Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 352 Hankintaoikaisuvaatimus, Processing Finland Oy

MliDno-2015-2057

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Processing Finland Oy on jättänyt kaupunginhallitukselle hankintaoikaisupyynnön kaupunginhallituksen 15.8.2016 päätöksestä § 278 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, urakkatarjousten hyväksyminen ja aloituslupa. Vaatimuksena on, että hankintayksikkö

  1. kumoaa valituksenalaisen päätöksen allaslaiteurakkaa koskevilta osin;
  2. jättää soveltamatta tätä virheellistä päätöstä; sekä
  3. korjaa virheellisen menettelynsä siten, että Suomen Allaslaite Oy:n tarjous hylätään ja valittajan tarjous hyväksytään allaslaiteurakkaa koskevan osion voittaneeksi tarjoajaksi.

Processing Finland Oy on jättänyt asiasta valituksen myös markkinaoikeudelle. Valituksessa pyydetään, että markkinaoikeus ensisijaisesti kumoaa valituksenalaisen päätöksen, niin että valittajan antama tarjous hyväksytään voittaneeksi tarjoukseksi ja hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut. Mikäli hankintamenettelyä ei määrätä korjattavaksi, niin toissijaisesti hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan valittajalle hyvitysmaksuna 39 470 euroa sekä oikeudenkäyntikulut.

Vaatimusten perusteena on, että voittaneen tarjoajan yritys, Suomen Allaslaite Oy toiminut hankkeen suunnittelijana ja on näin ollen voinut saada sellaista tietoa, jota muilla menettelyyn osallistuneilla tarjoajilla ei ole ollut. Toissijaisena perusteena on, että valittaja epäilee, ettei voittaneen tarjoajan antamalla urakkahinnalla ole mahdollista suorittaa kaikkea sitä mitä tarjouspyynnössä on edellytetty.

Kaupunginhallitus viittaa päätöksen perusteluinaan markkinaoikeudelle annettavaan vastineeseen, perusteet markkinaoikeudelle jätetyssä valituksessa ja hankintaoikaisuvaatimuksessa ovat samat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hylkää Processing Finland Oy:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markkinaoikeus, Processing Finland Oy