Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 349 Tontin 491-10-72-1 myyminen / Huuhkajankatu 2 / BG-liikekiinteistöt Oy

MliDno-2016-1007

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupungihallitus päättää myydä tontin 491-10-72-1 BG-liikekiinteistöt Oy:lle 380.000 euron kauppahinnalla. Omistusoikeus tonttiin siirtyy kaupantekohetkellä, hallinta on jo entuudestaan ostajalla voimassa olevan maanvuokrasopimuksen nojalla. Kauppahinta kattaa myös myöhemmin asemakaavamuutoksen mukaisesti ostajalle muodostettavaan laajentuvaan tonttiin liitettävät tontinosat. Tästä otetaan kauppakirjaan kaupunkia sitova esisopimuksen kaltainen maininta. Asemakaavamuutoksen lainvoimaistuttua tarvittavat tontinosat luovutetaan BG-liikekiinteistöt Oy:lle korvauksetta.

Lisäksi kauppakirjaan otetaan maininta siitä, että sikäli kuin em. tontinosat tarvitaan rakennusluvan mukaisesti käyttöön ja siten ostajan hallintaan jo ennen kuin ne voidaan tontinosina ostajalle omistusoikeuksin luovuttaa, luovuttaa kaupunki niiden hallinnan ostajalle tilapäisellä sopimuksella, jonka teknisen toimen toimintasäännön puitteissa voi kaupungingeodeetti päätöksellään tehdä. Muut kaupan ehdot ovat tavanomaiset vuokrattujen tonttien luovutukseen sovellettavat ehdot. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan allekirjoitettavan kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Päätettäessä tontin 491-10-72-1 myymisestä BG-liikekiinteistöt Oy:lle oli ajatuksena, että kyseistä tonttia voidaan myöhemmin asemakaavan muutoksen avulla suurentaa, mutta koska rakentaminen etenee asemakaavamuutosta nopeammin, tonttia laajentavien tontinosien vastikkeeton omistusoikeuden luovutus tapahtuisi vasta asemakaavan muutoksen lainvoimaistumisen jälkeen. Rakentamisen ja kaavamuutoksen lainvoimaistumisen välinen aika oli tontin "lisäosien" osalta tarkoitus hoitaa hallinnan antavalla vuokrasopimuksella. Nyt on kuitenkin käynyt ilmeiseksi, että tonttia koskeva asemakaavan muutos rajataan sen mukaisesti kuin Motonetin rakennushankkeessa tontin käyttö on suunniteltu (ja nyt jo toteutettukin). Siten estettä tontinosien luovuttamiseen tontin 491-10-72-1 myymisen yhteydessä ei ole ja niiden luovuttaminen saman kiinteistökaupan yhteydessä on molempien kaupan osapuolien kannalta tarkoituksenmukaista. Ostaja on ilmoittanut pohjoisen määräalan alueelta löytyneestä jätemaasta ja tältä osin kaupunki vastaa ostajalle aiheutuneista ennalta-arvaamattomista lisäkustannuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää luovuttaa BG-liikekiinteistöt Oy:lle 2.112 m2 ja 2.273 m2 suuruiset määräalat kiinteistöstä 491-10-9908-0. Luovutus on vastikkeeton ja toteutetaan tontin 491-10-72-1 myymisen yhteydessä samalla kauppakirjalla. Hallinta- ja omistusoikeus luovutettaviin määräaloihin siirtyy ostajalle välittömästi. Kauppakirja voidaan allekirjoittaa ennen kaupunginhallituksen päätöksen lainvoimaistumista. Tekninen johtaja oikeutetaan neuvottelemaan ja päättämään pohjoiseen määräalaan kohdistuvien, ennalta-arvaamattomia lisäkustannuksia aiheuttaneiden jätteiden poistamisen kustannusten korvaamisesta ostajalle.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään kahden ensimmäisen lauseen osalta siten, että "Kaupunginhallitus päättää luovuttaa BG-liikekiinteistöt Oy:lle 2.112 m2 ja 1.670 m2 suuruiset määräalat kiinteistöstä 491-10-9908-0. Luovutushinta sisältyy alkuperäiseen kauppahintaan ja toteutetaan tontin 491-10-72-1 myymisen yhteydessä samalla kauppakirjalla."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutettu esitys hyväksyä. Hyväksyttiin.