Kaupunginhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 312 Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 2023 - 2027

MliDno-2022-1380

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yleistä

Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä oikaisuvaatimuksia. Oikaisulautakun-nasta säädetään Verohallinnosta annetussa laissa (503/2010). 

Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena.  Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.  Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa. Ahvenanmaalaisia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jaoston jäsenten ja heidän varajäsentensä kotikunnan tulee olla Ahvenanmaalla. 
Suuryritysten oikaisuvaatimuksia käsittelevän oikaisulautakunnan jaoston (jaosto 1) jäsenet ehdottaa Suomen Kuntaliitto.
Kun jaoston tehtävänä on käsitellä asioita, joissa veronsaajana on yksinomaan valtio, jaostossa voi kuitenkin olla puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, jolloin jäsenistä toinen on Verohallinnon ehdottama ja toinen veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottama. 

Jaostojen tehtäväjako, kokoonpanot ja sijainti

Verotuksen oikaisulautakunnassa on yhteensä 18 jaostoa, jotka toimivat 6 paikkakunnalla (Helsinki, Turku, Vaasa, Tampere, Oulu, Maarianhamina). Jaostot ovat pääosin erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen henkilöverotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja. Lisäksi on arvonlisäverotusta, autoverotusta ja valmisteverotusta käsittelevät jaostot, joissa ei ole kuntien ehdottamia jäseniä. 

Jaostot toimivat joko täydessä tai suppeassa kokoonpanossa. Jaosto voi toimia puheenjohtajan ja yhden veronmaksajajärjestöjä edustavan jäsenen kokoonpanossa, jos veron määrä voi oikaisuvaatimuksen johdosta muuttua enintään 6 000 euroa. 

Jäsenten kelpoisuusvaatimukset sekä kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset

Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 §:ssä säädettyjä esteellisyysperusteita.
Oikaisulautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta. Kokouspalkkiota maksetaan tällä hetkellä kultakin kokouspäivältä 150 euroa. Jaostossa 1 kokouspalkkion suuruus on 200 euroa kokouspäivältä. Oikaisulautakunnan kokoukseen osallistumisesta suoritetaan päivärahaa ja matkustamiskustannusten korvausta noudattaen soveltuvin osin valtion matkustussääntöä ja sen soveltamisesta annettuja määräyksiä ja ohjeita. 

Ehdotuspyyntö

Kuntaa pyydetään tekemään ehdotus lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2027. 

Ehdotuksessa pyydetään mainitsemaan: 
Jaoston numero ja sijaintipaikka 
Jäsenen nimi, osoite ja sähköpostiosoite 
Varajäsenen nimi, osoite ja sähköpostiosoite 

Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen verrattuna kuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen sekä molempien suostumuksesta tehtävään.  

Ehdotus sekä siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset perehtyneisyydestä verotukseen pyydetään lähettämään Verohallinnolle 1.9.2022 mennessä sähköpostitse osoitteella verohallinto@vero.fi (aihekenttään: Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan). 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää tehdä ehdotuksen kaupungin edustajasta lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. 

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää tehdä ehdotuksen kaupungin edustajasta lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää (jaosto 5, henkilöverotus, Helsinki) varsinaiseksi jäseneksi kaupunginlakimies Tarja Poikolaista ja varajäseneksi Risto Rouhiaista.  

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, verohallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.