Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Projekti Raakapuu - sovintoesitys (lisäpykälä)

MliDno-2017-2391

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Muutoksenhakuaika metsäkartellia koskevassa oikeudenkäynnissä päättyy 28.2.2018. Jutussa mukana olevien kuntien yleinen tahtotila on, että asia saataisiin ratkaistua sovinnollisesti. Kuntaliiton johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff on luonnostellut mukana oleville kunnille yhteisen päätösesitysluonnoksen sekä sovintosopimusluonnoksen asian luottamustoimielimissä käsittelyä varten. Koska valitusaika on päättymässä helmikuun lopussa, on asiasta joka tapauksessa jätettävä valitus Helsingin hovioikeuteen, jotta sovintoneuvottelua voidaan jatkaa. Kaupunginlakimies esittelee asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että MIkkelin kaupunki valittaa Helsingin käräjäoikeuden 30.10.2017 antamasta tuomiosta sekä Helsingin käräjäoikeuden 13.1.2017 ja 20.1.2017 antamista prosessipäätöksistä Helsingin hovioikeuteen.

Valituksesta huolimatta kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki esittää vastaajille oikeudenkäynnin sopimista siten, että kunta peruuttaa valituksensa ja vastaajayhtiöt luopuvat niille käräjäoikeudessa maksettavaksi tuomituista oikeudenkäyntikuluista viivästyskorkoineen. Mikäli kunta on jo maksanut tuomitut oikeudenkäyntikulukorvaukset, vastaajayhtiöt palauttavat maksetut suoritukset.

Kunta päättää antaa välittömästi oikeudenkäyntiasiamiehelleen Asianajotoimisto Krogerus Oy:lle toimiohjeen selvittää, suostuvatko vastaajayhtiöt edellä mainittuun sovintoehdotukseen.

Mikäli vastaajayhtiöt allekirjoittavat em. päätöksen mukaisen ja liitteenä olevan sovintosopimusluonnoksen pääasiallisten kohtien mukaisen sovintosopimuksen 20.3.2018 mennessä, niin kunnan on allekirjoitettava sovintosopimus 22.3.2018 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsäkartellissa kantajina olevat kunnat esittivät vastaajille oikeudenkäynnin sopimista siten, että kunnat luopuvat kanteistaan ja vastaavasti molemmat osapuolet pitävät omat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Metsäliitto ja Stora Enso kuitenkin kieltäytyivät sopimasta asiaa edellä kuvatuin ehdoin. UPM-Kymmene olisi hyväksynyt kuntien tekemän sovintoesityksen.UPM on nyt esittänyt jutussa mukana oleville kunnille, että kunnat tekisivät erillisen sovintonsopimuksen UPM:n kanssa. Sovintosopimuksen ehtoina on siis edellä kuvatun tavoin se, että kunnat luopuvuat kanteesta UPM:n osalta ja osapuolet vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan. Edellytyksenä sovinnolle on se, että kaikki kantajina olevat kunnan hyväksyvät sovinnon. Sovinto koskisi nyt vain yhtä vastaajista ja oikeudenkäynti Metsäliittoa ja Stora Ensoa vastaan pysyisi vireillä. Käräjäoikeudessa Mikkelin kaupungin maksettavaksi velvoitettu UPM:n oikeudenkäyntikulujen määrä on noin 70 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää Mikkelin kaupungin osalta hyväksyä UPM-Kymmene Oyj:n tekemän sovintoesityksen, sillä edellytyksellä, että sopimus tulee allekirjoittaa 13.4.2018 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginlakimies Jukka Savolainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi