Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Mikkelin kaupungin ja Kuntien Tiera Oy välisen työasemapalvelusopimuksen jatkaminen 31.3.2020 asti

MliDno-2018-647

Valmistelija

  • Tuomas Fjällström, tietohallintopäällikkö, tuomas.fjallstrom@mikkeli.fi
  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja Kuntien Tiera Oy:n välinen sopimus hallinnon työasemapalveluista päättyy 31.12.2018. Sopimus sisältää työasemat ja niiden elinkaarenhallinnan, käyttäjätuen sekä tarvittavat taustajärjestelmät. Lisäksi sopimukseen sisältyy kaupungin käyttämiä sovelluksia ja niiden käyttöpalveluja. Palvelun piirissä on liikelaitokset, taseyksiköt ja konsernin yhtiöt mukaan lukien 2200 käyttäjää, 1400 työasemaa ja 20 sovellusta.

Kaupunginhallituksen aiemman linjauksen mukaisesti hallinnon työasemapalvelu tulee kilpailuttaa nykyisen sopimuskauden päättyessä. Työasemapalvelua koskevan linjauksen jälkeen kaupunginhallitus päätti kokouksessa 12.3.2018 § 118, että Mikkelin kaupunki osallistuu Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien yhteisen palvelukeskusmallin perustamisselvitykseen ja samalla selvitetään Mikkelin kaupunkikonsernin omaa talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelukokonaisuutta, sen hyötyjä ja kustannuksia. Kaupunginhallitus käsittelee 26.3.2018 kokouksessa Mikkelin kaupungin talous- ja henkilöstöpalveluiden tilitoimistopalvelujen järjestämistä vuodesta 2019 alkaen.

Työasemapalvelun kokonaisuuteen ei ole tarkoituksemukaista tehdä pitkäaikaisia uusia kilpailutuksia, kunnes maakunnallisen palvelukeskusmallin perustamisselvitys ja kaupunkikonsernin oma palvelukokonaisuus saadaan selvitettyä. Näin ollen on perusteltua, että Mikkelin kaupunki neuvottelee Kuntien Tiera Oy:n kanssa jatkosopimuksesta hallinnon työasemapalvelussa 31.3.2020 asti ja arvioi työasemapalvelusopimuksen jatkamista maakunnallinen palvelukeskusselvitys ja Mikkelin kaupungin talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestäminen huomioiden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa talousjohtaja Heikki Siiran neuvottelemaan Kuntien Tiera Oy:n kanssa jatkosopimusta hallinnon työasemapalvelusta enintään 31.3.2020 asti siten, että jatkosopimuksessa huomioidaan maakunnallisen palvelukeskusmallin perustamisselvitys, kaupunkikonsernin oma selvitys palvelukokonaisuuksista ja Mikkelin kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon tilitoimistopalvelujen järjestäminen ja näistä aiheutuvat muutokset. Mahdollinen jatkosopimus tuodaan kaupunginhallitukselle erikseen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Marski Data Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Lisäksi merkitään, että taloussuunnittelupäällikkö Jari Laitinen, tietohallintopäällikkö Tuomas Fjällström ja konsernitarkastaja Aleksi Paananen poistuivat kokouskesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Esteellisyys

  • Armi Salo-Oksa

Tiedoksi

Talous- ja elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi