Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 307 Mikkelin Toriparkki Oy:n autopaikkaosakkeiden myyminen Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustorille

MliDno-2018-1774

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustorin käyttötarkoituksen muutoksen ja siihen liittyvän rakennusluvan johdosta yhtiö tarvitsee hallintaansa 27 uutta autopaikkaa, jotta rakennuslupa voidaan hyväksyä. Täyttääkseen edellytetyn autopaikkamäärän yhtiön on nyt tarkoitus hankkia Mikkelin kaupungilta 14 autopaikkaa ostaen kaupungin omistamia Mikkelin Toriparkki Oy:n osakkeita. Kaupungilla on toriparkissa 100 autopaikkaa ja 14 autopaikan myynti ei vaaranna kaupungin omia tarpeita.

Catella Property Oy on 31.10.2017 arvioinut Mikkelin Toriparkki Oy:n autopaikkaosakkeen, joka oikeuttaa yhden autopaikan omistukseen, käyväksi hinnaksi 25.000 euroa. Siten kokonaiskauppahinnaksi muodostuu 350.000 euroa.

Koska ostajana on toriin rajoittuvassa korttelissa sijaitseva kiinteistönomistaja, ei muilla osakkailla ole lunastusoikeutta (osakassopimuksen kohta 9).

Yhtiön ulkopuolinen uusi omistaja tarvitsee osakkeiden hankkimiseen Mikkelin Toriparkki Oy:n hallituksen yksimielisen suostumuksen (yhtiöjärjestyksen 13 §),

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myydä 350.000 euron kauppahinnalla Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustorille 14 autopaikan hallintaan oikeuttavat Mikkelin Toriparkki Oy:n osakkeet, yhteensä 14 kpl, edellyttäen, että Mikkelin Toriparkki Oy:n hallitus yhtiöjärjestyksensä 13 §:n mukaisesti antaa Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustorille osakkeiden hankkimiseen yksimielisen suostumuksensa. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan autopaikkaosakkeiden myyntiä edellä mainitulla tavalla tarkoittavan kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustori, Mikkelin Toriparkki Oy, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi