Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

MliDno-2018-588

Valmistelija

 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi
 • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, mitä koskien tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen se on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös on muodostettu yhdistämällä liikelaitosten erillistilinpäätökset kaupungin muuhun tilinpäätökseen. Kaupungin tase on laadittu yhdistämällä budjettitalouden tase ja liikelaitosten tase siten, että sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Kaupungin kirjanpitolain mukainen ulkoinen tuloslaskelma on laadittu siten, että kokonaismenoista ja -tuloista on vähennetty kaupungin sisäiset erät. Kun toimintatuloista ja -menoista eliminoidaan budjettitalouden ja liikelaitosten väliset sisäiset erät, päädytään ulkoisen tuloslaskelman mukaisiin toimintamenoihin ja toimintatuloihin. Yksiköiden määrärahojen käyttöön sisältyy sisäiset erät.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Mikkelin kaupungin tase on tilinpäätöksen 2017 jälkeen 4,88 miljoonaa euroa ylijäämäinen, joten Mikkelillä ei ole velvoitetta tehdä toimintakertomuksessa selvitystä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

 

 

 

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Kaupungin tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja oli 3,45 milj. euroa. Tilikauden 2017 tulos muodostui seuraavasti:

1000 euroina 1.1.- 31.12.2017 1.1.- 31.12.2016
Toimintatuotot yhteensä               69 364               94 692
Toimintakulut yhteensä            -363 353            -389 715
Toimintakate            -293 483            -294 387
Verotulot             201 594             198 632
Valtionosuudet             112 799             111 476
Rahoitustuotot ja -kulut                 5 753                 3 345
Vuosikate               26 663               19 066
Poistot ja arvonalentumiset              -23 216              -17 387
Satunnaiset erät                         0                         0
Tilikauden tulos                 3 447                 1 997

 

Kaupungin talous on tasapainottunut edelleen vuonna 2017. Kaupungin reaalitalous oli vuosina 2013 - 2015 tappiollinen, jos tarkastelusta eliminoidaan vuoden 2014 kertaluonteiset satunnaiset tuotot, jonka avulla vuoden 2014 tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi. Vuonna 2016 kaupungin reaalitalous oli tasapainossa. Kokonaisuutena kaupungin reaalinen käyttötalouden asetelma on ylijäämäinen vuonna 2017. Vuoden 2017 tuloksen arvioidaan kuvaavan hyvin kaupungin reaalitalouden tilaa myös siten, kun tarkastelusta eliminoidaan vuoden 2017 merkittävät kertaluonteiset tulo- ja menoerät:

 • Vuoden 2017 myyntivoitot olivat 7,4 milj. euroa.
 • Muihin rahoitustuottoihin kirjautui myydyistä yhtiöistä osinkotuottoja 1,4 milj euroa
 • Essote palautti vuoden 2016 taseessa olevia ylijäämiä 2,1 milj. euroa.
 • Kiinteistöomaisuudesta tehtiin kertapoistoja 6,2 milj. euroa.
 • Kiinteistöomaisuuden purkamiseksi tehtiin varauksia 5,3 milj. euroa.

Mikkelin kaupungin vuoden 2017 toimintatuotot ja toimintakulut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen 2016 nähden. Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuottaminen siirrettiin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Essote) 1.1.2017 lukien. Kaupunki maksoi Essotelle sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenoista vuonna 2017.

Tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kaupunginhallitus esittää tilikaudelle 2017 muodostuneen 3 830 076,18 euron ylijäämän käsittelyksi:

 • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja 3 446 473,73 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 35 824,67 euroa.
 • kirjataan menona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron lisäys 705 487,58 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron vähennys 611 443,85 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron vähennys 447 716,51 euroa.
 • kirjataan menona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron lisäys 5 895,00 euroa.
 • kirjataan tilikauden ylijäämä 3 830 076,18 euroa tilikauden yli/alijäämän tilille taseeseen.

Ylijäämää on taseessa vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen 4 876 298,77 euroa.

Mikkelin kaupungilla ei ole taseessa kattamatonta alijäämää, joten Kuntalain 115 § mukaista tasapainotussuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa ei ole laadittu.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja jättävät sen jälkeen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa valmistelijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Erityisesti konsernitilinpäätöksen osalta tehdään tarkistuksia ja mikäli tilinpäätöksessä ilmenee olennaisia muutoksia tuodaan ne erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Tekniset korjaukset, muutokset ja täydennykset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/ kirjanpito

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.