Kaupunginhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Mikkelin kaupungin lainojen takaisinmaksu 2024

MliDno-2024-1171

Valmistelija

 • Janne Skott, vs. talousjohtaja, janne.skott@mikkeli.fi
 • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus päätti 6.11.2023 § 343, kaupunginvaltuustolta saamansa valtuutuksen perusteella, myydä kaupungin 100-prosenttisesti omistamasta Etelä-Savon Energia Oy:sta 49 %:n vähemmistöosuuden abrdn plc:lle.  Kauppa saatettiin loppuun 1.3.2024, jolloin 49 % omistusosuus yhtiöstä siirtyi ostajalle, ja järjestelystä tuloutuu Mikkelin kaupungille kokonaisuudessaan noin 190 miljoonan euron kassavirta.

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti 11.12.2023 § 132 energiaomaisuusjärjestelystä tuloutuvien varojen kohdentamisesta ja käytöstä. Päätöksen mukaan energiaomaisuusjärjestelystä tuloutuvista varoista 100 miljoonaa euroa käytetään kaupungin lainojen ennenaikaiseen poismaksuun, ja loppuosa varoista sijoitetaan.

Mikkelin kaupungin lainasalkku koostuu tasa- ja kertalyhenteisistä, vaihtuva- sekä kiinteäkorkoisista talousarviolainoista. Avoinna oleva lainamäärä per 13.3.2024 oli 288,1 miljoonaa euroa. Talouspalvelut esittää, että avoinna olevista lainoista maksetaan takaisin päätösesityksessä eritellyt talousarviolainat. Lainojen yksityiskohtaiset tiedot esitellään kaupunginhallitukselle kokouksessa. Poismaksettaviksi esitetään pääsääntöisesti vaihtuvakorkoisia, isomman marginaalin lainoja. 

Osa lainoista on suojattu koronvaihtosopimuksilla. Kyseisistä sopimuksista puretaan lainojen takaisinmaksun jälkeen vuonna 2024 tarvittava osuus siten, että suojaustaso säilyy jäljelle jäävään lainakantaan nähden riittävän korkeana.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki käyttää energiaomaisuusjärjestelystä tuloutuvista varoista 100 miljoonaa euroa seuraavien lainojen poismaksuun:

 • laina nro 14633/10, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
 • laina nro 15166/11, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
 • laina nro 15516/11, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
 • laina nro 15919/12, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
 • laina nro 19476/19, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
 • laina nro 20298/20, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
 • laina nro 21229/22, luotonantaja Kuntarahoitus Oyj
 • laina nro FI9684318710026472, luotonantaja Danske Bank
 • laina nro FI4452715280058645, luontonantaja Suur-Savon Osuuspankki
 • laina nro FI2841650080020921, luotonantaja Säästöpankki Optia

Lisäksi talouspalvelut valtuutetaan toimeenpanemaan lainojen takaisinmaksut  rahoittajien kanssa taloudellisesti edullisimpana ajankohtana, sekä toteuttamaan tarvittavat koronvaihtosopimusten purkamiset kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Talouspalveluilla on tarvittaessa mahdollisuus tehdä pieniä muutoksia pois maksettavien lainojen kokonaisuuteen, mikäli se on kaupungin taloudellisen edun kannalta perusteltua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kuntarahoitus Oyj, Danske Bank A/S Suomen sivuliike, Suur-Savon Osuuspankki, Säästöpankki Optia, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito, taloussuunnittelu ja maksuliikenne, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.