Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Tietosuojavastaavan viran täyttäminen

MliDno-2018-637

Valmistelija

  • Tuomas Fjällström, tietohallintopäällikkö, tuomas.fjallstrom@mikkeli.fi
  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin keväällä 2016 (14.4.2016 – 2016/679) ja sitä ryhdytään soveltamaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. Asetuksen nojalla vastuu organisaation tietosuojasta on hallituksella, joka nimittää organisaatiolle tietosuojavastaavan valvomaan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttamaan lainsäädännön velvoitteiden täyttämisessä.

Mikkelin kaupungin talousarvioon vuodelle 2018 sisältyy tietosuojavastaavan viran perustaminen. Lisäksi Kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunki tuottaa tietosuojavastaan palveluna kaupungin konsernin sisällä ja seudullisesti Etelä-Savon kunnille (MliDno-2017-2254).

Tietosuojavastaavan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, vastaava opistotasoinen tutkinto tai ammatillinen tutkinto ja riittävä ammatillinen osaaminen. Hakuilmoituksessa on todettu, että tietosuojavastaava vetää ja kehittää seudullista yhteistyötä, johtaa toimintatapojen ja tietojärjestelmien dokumentointia ja riskiarviointia, kouluttaa ja ohjeistaa organisaatioiden henkilökuntaa ja asiakkaita tietosuoja-asioissa, vastaa yksityishenkilöiden ja valvontaviranomaisen asetuksenmukaisiin toimeksiantoihin sekä valvoo ja raportoi tietosuojan toteutumista. Lisäksi hakuilmoituksessa on todettu, että hakijalle katsotaan eduksi oman auton käyttömahdollisuus, EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvä koulutus, kokemus kunnallisesta päätöksenteosta ja toiminnan kehittämisestä sekä perehtyneisyys tietojärjestelmäarkkitehtuureihin ja tietomalleihin.

Tietosuojavastaavan virka on ollut haettavana 14.2.2018-28.2.2018. Määräaikaan mennessä virkaa haki 10 henkilöä, joista yksi veti hakemuksensa pois ennen hakuajan päättymistä. Hakijayhteenveto on liitteenä.

Hakijoista haastateltiin Kirsi Haarala, Pekka Lampila, Tuukka Litmanen, Päivi Malinen, Lauri Pilsari ja Paula Päivänranta.

Hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun ja haastattelujen kokonaisvertailun perusteella esitetään, että tietosuojavastaavan virkaan valitaan Päivi Malinen. Perusteena valinnalle on Malisen työkokemus organisaatioiden toiminnan kehittämisestä ja tietojärjestelmien elinkaarenhallinnasta, kokemus kunnallishallinnosta sekä haastattelussa saatu vahvistus hänen soveltuvuudestaan ko. virkaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää valita edellä esitetyillä perusteilla tietosuojavastaavan virkaan Päivi Malisen.

Vaali on ehdollinen ja Päivi Malisen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30.4.2018 mennessä.

Tehtäväkohtainen palkka on tehtävien vaativuuden arviointiryhmän vahvistamana 3 200 €/kk. Virkasuhteen alussa ei noudateta koeaikaa, koska Malinen on 12.10.2016 alkaen työskennellyt Mikkelin kaupungin palveluksessa vastaavan kaltaisissa tehtävissä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Tuomas Fjällström oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Hakijat, Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi