Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Mikkelin joukkoliikenteen hankintojen jatkosopimuskaudet

MliDno-2018-600

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, liikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin paikallisliikenteen kaupunkimaisen joukkoliikennepalvelun sopimuskausi on 1.6.2016-30.4.2019  sekä Mikkeli – Ristiina – Pellos-joukkoliikennepalvelun sopimuskausi on 5.6.2016-1.6.2019. Molemmissa hankinnoissa kaupunki on varannut mahdollisuuden kahteen jatkosopimuskauteen siten, että liikennöitsijän kanssa voidaan neuvotella jatkosopimus ilman uutta tarjouskilpailua yhdellä (1) vuodella vuoteen 2020 saakka sekä toinen  yhdellä (1) vuodella vuoteen 2021 saakka. Mikkelin kaupungin joukkoliikennepalvelu on kokonaisuudessaan bruttosopimusperusteista liikennettä ja sopimushintaa tarkistetaan vuosittain Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksin perusteella.  Bruttosopimuksen perusteella liikenteen tilaajana kaupunki suunnittelee reitit ja aikataulut ja saa kaikki lipputulot. Mikkelin kaupungin joukkoliikennepalvelu käyttää Waltti-lippu- ja maksujärjestelmää ja edellyttää sopimusliikennöitsijän sitoutuvan esim. mahdollisten uusien lipputuotteiden älykorttijärjestelmien vaatiessa lukijalaitteiden päivitystä tai laitteiden uusimista ja vastaavan osaltaan näistä kustannuksista. Tilaaja ja liikennöitsijä sitoutuvat myös hankinnan kalustovaatimuksiin myös jatkosopimuskaudella.

Paikallisliikenteen kaupunkimaisen liikenteen sopimusliikennöitsijöitä ovat Soisalon Liikenne Oy sekä Moppe –palveluliikenteen osalta Ihastjärven Liikenne Oy. Mikkeli-Ristiina-Pellos joukkoliikennepalvelun sopimusliikennöitsijänä on Savonlinja Oy. Kaikki liikennöitsijät ovat suostuvaisia jatkosopimukseen 2020 saakka.

Joukkoliikenne esittää, että Mikkelin paikallisliikenteen kaupunkimaisen joukkoliikennepalvelun liikennöitsijäsopimuksia jatketaan yhdellä (1) vuodella 1.5.2019-30.4.2020 sekä Mikkeli-Ristiina-Pellos-joukkoliikennepalvelun liikennöitsijäsopimusta jatketaan yhdellä (1) vuodella 2.5.2019-30.5.2020.

Sopimukset nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että ”Mikkelin paikallisliikenteen kaupunkimaisen joukkoliikennepalvelun” liikennöitsijäsopimuksia jatketaan sopimuskaudelle 1.5.2019 -30.4.2020 sekä ” Mikkeli-Ristiina-Pellos joukkoliikennepalvelun” liikennöitsijäsopimusta jatketaan sopimuskaudelle 2.5.2019-31.5.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Soisalon Liikenne Oy, Ihastjärven Liikenne Oy, Savonlinja Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi