Kaupunginhallitus, kokous 27.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 345 Talousarvio vuonna 2016

MliDno-2015-1177

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kuntalain 410/2015 110§ mukaisesti "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet." 

Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 8.6.2015 §208 talousarvioraamin vuodelle 2016 ja oikeutti konsernipalvelut valmistelemaan lautakunnille talousarvion valmisteluohjeet. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2016 - 2019 on liitteenä. Talousarvioesityksessä on tilinpäätös 2014, talousarvio 2015, lautakuntien esitykset sekä kaupunginjohtajan esitys, josta käytetään nimeä kaupunginhallituksen esitys. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää koko kaupungin osalta sopeuttamistoimenpiteinä lautakuntien (vast.) hinnoitteluiden tarkistamisen, eläköitymisen hyödyntämisen sekä toimintakulujen tarkistuksen ja sosiaali- ja terveystoimen osalta palveluiden sopeuttamisen ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidonpalveluiden integroimistoimenpiteiden jatkamisen.Henkilöstösuunnitelma ja uusien virkojen ja toimien perustaminen/ lakkauttaminen tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Veroprosenttien hyväksymisestä on laadittu eri päätöspykälä.Talousarvion lähtökohtana on, että kunnallisveroprosentti on vuoden 2015 tasolla (20 prosenttiyksikköä) ja kiinteistöveroja korotetaan 0,10 prosenttiyksikköä pl. yleishyödyllinen yhteisö ja rakentamaton rakennuspaikka. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 0,65 prosenttiin, muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 1,20 prosenttiin, yleinen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 1,30 prosenttiin ja voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 2,60 prosenttiin.

Tilakeskus taseyksikkö on kaupunginhallituksen raamia koskevan päätöksen (8.6.2015 §208) mukaisesti yhdistetty talousarviossa 2016 tekniseen toimeen teknisen lautakunnan tulosalueeksi. Purkamiseen liittyvät toimenpiteet tuodaan erikseen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäviksi.

Kaupunginhallitus päättää antaa talousarvion yhteydessä kaupunginjohtajalle:

  • Oikeuden ottaa 30 milj.euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2016. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
  • Oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 60 milj. euron määrällä vuonna 2016. Suojauksia tehdään 60 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen tulee pyytää aluejohtokuntien lausunnot talousarviosta.

Anttolan aluejohtokunta on kokouksessaan 20.10.2015 todennut:

  • sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan talousarvioesityksestä, että se ei hyväksy esitettyjä hammashoidon supistuksia ja että huono lääkäritilanne vaikeuttaa kaikkien anttolalaisten terveyspalveluja (§58).
  • teknisen lautakunnan talousarvioesityksestä, että 1) palvelukeskuksen laajennushanke tulee toteuttaa alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuonna 2016, 2) Anttolan yhtenäiskoulun koulutilat tulee saattaa siihen kuntoon, että oppilaiden ja henkilökunnan terveys ei vaarannu, 3) Anttolan asemakaavan päivittäminen tulee toteuttaa vuoden 2016 kuluessa ja 4) Pajatien peruskorjaus on tehtävä vuonna 2016 (§60).
  • kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarviosta, että allasjumppien ohjaajamaksuihin osallistutaan neljän lisäryhmän verran kolmen jo olemassa olevan ryhmän lisäksi (§61).

Suomenniemen aluejohtokunta on kokouksessaan 13.10.2015 §55 todennut teknisen lautakunnan talousarvioesityksestä, että tonttimarkkinoinnin tehostaminen on hyvä asia kaavoitukselle, joustava rakentaminen haja-asutusalueilla tulee varmistaa ja että kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille kirkonkylä-Kauriansalmi on lisättävä suunnitelmakauden talousarvioon. Kasvatus- opetuslautakunnan talousarvion osalta on kerhotoiminnan projektin yhteydessä ratkaistava Suomenniemen kerhotoiminnan järjestäminen jatkossa kuljetuksineen (§56). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan talousarviossa on huomioitava varautuminen kodinomaisen asumisen mahdollistavan asuntosiiven rakentamiseen Metsätähden yhteyteen Suomenniemellä (§59).

Ristiinan aluejohtokunta on todennut, että sillä ei ole huomautettavaa hallintokuntien talousarvioihin. Haukivuoren aluejohtokunta ei ole vielä antanut lausuntoaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen vuoden 2016 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2016 - 2019 erillisen käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016 - 2019 käsittelyn kaupunginjohtaja Timo Halosen aloituspuheenvuorolla. Sen jälkeen puheenvuoroja pitivät vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Talo sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen sivistystoimen, tekninen johtaja Jouni Riihelä teknisen toimen sekä hallintojohtaja Ari Liikanen ja ohjelmajohtaja Juha Ropponen konsernipalveluiden osalta.

Asian käsittelyä jatketaan 27.10.2015 pidettävässä kokouksessa.

Merkitään, että Kati Kähkönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.53.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 2.11.2015 pidettävässä kokouksessa.

Merkitään, että kaupunginhallitus käsitteli §:t 344 - 345 samanaikaisesti.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa poistui klo 14.53 ja hänen tilalleen kokoukseen tuli varajäsen Elina Hölttä.

Merkitään, että Raine Lehkonen ja Armi Salo-Oksa saapuivat kokoukseen klo 16.56 ja samana ajankohtana varajäsen Elina Hölttä poistui kokouksesta.