Kaupunginhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 311 Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntilupa Etelä-Savon Energia Oy:lle

MliDno-2022-2961

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy on pyytänyt Mikkelin kaupungilta lupaa Koskienergia Oy:n omistuksensa myymiseksi. Koskienergia Oy on vesivoimayhtiö, jonka hallinnassa on 29 vesivoimalaitosta eri puolilla Suomea. ESE omistaa yhtiöstä 45 %.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön § 28 kohdan 5 mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto päättää konserniyhtiöille annettavasta ennakkokannasta. Konserniohjeen (KV 7.6.2021 § 82) mukaisesti konsernirakenteen ja siihen kohdistuvien muutosten osalta päätösvalta on kuitenkin kaupunginvaltuustolla.

Etelä-Savon Energia Oy perustelee pyyntöä siten, että ESE on strategiansa mukaisesti tarkastellut omistuksiaan, ja siten linjannut keventävänsä osakkuusyhtiöomistuksiaan sekä suoraan omistetuissa, että Suomen Voima Oy:n kautta omistamissaan yhtiöissä. Tällä halutaan vähentää ESEn vastuita eri yhtiöissä, koska uudet hankkeet edellyttävät aina vähintään oman pääoman sijoittamista ja mahdollisesti myös lainatakausten antamista.

Etelä-Savon Energia Oy katsoo nyt olevan strategisesti sopiva ajankohta luopua Koskienergia Oy:n omistuksista, sillä yhtiön osakkeista on tällä hetkellä saatavissa hyvä hinta sähkön korkean markkinahinnan johdosta. Sähkön tuotanto-osuuksien arvo perustuu tulevaisuuden tuotto-odotuksille ja mitä korkeampi sähkön markkinahinta on, sitä korkeampi on tuotanto-osuuden arvo. Myynnistä saatava tuotto olisi käytettävissä mahdollisiin energiajärjestelyihin tai Mikkelin alueella toteutettaviin investointeihin, jotka liittyvät esimerkiksi vedyn tuotannon aloittamiseen tai mahdollisen data-centerin saamiseen alueelle ja sen hukkalämmön hyödyntämiseen. 

Etelä-Savon Energia Oy toivoo Mikkelin kaupungilta myönteistä suhtautumista mahdollisen myyntiprosessin aloittamiseen, jotta yhtiö voi liiketaloudellisesti järjestellä omistuksiaan yhtiön edun mukaiseksi katsomallaan tavalla.

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 16.8.2022 § 78, ja päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntiprosessin käynnistämiseksi. Etelä-Savon Energia Oy:n edellytetään kuitenkin ennen lopullista myyntipäätöstä, kauppasumman ollessa tiedossa, kuulemaan asiassa konsernivastuuhenkilöä, joka kuulee asiassa kaupunginhallitusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntiprosessin käynnistämiseksi. Etelä-Savon Energia Oy:n edellytetään kuitenkin ennen lopullista myyntipäätöstä, kauppasumman ollessa tiedossa, kuulemaan asiassa konsernivastuuhenkilöä, joka kuulee asiassa kaupunginhallitusta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että Armi Salo -Oksa (Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsen), kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsen) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Lisäksi merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.