Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Tukirahahakemus Kyyhkylän eteläisen alueen kyläverkkohankeeseen

MliDno-2020-1232

Valmistelija

 • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

MPY Telecom Oyj:n kirje 5.6.2020:

"Järvi-Suomen Energian (JSE) rakennuttaa Helppanala – Siikasalmi alueelle säävarmaa sähköverkkoa vuosien 2020-2021 aikana ja ESE puolestaan rakentaa säävarmaa sähköverkkoa Annilan ja Moision suunnasta Siikasalmen suuntaan vuosien 2021-2022 aikana.

Rakentuvan sähköverkon mukana olisi mahdollista yhteisrakentamisena sekä sähköyhtiöiden rakentamaa kuituverkkoa ja muuta infraa (muuntamot jne) rakentaa alueelle myös loppuasiakkaita palveleva valokaapeliverkko. Näin toteutettuna saadaan sekä rakentamisen että materiaalien osalta kustannussäästöjä ja kerralla rakentaen myös asukkaille aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa kaivutöillä.

Tulevaisuudessa tarvitaan sekä kiinteitä kuitupohjaisia- että mobiileja yhteyksiä. Videota liikkuu jo nyt verkossa valtavasti ja viihdepalvelujen määrä vain kasvaa tulevaisuudessa. Lisäksi ihmisillä on useita laitteita, joita varten tarvitaan nopeita ja luotettavia yhteyksiä. Myös tulevaisuuden palvelut kuten 5G ja älykodit edellyttävät kuituverkkoja toimiakseen kunnolla. Jos ollaan pelkästään mobiilin varassa, ei sen kapasiteetti riitä kaikkien tulevaisuuden digipalvelujen käyttämiseen. Kiinteästä valokuituyhteydestä voidaan rakentaa maakuntien, kuntien ja kyläyhteisöiden digitaalinen palveluverkko. Nopea valokuituyhteys tarjoaa kustannustehokkuutta ja palveluiden tasalaatuisuutta verkon käyttäjille sekä palvelutuotannolle. Nopea valokuituyhteys mahdollistaa kuntalaisten tasavertaisen osallistumismahdollisuuden digitaalisiin palveluihin asuinpaikasta riippumatta.

Haja-asutusalueiden kiinteät laajakaistaverkot eivät rakennu Suomeen markkinaehtoisesti. Teleoperaattorit eivät rakenna haja-asutusalueiden laajakaistaverkkoja ilman yhteiskunnan tukea, koska verkon rakentaminen on erittäin kallista ja liittymähinnat nousisivat ilman tukikomponentteja niin suuriksi, että liittyjiä ei verkkoon tulisi. Kiinteille laajakaistayhteyksille on kuitenkin tarvetta, varsinkin haja-asutusalueiden yrityksille, mutta myös omakotitaloille.

Kyläverkkoinvestoinneilla lisätään maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja parannetaan yritysten toimintamahdollisuuksia. Kuparikaapeleiden kautta tarjottavat kiinteät laajakaistaliittymät eivät enää ole nopeudeltaan riittäviä nykypäivän palveluihin ja toisaalta niitä ollaan purkamassa, joten haja-asutusalueen laajakaistapalvelut ovat jäämässä mobiilin varaan, jos tuettuja kiinteitä laajakaistaverkkoja ei saada rakennettua.

MPY on kiinnostunut rakentamaan edellä mainitulle alueelle valokaapeliverkkoa kyläverkkohankkeen muodossa, jos alueelta saadaan riittävästi kuituverkkoon asiakkaita ja lisäksi saadaan liitetiedostoina olevan alustavan hankesuunnitelman mukaiseen hankkeeseen sekä Mikkelin kaupungin että ELY-keskuksen tukiraha. Tukirahan maksatus tulisi vuodelle 2021.

Pyydämme Mikkelin Kaupunginhallitusta käsittelemään tämän tukirahahakemuksen ja toivomme kaupunginhallitukselta asiaan myönteistä päätöstä.

Liitteenä tässä mukana esitys laajakaistahankkeesta sekä alustava hankesuunnitelma ja siihen karttaliite.

Vastaavanlainen tukiraha-anomus toimitetaan myös Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Annan tarvittaessa lisätietoja.

Terveisin

Jukka Lampinen
MPY Telecom Oyj"

Hankkeen rahoitussuunnitelma:

 • Hankkeelle haettavan ELY:n tuen määrä 100 000,00 € 40 %
 • Mikkelin kaupungin osuus 25 000,00 € 10 %
 • MPY:n oma rahoitus 125 000,00 € 50 %
   

Hankkeen kokonaisrahoitus yhteensä 250 000,00 € 100 %

Mikkelin kaupunki on aiemmin myöntänyt 10 % avustusta ns. kyläverkkohankkeille joissa on ollut myös ELY:n rahoitusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki myöntää Kyyhkylän eteläpuoliseen kyläverkkohankkeeseen tukea enintään 10 %, eli 25 000 € (alv 0 %), hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuki maksetaan hankkeen päätyttyä laskutositteita ja loppuyhteenvetoa vastaan. Avustuksen maksaminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto myöntää tarvittavan määrärahan vuoden 2021 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ilmoitti olevansa esteellinen (MPY Osuuskunnan hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Jukka Savolainen. 

Tiedoksi

MPY Telecom Oyj, talouspalvelut, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.