Kaupunginhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Tilakeskuksen esitys liiketilojen vuokrien tarkistamiseksi 1.1.2018

MliDno-2017-1829

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nina Hurri, vuokrauspäällikkö, nina.hurri@mikkeli.fi

Kuvaus

Teollisuus- ja liiketilojen vuokrien, joita ei ole sidottu indeksiin, vuokrankorotus tapahtuu pääsääntöisesti tammikuun 1. päivästä lukien ja on sidottu kaupunginhallituksen päätökseen.

Vuonna 2017 vuokrankorotus on ollut 1,5 %.

Mikkelin kaupungin tilakeskuksen ulosvuokrattuja teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotiloja on noin 360 kpl sekä Essoten vuokraamat tilat. Keskeisenä vuokran suuruutta määräävänä tekijänä ovat tiloihin kohdistuva kysyntä ja tarjonta; markkinatilanne. Ulosvuokrattujen kiinteistöjen vuokrahinta/m2/kk vaihtelee suuresti johtuen tilojen kunnosta ja sijainnista. Yleisesti kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokratasoa on pidetty jonkin verran markkinahintatasoa alhaisempana.

Tilakeskus esittää, että ulosvuokrattujen teollisuus-, liike- ja varastotilojen vuokria korotetaan 1.1.2018 lukien 2,0 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamista 1.1.2018 alkaen 2,0 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamisen 1.1.2018 alkaen 2,0 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilakeskus/Nina Hurri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi