Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 353 Selvityksen antaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle kouluterveystarkastusten toteutumisesta

MliDno-2016-1121

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Mikkelin kaupungilta selvitystä Satu Taavitsaisen sähköpostikirjoitusten perusteella. Kirjoitusten  mukaan Mikkelin kaupungin kouluterveydenhuollossa lukuvuodan 2015-16 osalta 2. ja 4. luokkien terveystarkastukset jäävät väliin lukuunottamatta yksilöllisiä/tarpeenmukaisia käyntejä. Kirjoitusten perusteella Mikkelin kaupunki rikkoo lakia.

Selvitystä pyydetään seuraaviin asioihin:

1. Kuinka Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 9 §:n mukaiset terveystarkastukset toteutetaan Mikkelin kaupungissa

2. Onko lukuvuonna 2015 – 2016 joitakin asetuksen mukaisia terveystarkastuksia jäänyt tekemättä, jos on niin kelle ja miksi?

3. Millaiset ovat Mikkelin kaupungin peruskoulun kouluterveydenhuollon terveydenhoitaja- ja lääkäriresurssit sekä koulu- ja oppilasmäärät lukuvuonna 2015 – 2016.

Lisäksi pyydetään selvitystä kaupunginhallitukselta siitä, mitä toimia se on tehnyt kouluterveydenhuollon (terveydenhoitaja ja lääkäri) riittävien resurssien varmistamiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Sosiaali- ja terveystoimen tuotqantolautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että asiassa annetaan liitteen mukainen lausunto.

Päätös

Keskustelun kuluessa Markku Aholainen esitti Teijo Ylösen kannattamana, että lautakunta toteaa, että terveystoimen päättämä 2. ja 4. luokan oppilaiden määräaikaisten terveystarkastusten väliin jättäminen on selkeästi valtioneuvoston asetuksen (338/2011) vastainen. Lautakunta päättää, että kaikki tekemättä olevat määräaikaiset terveystarkastukset toteutetaan asetuksen mukaisina vielä tämän kevään aikana. Lautakunta pyytää kaupunginhallituksen ilmoittamaan lausuntona tämän lautakunnan päätöksen aluehallintovirastolle.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, niin asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja ehdotti äänestyksen suoritettavaksi siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät 'jaa' ja ne, jotka kannattavat Markku Aholaisen esitystä äänestävät 'ei'. Äänestystapa hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä 'jaa' äänestivät Eero Aho, Veikko Elo, Timo Hirvonen, Hannu Mielonen, Pekka Moilanen, Maritta Mynttinen, Katriina Noponen, Keijo Partio, Satu Pulkkinen ja Helvi Valtonen. 'Ei' äänestivät Markku Aholainen, Sirkka Härkönen ja Teijo Ylönen.

Puheenjohtaja totesi, että äänin 10-3 lautakunnan päätökseksi tuli esittelijän esitys.

Päätöksen jälkeen Markku Aholainen esitti seuraavan eriävän mielipiteen päätöksestä:

"En voi yhtyä lautakunnan hyväksymään vastineeseen seuraavista syistä:

1. Mikkelin tuotantoyksikön terveystoimen päätös jättää väliin yhdeksän koulun  2. ja 4. luokan oppilaiden määräaikaiset terveystarkastukset on valtioneuvoston asetuksen 338/2011 ja sen soveltamisohjeiden vastainen.

2. Mikkelin sote-tuotantolautakunnan olisi tullut todeta terveystarkastusten väliin jättämisen asetuksen (338/2011) vastaisuus ja päättää, että terveystarkastukset toteutetaan asetuksen mukaisena vielä tämän kevään aikana."

Eriävän mielipiteen perustelumuistio pöytäkirjan liitteenä.

Valmistelija

Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että aluehallintovirastolle annettava lausunto täydennetään kokouksessa jaetun kirjelmän mukaiseksi. 

Asiasta käydyn keskustelun aikan Arto Seppälä esitti Marku Turkian kannattamana, että puuttuvat 335 tarkastusta tehdään heinäkuun 2016 loppuun mennessä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Arto Seppälän esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 kyllä-ääntä (Veli Liikanen, Petri Pekonen, Marja Kauppi, Sari Teittinen, Vesa Himanen, Armi Salo-Oksa, Olli Nepponen, Seija Kuikka, Jaakko Väänänen, Juha Vuori), 4 ei-ääntä (Arto Seppälä, Petri Tikkanen, Markku Turkia, Susanna Rusakko) ja 1 poissa (Kati Kähkönen).  

Puheenohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 16.55 - 17.05.

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen 23.6.2016 koskien kouluterveydenhuollon terveystarkastusten toteutumista Mikkelin kaupungissa .

Päätöksessään aluehallintovirasto kehottaa Mikkelin kaupunkia ryhtymään tarvittaviin toimenpi­teisiin, jotta neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä las­ten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen (338/2011) 9 §:n mukaiset terveystarkastukset toteutuvat asianmukai­sesti.

Aluehallintovirasto seuraa tilannetta edelleen ja pyytää Mikkelin kaupungilta sel­vitystä 15.10.2016 mennessä siitä, kuinka lukuvuonna 2015-2016 toteutumatta jääneet asetuksen mukaiset terveystarkastukset ovat toteutuneet.

Mikäli terveystarkastukset eivät tuolloin toteudu asetuksen mukaisesti, aluehal­lintovirasto harkitsee määräyksen antamista. Aluehallintovirasto kehottaa Mik­kelin kaupunkia myös seuraamaan omavalvonnan keinoin resurssien käyttöä ja toteutuneiden terveystarkastusten tilannetta ja puuttumaan ongelmiin mahdolli­simman varhain.

Aluehallintovirasto toteaa saatujen selvitysten perusteella, että asetuksen neu­volatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveyden huollosta 9 §:n neljännen kohdan mukaisia oppi­laan vuosittaisia terveystarkastuksia on osalla oppilaista jäänyt toteutumatta. Näin ollen Mikkelin kaupungin toiminta ei ole säädösten mukaista.

Aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että viime lukuvuodelta tekemättä jääneet asetuksen mukai­set määräaikaiset terveystarkastukset, jotka Mikkelin kaupungin selvityksessä on lu­vattu toteuttaa heti tulevan lukukauden alussa, eivät korvaa lukuvuonna 2016-2017 asetuksen mukaisia terveystarkastuksia. Ne on toteutettava asetuksen mukaisena ja viidennen luokan oppilaille tarkastuksen on oltava laaja.

Aluehallintoviraston päätöksen perusteella Kouluterveydenhuollossa on lisätty tilapäistä resurssia alkusyksyn ajaksi niin, että rästiin jääneet 2. ja 4. luokan terveystarkastukset (lukuvuosi 2015- 2016) tehdään 15.10.16 mennessä.  Rästiin jääneet 2 luokan tarkastukset tehdään 15.10.16 mennessä kaikille nykyisille 3 luokkalaisille ja merkitään se 2 luokan tarkastukseksi. Kolmannen luokan tarkastus tehdään keväällä 2017.

Rästiin jääneet 4 luokan tarkastukset tehdään 15.10.16 mennessä. Viidennen luokan laaja terveystarkastus tehdään terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksena lukuvuoden 2016- 2017 aikana.

13.9. mennessä rästiin jääneistä 2 ja 4 luokkien terveystarkastuksista on tehty 75 ja tekemättä on vielä 260. Tekemättä olevat tarkastukset on ohjelmoitu ajanvarauskirjalle.

Kouluterveydenhoitajille annettua ohjeistusta tarkastusten suorittamiseksi on myös vielä tarkennettu väärinkäsitysten välttämiseksi ja korjaamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaa yllä olevan selvityksen aluehallintovirastolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan selvityksen aluehallintovirastolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto