Kaupunginhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Henkilöstöraportti 2017

MliDno-2018-596

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Henkiöstöraportti vuodelta 2017 on valmistumassa ja tällä hetkellä luonnosvaiheessa. Henkilöstöraportti on läpileikkaus Mikkelin kaupungin henkilöstöasioihin ja se sisältää vuoden tärkeimpiä tapahtumia. Henkilöstöraportti on keskeinen väline kuvattaessa henkilöstövoimavarojen nykytilaa ja kehitystä. HR- päällikkö Sari Häkkinen esittelee vuoden 2017 henkilöstöraporttiluonnoksen.

Henkilöstöraportti lähetetään erikseen sähköpostilla neuvotelukunnan jäsenille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Henkilöstöraporttiluonnos merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkittiin, että jatkokäsittelynä henkilöstöraportti esitellään kaupunginhallitukselle 26.3.2 018 kokouksessa sekä pääluottamusmiesten ja työsuojeluvalutuuettujen raporttia käydään vielä läpi ennen lopullista päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin henkilöstöpalvelut on koonnut Mikkelin kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2017. Henkilöstöraportti sisältää tietoa henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, henkilötyövuosista ja työajan käytöstä, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön työkyvystä.

Henkilöstöraportti kuvataan vuosittain vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisesti. Vuoden 2017 henkilöstövoimavarojen johtamisen tavoitteenamme on ollut, että Mikkelin kaupungin työntekijöillä on oikeanlaista osaamista palvelujen tuottamiseen, motivaatiota yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen, halua itsensä ja työnsä kehittämiseen sekä hyvä työkyky. Vuoden 2017 aikana olemme käynnistäneet työhyvinvoinnin edistämistä tukevia toimia kuten työterveydenhuollon ja eläkevakuutusyhtiön yhteistyön vahvistaminen, työsuojelun ja työturvallisuuden edistäminen, perehdytyskonseptin päivittäminen, osaamisen johtamisen ja palkkaus- sekä palkitsemiskäytänteiden kehittäminen. Työhyvinvoinnin kokonaisuuden johtamisessa ja kehittämisessä on vuoden 2017 aikana tehty työhyvinvoinnin toimintaohjelma vuodelle 2018.  Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen on yksi henkilöstöohjelman painopistealueitamme vuosina 2017 – 2020. Vuonna 2017 Mikkelin kaupungilla jatkettiin määrätietoista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja poissaolojen vähentämiseksi.

Työkyvyn johtamisen prosessia tehostettiin monin tavoin. Alkuvuodesta 2017 otettiin käyttöön poissaolohälytysjärjestelmä, joka auttaa seuraamaan työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta. Talouden tasapainottamiseksi otettiin käyttöön harkinnanvaraiset palkattomat vapaat sekä tiukennettiin täyttölupamenettelyä. Lisäksi alkuvuodesta 2017 toteutettiin koko henkilöstön työhyvinvointikysely yhteistyössä Kevan kanssa. Kyselyn tuloksien perusteella jokainen yksikkö on tehnyt työhyvinvointisuunnitelma, jota seurataan vuoden 2018 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2017 henkilöstöraportin tiedoksi sekä saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että HR-päällikkö Sari Häkkinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.