Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiön tertiäärilainan koron tarkistus

MliDno-2018-1395

Valmistelija

 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
 • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on myöntänyt Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiölle ns. tertiäärilainaa seuraavasti:

 • 7.7.1997 allekirjoitetulla velkakirjalla 476.644,58 euroa (2.834.000 markkaa) ja
 • kaupunginvaltuuston 19.10.1998 tekemällä eri päätöksellä 54.373,64 euroa (323.291 mk) eli yhteensä 531.018,22 euroa (3.157.291 mk) Annakodin peruskorjauksen kustannuksiin.
   

Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiö on maksanut kokonaisuudessaan 19.10.1998 myönnetyn lainan 54 373, 64 euroa 30.6.2019. Annakoti-säätiön avoinna oleva lainapääoma kaupungille on tällä hetkellä 476 644,58 euroa. Kaupunginhallitus on 19.6.2018 § 274 hyväksynyt tertiäärilainan koroksi 3 prosenttia (3 %) ajalle 1.1.2019-31.12.2020, jonka jälkeen lainan koroksi on määritelty 4 prosenttia (4 %).

Annakoti-säätiö on 26.5.2020 lähettämässään kirjeessä esittänyt tertiäärilainan koron säilyttämistä 3 prosentissa myös 1.1.2021 alkaen. Anomuksessa matalampaa korkoa on perusteltu vallitsevan korkotason lisäksi taloudellisella tilanteella, johon heikentävästi vaikuttavat muun muassa Annakodin tuottojen pienentyminen kuluvalla puitesopimuskaudella sekä peruskorjauksiin ja remontteihin nostettujen lainojen kustannukset. Lisäksi kuluneena keväänä koronavirusepidemia on nostanut kustannuksia ja samanaikaisesti pienentänyt tuottoja. Suojavarustuskustannukset on lisääntyneet merkittävästi ja asukkaita on tullut poistuneiden sijalle sekä hitaammin että halvemmalla vuorokausimaksulla, jolloin kuluja on ollut erittäin haasteellista kattaa.

Talouspalveluilla ei ole huomauttamista esityksen suhteen. Markkinoiden korkotaso huomioiden Annakoti-säätiön tertiäärilainan korko on perusteltua säilyttää 3 prosentissa myös vuosina 2021-2022, jonka jälkeen korko on 4 prosenttia.  Tarvittaessa tertiäärilainan korkotaso vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin arvioidaan erikseen.

Oheismateriaalina Annakoti-säätiön anomus 26.5.2020 ja tilinpäätös 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki perii Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiön 7.7.1997 allekirjoitetun velkakirjan 476.644,58 euron lainasta 3 prosentin korkoa vuosina 2021-2023, jonka jälkeen korko on 4 % prosenttia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiö/Raija Hakala

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.