakuntauudistusta vaikuttaa alentavasti maakuntauudistuksen jälkeisiin kuntien valtionosuuksiin. Sote- ja maakuntauudistuksen arvioidaan alentavan kaupungin saamia valtionosuuksia vaiheittain noin 1 miljoonalla eurolla vuosittain vuosina 2021- 2024.

Toimintakatteen ja tuloksen muodostuminen

Talousarvioraami vuodelle 2019 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Sisäiset erät tarkennetaan talousarvioon valmistelun yhteydessä, mutta se ei aiheuta muutosta kaupungin toimintakatteeseen. Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut vuoden 2017 tilinpäätös, toteutumaennuste 2018 sekä vuoden 2019 arvioidut verotulot ja valtionosuudet, jonka pohjalta on määritelty koko kaupungin kulutaso.

Talousarvioraami 2019 osoittaa -303,6 milj. euron toimintakatetta, mikä on 5,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa (-298,5 miljoonaa euroa). Toimintakustannusten nousu on noin 1,3 % talousarviosta 2018.

Mikkelin kaupungin verotulot vuodelle 2019 ovat Kuntaliiton 8/ 2018 arvion mukaisesti 212,1 miljoonaa euroa, mikä on 10,6 miljoonaa euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä 2017 ja 10,5 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan tilikauden 2018 toteutumaennuste. Valtionosuuksien tason arvioidaan laskevan kuluvan tilikauden tasosta noin 2,5 milj. euroa ollen 110,2 miljoonaa euroa vuonna 2019. Valtionosuuksien osalta laskentapohjaa selvitetään Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa koskien Otavan Opiston lukiokoulutuksen järjestämislupaan liittyvää opiskelijamäärää.

Tilikauden 2019 tulos muodostuu raamin mukaisesti seuraavalla tavalla:

 • toimintakate                                             - 303.634 Teur
 • verot                                                          + 212.145 Teur
 • valtionosuudet                                         + 110.215 Teur
 • rahoitustulot, netto                                      + 1.480 Teur
 • vuosikate                                                      + 20.106 Teur
 • poistot                                                           - 20.000 Teur
 • tilikauden tulos                                                    251 Teur


  Talousarvioraamiin sisältyy seuraavat riskit:
 • Verorahoitukseen liittyvien tulojen (verotulot, valtionosuudet) kertymä tarkentuu syksyllä, jonka myötä on arvioitava tarvittaessa tulopohjan vahvistamista.
 • Työmarkkinatuen kuntaosuus voi toteutua arvioitua suurempana, jos työllistämistoimet eivät tehoa.
 • Essoten talousarvion valmistelu on vielä kesken, eikä vuoden 2018 toteutuma perusterveydenhuollon osalta ei ole tiedossa.
 • Rahoituskuluissa ei ole varauduttu merkittävään korkojen nousuun.
 • Osinkojen osalta yhtiöiden tulokset mahdolliset osingot vuodelta 2018 selviävät vasta keväällä 2019.
     
 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioraamin vuodelle 2019 ja oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus tekee talousarvion valmistelun väliaikatarkastelun veroprosenttien käsittelyn yhteydessä.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

   

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.