Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 309 Kaupunginjohtajan palkantarkistus

MliDno-2018-1782

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus hyväksyi Timo Halosen kaupunginjohtajasopimuksen 22.6.2015 § 228. Johtajasopimus astui voimaan 24.8.2015. Johtajasopimusta on täydennetty kaupunginhallituksen päätöksellä 6.2.2017 § 54 vuoden 2017 tavoitteilla. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi johtajasopimuksen 12.2.2018 § 18 kuntalain 147 §:n siirtymäsäännöksen nojalla.

Johtajasopimuksen 7 kohdassa todetaan:

"Kokonaispalkka on 10.062 euroa kuukaudessa 24.8.2015 alkaen.

Palkka maksetaan kunkin kuukauden 15. päivä. Palkka tarkistetaan KVTES:n mukaisesti. Lisäksi vuosittain kaupunginjohtajan työn arviointimenettelyn yhteydessä arvioidaan palkan taso ja neuvottelut palkan tarkistuksista käydään joka 3. vuosi. Luontoisetuna kaupunginjohtajalla on matkapuhelin ja tietokoneyhteys kotiin.

Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus vapaaseen autoetuun verotusarvoltaan enintään 1100 €/kk, minkä arvo lisätään kokonaispalkkaan. Siinä tapauksessa, että kaupunginjohtaja haluaa luopua vapaasta autoedusta, lisätään luopumishetkellä noudatettava autoedun verotusarvo rahapalkkaan.

Kokouspalkkiot suoritetaan kaupungissa kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Mikkelin kaupunki ottaa kaupunginjohtajalle Vakuutusyhtiö Pohjolasta yksilöllisen eläkevakuutuksen, joka on suuruudeltaan 200 euroa kuukaudessa. Yksilöllistä eläkevakuutusta maksetaan kaupunginjohtajalle niin kauan, kun kaupunginjohtaja on Mikkelin kaupungin palveluksessa."

Kaupunginjohtajan palkkaukseen on vuoden 2015 jälkeen tehty vain valtakunnallisten sopimusten mukaiset yleiskorotukset. Tällä hetkellä rahapalkka on 10.201,53 euroa/kk. Lisäksi kaupunginjohtajan palkkaan lisätään auto- ja matkapuhelinetu.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on käynyt kaupunginjohtajan kanssa neuvottelun sopimukseen asetetettujen tavoitteiden perusteella palkan tarkistuksesta.

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, markku.aholainen@live.com

Esitys annetaan kokouksessa.

   

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti kaupunginhallitus päätti tarkistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen johtajasopimuksen kohdassa 7 määritellyksi kokonaispalkaksi 10800 euroa kuukaudessa 1.9.2018 alkaen ja muutoin johtajasopimuksessa esitetyn mukaisesti.

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että kaupunginjohtaja Timo Halonen, hallintojohtaja Ari Liikanen,​ viestintäsuunnittelija Mikko Tuovinen, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, henkilöstöjohtaja Titta Saksa ja talousjohtaja Heikki Siira poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään,​ että tämän pykälän käsittelyn ajan sihteerinä toimi puheenjohtaja Markku Aholainen.

   

   

 

   

   

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi