Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 306 Päiväkodin johtajan viran perustaminen 1.10.2018

MliDno-2018-1770

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisia virkoja ja viranhaltijoita koskevien ohjeiden mukaan työntekijää, jonka työtehtäviin sisältyy asioiden valmistelua ja julkisen vallan käyttöä, ei pidä ilman perusteltua syytä ottaa virkasuhteeseen ilman että tehtävää varten on perustettu virka. Perustelluiksi syiksi luetaan toiminnan laajuudessa tapahtuvat vaihtelut tai se, ettei virkaa ole ehditty perustaa.

Kaupungin varhaiskasvatuksessa on eläköitymisien johdosta 1.8.2017 päiväkotien osalta päädytty yhdistämään päiväkoteja saman johdon alaisuuteen. Norpanhovin päiväkodin johtaminen siirtyi saman aikaisesti toiminnanohjaaja Päivi Kuvalle, joka on ollut vapautettuna Ristiinan päiväkodinjohtajan virasta 16.11.2015 alkaen. Alunperin järjestelyn oli tarkoitus olla määräaikainen, mutta tämän toimintakauden alkaessa on todettu, että päiväkodinjohtajan virkaa ei voida enää hoitaa ilman virkaa vaan järjestely on pysyvää. Virkaan sisältyy Norpanhovin päiväkodinjohtajuuden lisäksi Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän ja muun tietoteknisen toiminnan asiantuntijana ja Titania-pääkäyttäjänä toimiminen. Lisäksi tehtävään kuuluu palveluseteli-asiat ja niiden hoitaminen. Työn luonteesta johtuen virassa työaika on toimistotyöaika.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 10 § 3 mom mukainen kelpoisuus.

Virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). Viran ensimmäisenä sijoituspaikkana on varhaiskasvatus.

Päiväkodinjohtajan viran perustamisen yhteydessä  päiväkodinjohtaja/toiminnanohjaaja Päivi Kuva siirretään kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 5 luvun 24 §:n perusteella Norpanhovin päiväkodinjohtajan virkaan. Hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

Hallintosäännön 52 § mukaan virat perustaa kaupunginhallitus ja hallintosäännön 60  §:n mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää kaupunginhallitus  tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että päiväkodinjohtajan virka perustetaan 1.10.2018 alkaen. Päiväkodinjohtajan virkaan siirretään kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain  5 luvun 24 §:n perusteella 1.10.2018 alkaen päiväkodinjohtaja/ toiminnanohjaaja  Päivi Kuva.

Päivi Kuvan palkka ja muut palvelussuhteen ehdot säilyvät ennallaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päivi Kuva, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/varhaiskasvatus, henkilöstöpalvelut, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi