Kaupunginhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2023

MliDno-2024-716

Valmistelija

 • Janne Skott, vs. talousjohtaja, janne.skott@mikkeli.fi
 • Mari Komulainen, vs. taloussuunnittelupäällikkö, mari.komulainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, joita koskien tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä myös konsernitilinpäätös. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen se on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös muodostetaan yhdistämällä liikelaitosten erillistilinpäätökset kaupungin muuhun tilinpäätökseen. Kaupungin tase laaditaan yhdistämällä budjettitalouden tase ja liikelaitosten taseet siten, että sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Kaupungin kirjanpitolain mukainen ulkoinen tuloslaskelma laaditaan vähentämällä kokonaismenoista ja -tuloista kaupungin sisäiset erät. Kun toimintatuloista ja -menoista eliminoidaan budjettitalouden ja liikelaitosten väliset sisäiset erät, päädytään ulkoisen tuloslaskelman mukaisiin toimintamenoihin ja -tuloihin. Yksiköiden määrärahojen käytön raportointi sisältää sisäiset erät.

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (kuntalaki 110 §). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarviosta poikkeaminen on hyväksytettävä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto on 18.3.2024 hyväksynyt talousarvion 2023 menoihin ylitysoikeudet ja tuloihin alitusoikeudet, Vesiliikelaitoksen liikealijäämätavoitteen muutoksen sekä muut sitovien tavoitteiden muutokset.

Tilikausi 2023 muodostui noin 19,7 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tämän jälkeen Mikkelin kaupungin taseeseen kertyneiden alijäämien yhteismäärä on 21,1 miljoonaa euroa.

Toimintakertomuksessa on kuntalain 115 §:n mukaan esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Selvitys alijäämän kattamisesta sekä talouden tasapainottamistoimenpiteistä on annettu toimintakertomuksessa.

Kuntalain 118 § määrittelee erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn aloittamisen mahdollistavat kriteerit, eli niin sanotut kriisikuntakriteerit.  Mikkelin kaupungin taseeseen vuodesta 2018 alkaen kertynyt kumulatiivinen alijäämä olisi kuntalain edellyttämällä tavalla pitänyt kattaa viimeistään vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Mikkeli ei onnistunut kattamaan alijäämää määräajassa ja siksi kuntalaki mahdollistaa arviointimenettelyyn joutumisen.

Mikkelin kaupunki tiedosti lakisääteisen takarajan lähestymisen ja valmisteli vuoden 2023 aikana energiaomaisuuden myyntiä, jonka tiedettiin kattavan taseen kumulatiivisen alijäämän. Etelä-Savon Energia Oy:n 49 % vähemmistöosuuden myyntiä koskeva kauppakirja allekirjoitettiin 6.11.2023. Kaupan lopullinen täytäntöönpanoprosessi kuitenkin viivästyi siten, että kaupan loppuunsaattaminen (closing) toteutui 1.3.2024. Kaupan vaikutus Mikkelin kaupungin tulokseen vuonna 2024 tulee olemaan noin 150-160 miljoonaa euroa, jolloin tuloksesta tulee vahvasti ylijäämäinen ja kumulatiivinen 21,1 miljoonan euron alijäämä saadaan katettua taseesta.

Mikkelin kaupunki täyttää tilinpäätöksessä 2023 kriisikuntakriteerit. Ratkaisua asiaan haettiin yllä mainitulla energiaomaisuusratkaisulla, jonka lopullisen täytäntöönpanon viivästymisestä johtuen kaupan taloudelliset vaikutukset kohdistuvat vuodelle 2024. Tilinpäätös 2023 vahvistetaan kaupunginvaltuustossa kesäkuussa, mutta kaupunki selvittää jo kevään aikana valtiovarainministeriön kunta- ja alueosastolle alijäämien kattamiseksi toteutetun ratkaisun ja sen taloudelliset vaikutukset. Valtiovarainministeriö valmistelee ja lopulta kunta- ja alueministeri tekee päätökset arviointimenettelyyn asetettavista kunnista.  

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Mikkelin kaupungin tilikauden 2023 tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja oli 19,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tulos muodostui seuraavasti:

1000 euroa

1.1.-31.12.2023

1.1.-31.12.2022

Toimintatuotot yht.

53 563

80 169

Valm. omaan käyttöön

717

670

Toimintakulut yht.

-178 450

-440 845

Toimintakate

-124 170

-360 006

Verotulot

146 194

245 937

Valtionosuudet

11 130

135 900

Rahoitustuotot ja -kulut

4 784

3 285

Vuosikate

37 938

25 115

Poistot ja arvonalentumiset

-23 444

-24 592

Satunnaiset erät

4 303

-8 331

Tilikauden tulos

18 797

-7 807

Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)

934

576

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

 

 

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

19 731

-7 231

 

Talousarvioon vertailtaessa tulos on noin 15,5 miljoonaa euroa heikompi kuin 35,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi laadittu alkuperäinen talousarvio, ja 158 euroa heikompi kuin 178 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi laadittu muutettu talousarvio. Talousarvion suuret ylijäämäodotukset perustuivat energiaomaisuusjärjestelyn valmistelun eri vaiheisiin, mutta kyseinen järjestely ei toteutunut vuoden 2023 loppuun mennessä, joten alkuperäisen tai muutetun talousarvion toteutumista ei ole tarkoituksenmukaista suoraan verrata tilinpäätökseen.  

Ilman energiaomaisuusjärjestelyyn liittyviä tuloutuksia alkuperäinen talousarvio olisi ollut - 2,2 miljoonaa euroa alijäämäinen, joten tilinpäätöksen lopullinen toteuma ilman energiaomaisuusjärjestelyjen vaikutusta oli 21,9 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi.

Merkittävimmät tulosta kohentavat talousarviopoikkeamat suhteessa alkuperäiseen talousarvioon tilikauden aikana olivat seuraavat: Verotulojen ylittyminen +8,9 miljoonalla eurolla, vesilaitoksen oikeuskiistan ratkaisemiseksi syntyneen sovintosopimuksen aiheuttamat oikaisukirjaukset + 5,6 miljoonaa, MPY Osuuskunnan lisätuloutus + 2 miljoonaa. Myös toiminnan tuottoja ja kuluja kuvaava toimintakate toteutui 4,9 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Tulosta puolestaan heikensi noin 2,3 miljoonan euron alaskirjaukset, joita ei ollut talousarviossa huomioitu.

On olennaista huomata, että vuoden 2023 hyvän tuloksen taustalla ovat lukuisat kertaluonteiset positiiviset erät. Näistä merkittävimpänä näyttäytyy sote-muutokseen kytkeytyvät niin sanotut sotehännät, joiden vuoksi verotulot sekä valtionosuudet toteutuivat merkittävästi ns. oikeaa tulevien vuosien tasoa korkeampana. Liian korkeina saadut tuotot tasataan tulevina vuosina ja se tuo osaltaan suuren haasteen lähivuosien talouteen. Ilman kertaluonteisia eriä tilinpäätös olisi ollut alijäämäinen.

Tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kaupunginhallitus esittää tilikaudelle 2023 muodostuneen 19 730 567,71 euron ylijäämän käsittelyksi:

 • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja 18 796 500,18 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 158 999,77 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron vähennys 8 999,76 euroa.
 • tuloutetaan Etelä-Savon Pelastuslaitokselle tehdyt poistoerot 766 068,00 euroa.
 • kirjataan tilikauden ylijäämä 19 730 567,71 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.


Alijäämää on taseessa vuoden 2023 tilinpäätöksen jälkeen 21 056 919,67 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus;

1)    päättää, että kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja jättävät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Allekirjoittaminen toteutetaan sähköisellä allekirjoituksella;

2)    saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää tilikaudelle 2023 muodostuneen 19 730 567,71 euron ylijäämän käsittelyksi seuraavaa:

 • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja 18 796 500,18 e
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 158 999,77 e
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron vähennys 8 999,76 e
 • tuloutetaan Etelä-Savon Pelastuslaitokselle tehdyt poistoerot 766 068,00 e
 • kirjataan tilikauden ylijäämä 19 730 567,71 e tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen;


3)      antaa talousjohtajalle ja kaupunginjohtajalle oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä;

4)      merkitsee tiedoksi, että Mikkelin kaupunki täyttää vuoden 2023 tilinpäätöksessä kuntalain 118 § mukaiset kriteerit erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevasta kunnasta, eli niin kutsutut kriisikuntakriteerit. Kriteerien täyttyminen ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä, mikäli valtiovarainministeriö ei niitä erikseen Mikkelin kaupungilta edellytä, koska kriisikuntakriteerit täyttänyt taseen kumulatiivinen alijäämä poistuu vuoden 2024 tilinpäätöksessä 1.3.2024 täytäntöön saatetun energiaomaisuuskaupan myötä. Valtiovarainministeriö käsittelee ja arvioi kuntien tilinpäätökset, kun ne vahvistetaan kuntien valtuustoissa, ja kunta- ja alueministeri päättää arviointimenettelyyn asetettavat kunnat. Kevään aikana Mikkelin kaupunki toimittaa ennakkoon valtiovarainministeriölle selvityksen energiaomaisuuden myynnistä, sen tuloslaskelma- ja tasevaikutuksista, sekä 2023 käynnistetystä talouden kokonaisvakauttamisohjelmasta; sekä lopuksi

5)      kiittää Mikkelin kaupungin henkilöstöä ahkeruudesta ja sitoutuneisuudesta, jota henkilöstö on osoittanut edeltävinä taloudellisesti ja toiminnallisesti erittäin haastavina vuosina, sekä kiitokseksi muistaa henkilöstöä vuonna 2024 kertaluonteisella sadan euron lisäyksellä, paikallisesti erikseen sovittujen periaatteiden mukaisesti, henkilöstön liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuun eli Epassiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Nina Jussi-Pekka,  kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, viestintä- ja markkinointipäällikkö Hänninen Heidi, vs. kaupunginlakimies Topi Heinänen, kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä, vs. taloussuunnittelupäällikkö Mari Komulainen, henkilöstöjohtaja Petri Mattila, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja vs. taloujohtaja Janne Skott ilmoittivat olevansa esteellisä (intressijäävi) ja poistuivat kokouksesta kohdan 5) käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Merkitään, että esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi kohdan 5) käsittelyn ja päätöksenteon ajan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Pöyry.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.