Kaupunginhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Vuodesta 2009 avoinna olleen vaihtokirja-asian loppuun saattaminen, Mikkelin kaupunki ja Rokkalan kartanon perikunta

MliDno-2024-849

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi
Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
Topi Heinänen, vs. kaupunginlakimies, topi.heinanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sen aikaiset viranhaltijat laativat ja sopivat vuonna 2009 vaihtokirjan, jolla kaupunki hankki Rokkalan kartanon maita itselleen ja lupasi ko. vaihtokirjan sopijapuolille kolme erillistä pientalotonttia tulevalta asemakaava-alueelta sekä tarkastella rakentamispaikkoja kaavallisesti vaihtokirjan sopijapuolille jäävien tilojen alueilta. Asiaa koskee kaupunginhallituksen päätös §33 (12.1.2009) ja kaupunginvaltuuston päätös §71 (9.3.2009).

Vaihtokirjan yhtenä kohtana oli korvata kolmelle vaihtokirjan sopijapuolelle kullekin yksi pientalo- eli omakotitalotontti tulevalta asemakaavoitetulta alueelta, nk. Riutan uudelta asuinalueelta, siinä vaiheessa, kun alueen asemakaavoitus etenisi alueelle. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, eikä ole näköpiirissä, että kaupunki tulee laatimaan Riutan alueelle asemakaavoitusta lähitulevaisuudessa.

Toiseksi vaihtokirjassa todetaan, että kaupunki tarkastelee *********, ********* ja ********* jäävän määräalan 491-402-1-210-M602 osan sekä kantatilan omistajien omistamien määräalojen 491-402-1-210-M603 ja 491-402-1-210-M604 maankäytön suunnittelun tarpeet ja toimeenpanee tarvittavat kaavalliset muutokset. Selvyyden vuoksi todettakoon, että määräalat sijoittuvat Hieta- ja Särkijärvien alueelle ja kyseisillä vesialueilla ei ole nykyisten osayleiskaavojen mukaisia (ranta-) rakennuspaikkoja jäljellä, joten niiden osoittaminen vaatisi yleiskaavan uusimista sekä rantamitoituksen uudelleenarviointia kyseisille alueille. Näin olleen korvauksen kohteena puhutaan yleiskaavallisesti tarkasteltuna hypoteettisista rakentamispaikoista.

Muilta osin vaihtokirjassa olevat vaihdon kohteet ovat toteutuneet jo aiemmin.

Kaupunki on itse, ja kahta ulkopuolista AKA-tasoista kiinteistöarvioijaa hyödyntäen, arvioinut, että yhden asemakaavallisen puistoon rajoittuvan pientalotontin arvo olisi noin 40 000 euroa, ja toisaalta yhden yleiskaavallisen hypoteettisen (ranta-)rakentamispaikan arvo kyseisiltä vesialueilta olisi noin 29 000 euroa.

Saavutetussa neuvotteluratkaisussa, jonka kaikki vaihtokirjan osapuolet ovat hyväksyneet, kaupunki maksaa kertakaikkisena korvauksena loppujen vaihtokirjan velvoitteiden täyttämisestä kullekin vaihtokirjan sopijapuolelle (********* ja ********* puoliksi) 50 000 euroa.

Neuvottelutulos siis ratkaisee po. vaihtokirjan sisältämät velvoitteet yhtäältä vaihtokirjan sopijapuolten suunnalta kaupunkiin päin ja toisaalta kaupungilta vaihtokirjan sopijapuolille. Neuvotteluprosessin yhteydessä on laadittu maakaaren (12.4.1995/540) mukainen sopimus, joka on asian oheismateriaalina. Sopimus ja neuvoteltu rahallinen korvaus mitätöi 20.3.2009 allekirjoitetun vaihtokirjan ja siinä olevat vaatimukset kaupungin suuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää yllä esitetyn mukaisesti hyväksyä kaupungin ja osapuolten välisen sopimuksen ko. vaihtokirjan velvoitteiden lunastamisesta siten, että kullekin osapuolelle suoritetaan kertakaikkisena korvauksena viisikymmentätuhatta (50 000) euroa. Summa on kaikkiaan sataviisikymmentätuhatta (150 000) euroa. Maksu osoitetaan Asumisen ja toimintaympäristön investointirahasta (maa- ja vesialueiden osto). Tämän päätöksen ja rahasiirron jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole vaatimuksia tai velvoitteita vaihtokirja-asiaan liittyen ja todetaan, että vaihtokirjan velvoitteet on kaikilta osin molemminpuolisesti täytetty.

Kaupunkikehityslautakunta myöntää maankäyttöjohtajalle oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta sopimuksen ja tekemään sopimukseen teknisluonteisia tarkennuksia.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää hyväksyä kaupungin ja osapuolten välisen sopimuksen ko. vaihtokirjan velvoitteiden lunastamisesta siten, että kullekin osapuolelle suoritetaan kertakaikkisena korvauksena viisikymmentätuhatta (50 000) euroa. Summa on kaikkiaan sataviisikymmentätuhatta (150 000) euroa. Maksu osoitetaan Asumisen ja toimintaympäristön investointirahasta (maa- ja vesialueiden osto). Tämän päätöksen ja rahasiirron jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole vaatimuksia tai velvoitteita vaihtokirja-asiaan liittyen ja todetaan, että vaihtokirjan velvoitteet on kaikilta osin molemminpuolisesti täytetty.

Kaupunginhallitus myöntää maankäyttöjohtajalle oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta sopimus ja tehdä sopimukseen teknisluonteisia tarkennuksia.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi
  • Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
  • Topi Heinänen, vs. kaupunginlakimies, topi.heinanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin ja osapuolten välisen sopimuksen ko. vaihtokirjan velvoitteiden lunastamisesta siten, että kullekin osapuolelle suoritetaan kertakaikkisena korvauksena viisikymmentätuhatta (50 000) euroa. Summa on kaikkiaan sataviisikymmentätuhatta (150 000) euroa. Maksu osoitetaan Asumisen ja toimintaympäristön investointirahasta (maa- ja vesialueiden osto). Tämän päätöksen ja rahasiirron jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole vaatimuksia tai velvoitteita vaihtokirja-asiaan liittyen ja todetaan, että vaihtokirjan velvoitteet on kaikilta osin molemminpuolisesti täytetty.

Kaupunginhallitus myöntää maankäyttöjohtajalle oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta sopimus ja tehdä sopimukseen teknisluonteisia tarkennuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Vaihtokirjan sopijapuolet, maankäyttöjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.