Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Tontin 491-2-10-120 myyminen / Mikkelin Asumisoikeus Oy

MliDno-2018-581

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Asumisoikeus Oy on 5.3.2018 päivätyllä kirjeellään tehnyt esityksen Mikkelin kaupungille tontin luovuttamisesta Mikkelin Asumisoikeus Oy:lle. Tarkoitukseen soveltuva tontti olisi asuinkerrostalon rakentamiseen soveltuva tontti 491-2-10-120 osoitteessa Mannerheimintie 32.

Mikkelin kaupunki on jo aiemmin neuvotellut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kanssa kyseiselle tontille soveltuvasta luovutushinnasta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on 26.2.2018 hyväksynyt tämän tontin enimmäishinnaksi 175 euroa / k-m2. Tontin 491-2-10-120 rakennusoikeus on 2.200 k-m2 ja sen pinta-ala on 2.266 m2. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tontti 491-2-10-120 on asuin,- liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Tontin kokonaishinnaksi muodostuu 175 euroa / k-m2 * 2.200 k-m2 = 358.750 euroa.

Kuntalain 130 §:n mukaisesti, kun kunta luovuttaa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle taholle, tulee luovutushinnan lähtökohtaisesti olla markkinoilla määräytyvä käypä hinta. Nyt luovutettavan tontin pohjoispuolella sijaitseva ja siihen rajoittuva, rakennusoikeudeltaan ja kaavamerkinnältään identtinen tontti 121 on vuonna 2016 luovutettu Ola Oy:lle 533.000 euron (260 euroa / k-m2) kauppahinnalla, joka määrittyi pidetyn tarjouskilpailun perusteella. Catella Property Oy:n tekemä kiinteistöarvio vuodelta 2017 arvioi tontin 120 hinnaksi 250 euroa / k-m2. Siten nyt luovutettavan tontin markkinoilla määytyvänä käypänä hintana voidaan pitää 250-260 euroa / k-m2.

Markkinoilla määräytyvästä käyvästä hinnasta voidaan kuntalain hallituksen esityksessä olevien perustelujen mukaisesti poiketa, kun kunta luovuttaa kiinteistön sosiaalista asuntotuotantoa varten. Tällöin markkinahinnan ja niin sanotun ARA-hinnan välinen erotus voidaan lukea valtion korkotukeen tai investointiavustukseen liittyväksi SGEI-tueksi, jossa tuen myöntäjänä on ARA:n sijasta kunta. Jos tällaista liitännäistä tukea myönnetään, on varmistuttava siitä, ettei tuki valu toimintatukena muuhun kuin sosiaaliseen asuntotuotantoon. Siksi tontin luovutus- tai vuokrasopimukseen on otettava ehto, jonka mukaan rakennuttaja on velvollinen maksamaan kunnalle käyvän hinnan ja ARA-hinnan välisen erotuksen, jos tontille rakennetaankin muuta kuin valtion tukemaa sosiaalista asuntotuotantoa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tulkinta on, että asumisoikeusasuminen on sosiaalista asuntotuotantoa. Tämän johdosta, luovutettaessa rakennuspaikkoja tämän tyyppiseen asuntorakentamiseen, voidaan tontti hinnoitella  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kyseiselle paikalle hyväksymän, markkinahintaa alemman hinnoittelun mukaisesti. Tässä tapauksessa tämä hinta on edellä kerrottu 175 euroa / k-m2 eli kokonaishintana 358.750 euroa.

Tontilla 491-2-10-120 on pilaantuneita maa-aineksia, joiden puhdistamisesta vastaa kaupunki ennen tontin luovutusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki myy Mikkelin Asumisoikeus Oy:lle osoitteessa Mannerheimintie 32 sijaitsevan tontin 491-2-10-120. Kauppahinta on 358.750 euroa ja kauppakirjan muut ehdot ovat tavanomaiset sillä erotuksella, että tontin luovutus- tai vuokrasopimukseen on otettava ehto, jonka mukaan rakennuttaja on velvollinen maksamaan kunnalle käyvän hinnan ja ARA-hinnan välisen erotuksen, jos tontille rakennetaankin muuta kuin valtion tukemaa sosiaalista asuntotuotantoa.

Tontilla 491-2-10-120 on pilaantuneita maa-aineksia, joiden puhdistamisesta vastaa kaupunki ennen tontin luovutusta.

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan kauppakirjan.

Päätös

Esittelijä täydensi esitystään siten, että liitteeksi lisätään kauppakirjaluonnos ja samalla ehdotuksen viimeinen kappale muutetaan muotoon: "Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan lopullisen kauppakirjan."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutokset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Asumisoikeus Oy, Kaupungingeodeetti

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi