Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Rakennuspaikan varaaminen Makeva Oy/perustettavan yhtiön lukuun

MliDno-2018-10

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungingeodeetin päätöksellä 23.02.2018 § 37 on Makeva Oy:lle varattu rakennuspaikka osoitteessa Kastanjankuja 1. Rakennuspaikka on osa entisen terveyskeskuksen tonttia. Paikalla sijaitsi aiemmin terveyskeskuksen pysäköintialue.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on 8.3.2018 ilmoittanut käyttävänsä kaupunginhallituksen otto-oikeutta em. viranhaltijapäätökseen siten, että asia käsitellään kaupunginhallituksessa.

Varauspäätöksessä tarkoitetulle rakennuspaikalle Makeva Oy:n toimesta suunniteltu palvelukoti tarjoaisi Mehiläinen Oy:n toteuttamaa asumispalvelua kehitysvammaisille sekä autistisille nuorille ja aikuisille. Tehostettua palveluasumista olisi 15 paikkaa sekä tuettua asumista 5 paikkaa erillisessä rivitalorakennuksessa. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olisi noin 950 k-m2.

Kaupunki on linjannut Makeva Oy:n suunnitteleman palvelutalon sijoittumista alueelle kahdellakin tavalla: ensin periaatteellisesti teknisen johtajan toimesta maankäyttötyöryhmässä ja sen jälkeen maankäytön suunnittelun näkökulmasta poikkeamistarveratkaisun valmistelun avulla. Näissä prosesseissa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka johdosta olisi katsottu, että toiminta ei sovellu tälle paikalle.

Entisen terveyskeskuksen alue on iso kokonaisuus, pinta-alaltaan miltei 3 ha. Makeva Oy:lle varattu rakennuspaikka on vain noin 10 % tämän alueen kokonaispinta-alasta eikä se tästä johtuen ole merkittävä osa entisen terveyskeskuksen alueen suunnittelukokonaisuutta.

Kiiskinmäenkadun eteläosan alueella sijaitsee jo ennestään kolme toimijaa, jotka tarjoavat asumis- ja tukipalveluja vammaisille sekä ikäihmisille. Nämä ovat Jalavapuisto, Validia-talo sekä Essoten toimesta Päiväkeskus ja Päiväpirtti. Jalavapuistossa sijaitsee myös Essoten kotipalvelupiste. Siten nyt alueelle suunniteltu uusi palvelutalo soveltuisi varsin hyvin alueen muuhun palvelutoimintaan.

Entisen terveyskeskuksen alueelle soveltuva uusi maankäyttö on ympäröivälle Kiiskinmäen alueelle toteutetusta rakentamisesta johtuen asumiseen ja palveluihin painottuvaa. Keskustamainen tehokas asuinkerrostalorakentaminen tuskin on alueen leimallisin käyttö. Pienimittakaavaiset palvelutalot ovat sekä asumista että palvelujen tuottamista, joten ne soveltuvat alueelle hyvin eivätkä haittaa alueen tulevaa kaavoitusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungingeodeetin päätöstä 23.02.2018 § 37 ei muuteta ja päätös pysytetään voimassa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Markku Aholainen esitti Jarno Strengellin ja Jukka Pöyryn kannattamana, että rakennuspaikkaa ei varata Makeva Oy:lle / perustettavan yhtiön lukuun.

Lisäksi esittelijä täydensi esitystään seuraavasti: "Ennen luovutuskirjan tekemistä varmistetaan kaupungin käyttämän hinnan markkinaehtoisuus kuntalain 130 §:n tarkoittamalla tavalla."

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän täydennettyä esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Markku Aholaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Pekka Pöyry, Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen, Juha Vuori, Jyrki Koivikko, Petri Pekonen) ja 4 ei ääntä (Markku Aholainen, Soile Kuitunen, Jukka Pöyry, Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Markku Aholainen, Soile Kuitunen, Jarno Strenelle ja Jukka Pöyry jättivät eriävät mielipiteet, jotka liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

Merkitään, että Liisa Ahonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Jukka Pöyry.

Merkitään, että Jyrki Koivikko ja kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että Tuomas Fjällström saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Makeva Oy / Elias Linnanmäki, Maaomaisuuspalvelut/ Jukka Piispa ja Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi