Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen vuodesta 2019 eteenpäin

MliDno-2018-685

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakunnassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta on valmisteltu järjestelmällisesti vuoden 2017 alusta lähtien. Palvelukeskuksen perustamista pohjustavat nykytilakartoitukset ja toimenpidesuunnitelmat ovat nyt valmiit. Kaupunginhallitus päätti kokouksessa 12.3.2018 § 108, että Mikkelin kaupunki osallistuu Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien yhteisen palvelukeskusmallin perustamisselvitykseen. Päätös palvelukeskustoimintaan osallistumisesta tehdään palvelukeskusmalliselvityksen valmistumisen jälkeen.

Mikkelin kaupunki on ollut Etelä-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden valmistelussa mukana ja samassa yhteydessä arvioinut ja suunnitellut oman talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämistä tulevaisuudessa. Kaupunki on neuvotellut palveluista ja pyytänyt tarjoukset Kunnan Taitoa Oy:ltä (Taitoa) ja Saimaan talous ja tieto Oy:ltä (Saita).

Saitan tarjous on arvioitu kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi tarjoukseksi Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupungin valmistelulinjauksesta on oltu yhteydessä Etelä-Savon Koulutus Oy:hyn ja Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymään, joiden kanssa haetaan yhteistä palvelukeskusratkaisua vuoden 2019 alusta alkaen. Saita perustaa Mikkeliin palvelukeskustoimipisteen. Saitalla on käytössä Aditron järjestelmät: Wintime (talous) ja Personec FK (henkilöstö).

Saitan kanssa lähdetään valmistelemaan palvelusopimuksia yhteistyössä Etelä-Savon Koulutuksen ja Etelä-Savon kampuskiinteistöjen kanssa. Taitoan palvelusopimus irtisanotaan 31.3.2018 mennessä siten, että tilinpäätöksen 2018 valmistelu pyritään sopimaan Taitoan kanssa. KuntaERPin käyttö on sanottu irti joulukuussa 2017. Palvelusopimuksen muutoksesta aiheutuu seuraavia toimenpiteitä:

  • Mikkelin kaupungin ja Saitan palvelusopimus vuodelle 2019 tuodaan kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi
  • Mikkelin kaupunki hankkii Saitasta omistusosuuden Inhouse –aseman luomiseksi ja osakehankintaan haetaan investointeihin lisämääräraha kaupunginvaltuustolta vuoden 2018 aikana
  • Uusien järjestelmien käyttöönoton kustannukset toteutetaan investointina kolmen vuoden poistoajalla, johon haetaan investointeihin lisämääräraha kaupunginvaltuustolta vuoden 2018 aikana
  • Mikkelin kaupunki vastaa nykyisten käytöstään poistuvien järjestelmien alasajon kustannuksista, jotka budjetoidaan vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että talousjohtaja Heikki Siiralla on oikeus irtisanoa kaupungin palvelusopimus Kunnan Taitoa Oy:n kanssa 31.3.2018 mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa talousjohtajan valmistelemaan Saimaan talous ja tieto Oy:n kanssa palvelusopimusta, joka tuodaan kaupunginhallitukseen erikseen päätettäväksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että koska nyt tehty päätösesitys ohjaa 2020 Mikkelin kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon hankintapäätöstä kohti Saitan palveluja, Mikkeli jatkaa nykyisiä talous- ja henkilöstöpalvelusopimuksiaan vuoden 2019 loppuun sekä selvittää 2020 maakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämisen rinnalla, kaupunginhallituksen päätöksen 12.3.2018 mukaisesti Mikkelin kaupunkikonsernin omaa talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelukokonaisuutta. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätökseksi on tullut esittelijän esitys.

Merkitään, että Jarno Strengell jätti esittämänsä esityksen eriäväksi mielipiteeksi.

Merkitään, että Olli Marjalaakso saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Lisäksi merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut ja talous- ja elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi