Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Talous- ja tulevaisuusohjelma

MliDno-2020-953

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on suunnitellut Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) valmistelua talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginvaltuuston infossa 27.4.2020 esiteltiin ohjelmaluonnosta, joka on esityslistan liitteenä.

TATU -ohjelman käynnistämiseksi on nimettävä esityksen sivulla 2 esitettyihin ryhmiin luottamushenkilöt, valmistelijat ja asiantuntijat sekä sovittava kokouskäytännöt ja aikataulutettava ryhmien kokoontumiset.

Kaupunginhallitus toimii TATU -ohjelman ohjausryhmänä. Kaikkiin viiteen valmisteluryhmään (Elinvoima, Henkilöstö, KOPA, SIHY ja ASTO) nimetään luottamushenkilöt hallituksesta ja/ tai lautakunnista, henkilöstön edustajat ja pyydetään asiantuntijoita kaupungin sidosryhmistä. Alatyöryhmät työstävät aihealueittain valmisteluryhmille selvitykset. Myös alatyöryhmiin haetaan aihealueittain tarvittavaa asiantuntemusta ja osaamista kaupungin henkilöstöstä ja kaupungin sidosryhmistä.

TATU -ohjelman konkreettiset toimenpiteet pyritään saamaan valmiiksi kesäkuussa ja sisällyttämään elokuussa valmisteltavaan TA -raamiin 2021. Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen koordinoi TATU -ohjelman valmistelua kaupunginhallitukselle. Kaikkien viiden valmisteluryhmän osalta on perusteltua kokoontua viikolla 19 siten, että henkilöt TATU -ohjelman työryhmiin tulee nimetä kaupunginhallituksessa 4.5.2020.

Kaupunginhallitus on käsitellyt suunnittelukokouksessa 4.5.2020 TATU -ohjelman organisointia ja aikataulua. Kaupunginhallitus hyväksyy ohjelman kokouksessaan 11.5.2020. Kaikkien viiden valmisteluryhmän osalta on perusteltua kokoontua viikolla 19, joten kaupunginhallituksen tulee jo nyt nimetä luottamusmieshenkilöt valmisteluryhmiin (elinvoima, henkilöstö, konsernipalvelut, sivistys- ja hyvinvointi sekä asuminen ja toimintaympäristö).

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää luottamushenkilöedustuksen viiteen valmisteluryhmään (elinvoima, henkilöstö, konsernipalvelut, sivistys- ja hyvinvointi sekä asuminen ja toimintaympäristö).  Edelleen kaupunginhallitus pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään yhden pääluottamusmiehen kuhunkin valmisteluryhmään. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus totesi, että päätös ohjelmatyön käynnistämisestä ja samalla kaupunginhallituksen jäsenet valitaan tarvittaviin työryhmiin 11.5.2020 pidettävässä kokouksessa.

Merkitään, että Jukka Pöyry saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) valmistelua on jatkettu ja ohjelman tavoitteeksi on asetettu selvittää ja löytää toimenpiteitä, joilla Mikkelin kaupunki vastaa nyt ja tulevaisuudessa sille annettuun palvelutehtävään siten, että talous on kestävällä pohjalla.

Kaupunginhallitus toimii ohjelman ohjausryhmänä ja sen alaisuudessa toimivien valmisteluryhmien tehtävänä on etsiä ja valmistella säästö- ja sopeutustoimenpiteitä sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä toteutettavaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään elinvoimavaikutusten arviointiin. Tehtävänannossa hyödynnetään aiempia selvityksiä (mm. kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma).

Työn valmistumisen aikataulu on seuraava:

KH 4.5.: valmistelun linjaaminen, esitys organisointimalliksi
Viikko 19: valmisteluryhmien ensimmäiset kokoukset (tehtävänanto, mahdolliset alatyöryhmät, kokousaikataulu)
KH 11.5.: luottamushenkilöiden nimeäminen valmisteluryhmiin
Viikot 20-21: valmisteluryhmien alustavat nostot & havainnot yms.
KH 25.5.: valmisteluryhmien tilannekatsaus ja ohjaus
Viikot 22-23: valmisteluryhmien tarkennukset ja ensimmäiset esitykset toimenpiteiksi
KH 8.6.: ensimmäisten esityksien käsittely ja ohjaus
Viikot 24-25: valmisteluryhmien tarkennukset ja esitykset KH:lle
KH 22.6.: päätöskokous
 

Kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään luottamushenkilöjäsenet valmisteluryhmiin siten, että elinvoima-, hyvä elämä – sekä kestävä kasvu -ryhmään nimetään 2 luottamushenkilöä kuhunkin ja lisäksi edunvalvonta-, konsernirakenne- sekä sote-ratkaisu -ryhmään 3 luottamushenkilöä kuhunkin. Aiemmin tehdyn päätöksen mukaan Energiaselvitys-ryhmään on jo nimetty luottamushenkilöjäseniksi Arto Seppälä, Kirsi Olkkonen ja Olli Miettinen.

Lisäksi henkilöstöryhmiä pyydetään nimeämään edustajansa hyvä elämä –, kestävä kasvu – sekä konsernipalvelut -ryhmään (kopa), yksi edustaja kuhunkin ryhmään. Henkilöstö-ryhmässä asiaa käsitellään YT-neuvottelukunnassa.

Kaaviokuva työn organisointimallista on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy talous ja tulevaisuusohjelman (Tatu) käynnistämisen ja sille esittelytekstissä määritellyn tavoitteen, organisaatiomallin sekä aikataulun.

Kaupunginhallitus nimeää luottamushenkilöjäsenet valmisteluryhmiin esittelytekstissä esitetyllä tavalla.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää henkilöstöryhmiä nimeämään edustajansa esittelytekstissä esitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöjäsenet valmisteluryhmiin seuraavasti:

 • elinvoimaryhmä, Armi Salo-Oksa, Pekka Pöyry, Soile Kuitunen
 • hyvän elämän -ryhmä, Jyrki Koivikko, Petri Pekonen
 • kestävän kasvun -ryhmä, Oskari Valtola, Jukka Pöyry
 • edunvalvonta-ryhmä, Arto Seppälä, Minna Pöntinen, Seija Kuikka
 • konsernirakenne-ryhmä, Jarno Strengell, Jyrki Koivikko
 • sote-ryhmä, Mali Soininen, Kirsi Olkkonen, Satu Taavitsainen


Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeään edustajat hyvän elämän -ryhmään (kaksi henkilöä), kestävän kasvun -ryhmään (yksi jäsen) ja 1 konsernirakenne -ryhmään (yksi henkilö).

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Valmistelija

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin talous- ja tulevaisuusohjelma on käynnistynyt kaupunginhallituksen päätöksellä 4.4.2020. YT-neuvottelukunnassa on tarkoitus esitellä ohjelman valmistelua jokaisessa kokouksessa ohjelman valmistumiseen asti. Alustavasti on arvioitu, että ohjelma valmistuu 22.6.2020. Henkilöstöryhmän työ on käynnistynyt. Liitteenä on henkilöstöraporttiluonnos tilanteessa 19.5.2020.

TaTu- ohjemassa on viisi valmisteluryhmää. Henkilöstönedustajia on neljässä ryhmissä ovat seuraavat:

Hyvän elämä työryhmässa Jukon pääluottamusmies Mika Pirhonen ja JHL:n pääluottamusmies Sirpa Hakkarainen. Kestävän kasvun työryhmässä edustaja on Jukon pääluottamusmies Antero Cedersrtöm. KOPA virkamiesryhmässä Jytyn varapääluottamusmies Sirpa Pajunen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Käydään keskustelua ohjelmasta ja annetaan palautetta ohjelman valmistelijoille

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kokouksessa esiteltiin luonnos henkilöstöryhmän ohjelmasta.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talous- ja tulevaisuusohjelman valmisteluryhmät ovat kokoontuneet ja valmistelu on käynnistynyt. Kokouksessa kuullaan teemoittain valmistelun tämän hetkinen tilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talous- ja tulevaisuusohjelman valmistelutilanteen ja antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on suunnitellut Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginvaltuuston infossa 27.4.2020 esiteltiinTATU- ohjelmaluonnos. Kaupunginhallitus toimii TATU -ohjelman ohjausryhmänä. Ohjelmassa on viisi valmisteluryhmää (Elinvoima, Henkilöstö, KOPA, SIHY ja ASTO), joihin on nimetty luottamushenkilöt hallituksesta ja/ tai lautakunnista, henkilöstön edustajat sekä pyydetty asiantuntijoita kaupungin sidosryhmistä. Alatyöryhmien viranhaltijat työstävät aihealueittain valmisteluryhmille selvitykset. TATU -ohjelman konkreettiset toimenpiteet pyritään saamaan valmiiksi kesäkuussa ja sisällyttämään elokuussa valmisteltavaan TA -raamiin 2021. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjelman kokouksessaan 11.5.2020.

Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) tavoitteeksi on asetettu selvittää ja löytää toimenpiteitä, joilla Mikkelin kaupunki vastaa nyt ja tulevaisuudessa sille annettuun palvelutehtävään siten, että talous on kestävällä pohjalla. Valmisteluryhmien tehtävänä on etsiä ja valmistella säästö- ja sopeutustoimenpiteitä sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä toteutettavaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään elinvoimavaikutusten arviointiin. Tehtävänannossa hyödynnetään aiempia selvityksiä (mm. kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma). Valmisteluryhmien esitykset kaupunginhallitukselle esitetään kaupunginhallituksen kokouksessa 22.6.2020.

Sivistysjohtaja antaa tilannekatsauksen hyvän elämän valmisteluryhmän työn tämänhetkisestä vaiheesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi ja evästetään hyvän elämän alaryhmiä ohjelman valmistelussa.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on suunnitellut Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginvaltuuston infossa 27.4.2020 esiteltiinTATU- ohjelmaluonnos. Kaupunginhallitus toimii TATU -ohjelman ohjausryhmänä. Ohjelmassa on viisi valmisteluryhmää (Elinvoima, Henkilöstö, KOPA, SIHY ja ASTO), joihin on nimetty luottamushenkilöt hallituksesta ja/ tai lautakunnista, henkilöstön edustajat sekä pyydetty asiantuntijoita kaupungin sidosryhmistä. Alatyöryhmien viranhaltijat työstävät aihealueittain valmisteluryhmille selvitykset. TATU -ohjelman konkreettiset toimenpiteet pyritään saamaan valmiiksi kesäkuussa ja sisällyttämään elokuussa valmisteltavaan TA -raamiin 2021. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjelman kokouksessaan 11.5.2020.

Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) tavoitteeksi on asetettu selvittää ja löytää toimenpiteitä, joilla Mikkelin kaupunki vastaa nyt ja tulevaisuudessa sille annettuun palvelutehtävään siten, että talous on kestävällä pohjalla. Valmisteluryhmien tehtävänä on etsiä ja valmistella säästö- ja sopeutustoimenpiteitä sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä toteutettavaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään elinvoimavaikutusten arviointiin. Tehtävänannossa hyödynnetään aiempia selvityksiä (mm. kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma). Valmisteluryhmien esitykset kaupunginhallitukselle esitetään kaupunginhallituksen kokouksessa 22.6.2020.

Sivistysjohtaja antaa tilannekatsauksen hyvän elämän valmisteluryhmän työn tämänhetkisestä vaiheesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi ja evästetään hyvän elämän alaryhmiä ohjelman valmistelussa.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talous-​ ja tulevaisuusohjelman (TATU -​ohjelman) valmistelua on jatkettu ja kokouksessa kuullaan tämän hetkinen valmistelutilanne. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talous-​ ja tulevaisuusohjelman tämän hetkisen valmistelutilanteen

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti energiaselvityksen tilannetta. Tämän esittelyn aikana Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savo Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Merkitään, että Minna Pöntisen tilalle kokoukseen saapui varajäsen Nina Jussi-Pekka. 

Merkitään, että puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Merkitään, että Oskari Valtola saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. 

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin Talous- ja tulevaisuusohjelmaa on valmisteltu touko-kesäkuussa kaupunginhallituksen johdolla. Valmistelutyötä on tehty eri teemoille nimetyissä valmisteluryhmissä, joissa asiantuntijajäsenten lisäksi on kahta ryhmää lukuun ottamatta ollut myös luottamushenkilöedustus sekä kaupungin omaa palvelutuotantoa käsittelevissä ryhmissä myös henkilöstön edustajat.

Valmistelutyön tuloksena on saatu aikaan listaus niistä asioista, joiden avulla ja niitä toteuttamalla Mikkelin kaupunki vastaa nyt ja tulevaisuudessa sille annettuun palvelutehtävään siten, että talous on kestävällä pohjalla. Valmisteluryhmät ovat valmistelleet säästö- ja sopeutustoimenpiteitä sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä toteutettavaksi. Esitetyt tavoitteet sisältävät tapauskohtaisesti välittömiä, pitkäaikaisia sekä kertaluontoisia kustannusvaikutuksia. Lisäksi valmistelussa on otettu kantaa kehittämistoimenpiteisiin, joilla katsotaan olevan tulevaisuudessa alueen elinvoimaa lisääviä merkittäviä vaikutuksia. Valmistelutyössä on huomioitu aiemmat selvitykset kuten kaupunkirakennesuunnitelma ja palvelusuunnitelma sekä niiden pohjalta tehdyt aiemmat päätökset.

Ennen syksyllä käynnistyvää vuoden 2021 talousarvion laadintaa on tarkoituksenmukaista linjata valmistelun keskeiset periaatteet sopimalla talous- ja tulevaisuusohjelman sisällöstä, sen toimeenpanosta ja siihen kirjattujen asioiden huomioimisesta seuraavien vuosien talousarvioita tehtäessä.

Kaupunginjohtajan esitys Mikkelin kaupungin talous- ja tulevaisuusohjelmaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen esityksen talous- ja tulevaisuusohjelmaksi sekä siinä esitetyt linjaukset talousarvion valmistelun pohjaksi. Jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisten toimielimien erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja  hallintosäännön edellyttämällä tavalla. Päätösten valmistelujen yhteydessä toteutetaan normaalit kuulemiskierrokset.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että työryhmien talous- ja tulevaisuusohjelman valmisteluun liittyvä toimeksianto on päättynyt, lukuun ottamatta energiatyöryhmää, jonka työ jatkuu toistaiseksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kuulemiskierrosten lisäksi tehdään tarvittavat arvioinnit (mm. lapsi- ja yritysvaikutusten arvioinnit). Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana

 • Jarno Strengell esitti, ettei muita päiväkoteja tai ryhmäperhepäiväkoteja kuin Launialanpäiväkoti yhdistetä tämän hetken suunnitelmissa Launialan koulun tiloihin. Lasten vanhemmat kuljettavat päiväkoti-ikäiset lapset päiväkotihoitoon. Päiväkotien sulkeminen lisää lasten päiväkotimatkoja useilla kilometreillä eikä useasta suunnasta julkinen liikenne kulje kodin ja päiväkodin välillä eli jos esitys toteutetaan, joutuvat useat vanhemmat muutoksen johdosta hankkimaan auton päiväkoti ja työmatkoja varten, joka ei ole ekologisesti kestävää ja vaikeuttaa työmatkakulkemista. Kyse on kokonaisuudessaan noin 200:sta päiväkotilapsesta. Lisäksi muutos vaikeuttaisi lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta. Graanin ja Tupalan suunta, josta pohjaesityksen mukaisesti ollaan päivähoitopaikkoja lopettamassa, ovat kasvavia asutusalueita. Alun perin kaupunkirakennetyöryhmän keskusteluissa 2018 – 2019 Launialankoulua suunniteltiin Launialan alueen päiväkodiksi ja monitoimitaloksi, siinä vaiheessa kun uusi Itäinen aluekoulu valmistuu. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on saman sisältöinen kuin hänen muutosesitys. 
   
