Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 350 Tulostus- ja painotuotteiden hankintasopimuksen julkisuus

MliDno-2016-2013

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Teroprint Oy:n edustaja Jarmo Korkolainen on pyytänyt jäljennöstä Mikkelin kaupungin ja Grano Oy:n välisestä kopio- tulostus- ja painotuotteiden hankintasopimuksesta, joka on allekirjoitettu 1.3.2016.

Jarmo Korkolainen on pyytänyt saattamaan asiakirjan salassapitoa koskevan asian viranomaisen ratkaistavaksi valituskelpoisella päätöksellä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

Liike- tai ammattisalaisuutta ei laissa ole tarkemmin määritelty. Liikesalaisuudella tarkoitetaan yleensä taloudellisluonteisia, lähinnä kaupankäynnin alaan kuuluvia yrityksen salaisuuksia. Liikesalaisuuteen sisältyy myös yrityskokemusten eli niin sanotun "know-hown" suoja.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 114/1978 vp) mukaan liikesalaisuudella tarkoitetaan muun muassa taloudellisia liikesalaisuuksia, joita ovat esimerkiksi yrityksen organisaatiota, sopimuksia, markkinointia, hintapolitiikkaa tai alennusjärjestelmää koskevat tiedot.

Oikeuskäytännössä tarjousasiakirjojen julkisuutta on käsitelty muun muassa tapauksessa KHO:2007:83, jossa  tarjousasiakirjojen sisältämiä yksikköhintoja pidettiin tarjouksen tehneen elinkeinonharjoittajan liikesalaisuuksina. Tapauksessa tarjouksen yksikköhinnat todettiin liittyvän X Oy:n elinkeinotoimintaan. Hintojen joutuminen kilpailevien elinkeinonharjoittajien tietoon antaisi näille kilpailuetua. Tapauksessa todettiin, että X Oy haluaa pitää yksikköhinnat salaisuuksinaan ja yhtiöllä on objektiivisesti arvioiden salassapitointressi.

Hankintasopimuksesta on laadittu julkinen versio, joka lähetetään tietoja pyytäneelle. Hankintasopimuksen kohdan 7. hintoja koskeva osio on katsottava salassa pidettäväksi. Sopimuksen ehdot voidaan katsoa muilta osin olevan julkisia.

Salassa pidettäväksi katsottu kohta koskee nimenomaisesti edellä mainituissa hallituksen esityksissä liikesalaisuuksiksi määriteltyjä tietoja. Tietojen julkistamisesta on objektiivisesti arvioiden haittaa Grano Oy:lle ja esimerkiksi Grano Oy:n kilpailijoiden voi katsoa hyötyvän, jos kyseiset tiedot olisivat julkisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että Mikkelin kaupungin ja Grano Oy:n välisestä kopio- tulostus- ja painotuotteiden hankintasopimuksesta on laadittu julkinen versio; muilta osin kaupunginhallitus päättää kyseisen liiketoimintasuunnitelman olevan salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jarmo Korkolainen / Teroprint Oy