 • Jarno Strengell esitti, että Mikkelin kaupunki ei tavoittele tarkoituksenmukaisesti yksityisen päivähoidon lisäämistä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen muutosesitys.
   
 • Minna Pöntinen esitti Soile Kuitusen kannattamana, että ennen päätöksentekoa Suomenniemen koulun tulevaisuudesta Suomenniemellä järjestetään keskustelutilaisuus, jossa he saavat ottaa kantaa, mikä on oppilasraja koulun lakkaamiselle. 
  Jarno Strengell esitti Arto Seppälän, Petri Pekosen ja Kirsi Olkkosen kannattamana, että Suomenniemen koululla jatkaa 1.-3. luokat, 1.8.2022 alkaen.

  Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään Minna Pöntisen ja Jarno Strengellin esityksistä. Ne jotka kannattavat Minna Pöntisen esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Soile Kuitunen, Minna Pöntinen, Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Jukka Pöyry) ja 5 ei ääntä (Petri Pekonen, Arto Seppälä, Jarno Strengell, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen).
  Puheenjohtaja totesi, että Minna Pöntisen esitys on voittanut ja se asetetaan esittelijän esitystä vastaan siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka äänestävät Minna Pöntisen esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Mali Soininen, Jukka Pöyry), 6 ei ääntä (Minna Pöntinen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Arto Seppälä, Soile Kuitunen, Kirsi Olkkonen) ja 1 tyhjä ääni (Jarno Strengell).
  Puheenjohtaja totesi, että Minna Pöntisen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
  Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen muutosesitys. 
   
 • Minna Pöntinen esitti Jarno Strengellin kannattamana, että kansalaisopiston tuntimäärää ei supisteta.
  Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Minna Pöntisen esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Jyrki Koivikko, Petri Pekonen, Soile Kuitunen, Mali Soininen, Armi Salo-Oksa, Jukka Pöyry, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen) ja 3 ei ääntä (Minna Pöntinen, Jarno Strengell, Arto Seppälä).
  Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 
   
 • Minna Pöntinen esitti, ettei yleisistä kulttuuripalveluista leikata 30.000 euroa. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.
   
 • Minna Pöntinen esitti, ettei kaupunginorkesterin toimintakuluja leikata. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.
   
 • Kirsi Olkkonen esitti Petri Pekosen ja Soile Kuitusen kannattamana, että 4H-yhdistyksen avustusta leikataan vain 10 %.
  Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Kirsi Olkkosen esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Jukka Pöyry), 6 ei ääntä (Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Soile Kuitunen, Jarno Strengell) ja 1 esteellinen (Arto Seppälä).
  Puheenjohtaja totesi, että Kirsi Olkkosen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
   
 • Jarno Strengell esitti Minna Pöntisen, Soile Kuitusen, Armi Salo-Oksan, Mali Soinisen, Jyrki Koivikon, Pekka Pöyryn ja Arto Seppälä kannattamana, ettei koululaisten maksuttomasta joukkoliikenteestä luovuta.
  Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa ääni (Jukka Pöyry) ja 10 ei ääntä (Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Soile Kuitunen, Mali Soininen, Arto Seppälä, Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen, Jyrki Koivikko, Jarno Strengell, Pekka Pöyry).
  Puheenjohtaja totesi, että Jarno Strengellin esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
   
 • Pekka Pöyry esitti Kirsi Olkkosen ja Petri Pekosen kannattamana, ettei yksityisteiden perusparannus- ja kestopäällystämisen raamin supistamista toteuteta.
  Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Pekka Pöyryn esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Minna Pöntinen, Jyrki Koivikko, Soile Kuitunen, Jukka Pöyry, Mali Soininen, Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa) ja 4 ei ääntä (Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Jarno Strengell).
  Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 
  Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen ja Jarno Strengell jättivät eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin muutosesitys. 
   
 • Minna Pöntinen esitti Kirsi Olkkosen, Jarno Strengellin, Armi Salo-Oksan, Petri Pekosen kannattamana, ettei Otavan lähipalvelupisteen toimintaa oteta omaksi toiminnaksi.
  Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Minna Pöntisen esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa ääntä (Jyrki Koivikko, Arto Seppälä, Mali Soininen, Jukka Pöyry, Soile Kuitunen) ja  6 ei ääntä (Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Jarno Strengell).
  Puheenjohtaja totesi, että Minna Pöntisen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 
   
 • Jarno Strengell esitti, ettei Kamppailuareenan käyttömaksua nosteta 20 000 eurolla. Kustannus tulee suoraan lasten harrastusmaksuihin korotuksena ja vaikeuttaa lapsiperheiden asemaa, vähentäen vähävaraisten liikuntaharrastusten mahdollisuuksia, lisäten sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. 
  Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin muutosesitys. 
   
 • Jarno Strengell esitti Minna Pöntisen kannattamana, että myyntikohteista poistetaan Haukihalli ja Rantakeidas. Jotta yksityinen toimija ottaisi rakennukset haltuun ja saisi toiminnalleen voittoa, tulee uuden toimijan nostaa liikuntapalveluiden hintoja, joka kasvattaa kaupungin ja asiakkaiden kustannuksia sekä vähentää vähävaraisten liikuntaharrastusten mahdollisuuksia, lisäten sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia.
  Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Jyrki Koivikko, Petri Pekonen, Jukka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Mali Soininen, Armi Salo-Oksa) ja 4 ei ääntä (Minna Pöntinen, Jarno Strengell, Arto Seppälä, Soile Kuitunen).
  Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 
   
 • Jarno Strengell esitti, ettei Mikkelin Pesulaa myydä, on iso riski että myynnin jälkeen käy samalla tavalla kuin osassa muita kaupunkeja, että kansainvälinen toimija ostaa pesulatoiminnan ja keskittää palvelut toiseen kaupunkiin. Tällöin Mikkeli menettää noin 80 työpaikkaa ja noin 3milj. euron edestä palkkatuloja. Koska kukaan ei kannattanut esitystä se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin esitys. 
   
 • Jarno Strengell esitti Soile Kuitusen, Arto Seppälän ja Jukka Pöyryn kannattamana, ettei Mikkelin vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä selvitetä. 
  Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Olli Miettinen, Jyrki Koivikko, Mali Soininen) ja 8 ei ääntä (Pekka Pöyry, Jarno Strengell, Petri Pekonen, Arto Seppälä, Jukka Pöyry, Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen, Soile Kuitunen).
  Puheenjohtaja totesi, että Jarno Strengellin esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 


Esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus edellyttää monipaikkaisen asumisen ja työskentelyn- toimenpiteeseen kiinnitetään erityistä huomioita ja konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan nopeutetusti. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 15.15-15.25.

Merkitään, että Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen (4H yhdistyksen hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta dian 15 ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Merkitään, että Arto Seppälä ja Mali Soinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Mikkelin Pesula Oy:n hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta dian 67 ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.   

Merkitään, että Satu Taavitsainen ilmoitti olevansa esteellinen (puoliso kamppailuinstituutin johtokunnan jäsen) ja poistui kokouksesta dian 26 ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että Olli Miettinen ilmoitti olevansa esteellinen (Metsäsairila Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta dian 65 ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että Satu Taavitsainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja hänen tilalleen saapui varajäsen Olli Miettinen.

Merkitään, että Jyrki Koivikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.