Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Mikkeli-Jukolan järjestäminen Mikkelissä vuonna 2025

MliDno-2020-1317

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Navi ry on hakenut Jukolan järjestämisoikeuksia vuodelle 2025. Navi ry on esittänyt Mikkelin kaupungille, että kaupunki sitoutuisi jo tässä vaiheessa tapahtuman yhdeksi pääyhteistyökumppaniksi. Tapahtumaan odotetaan noin 20.000 suunnistajaa ja noin 15.000 henkilöä yleisönä ja huoltajina. Aikaisempina vuosina tapahtumien talousvaikutus alueille on ollut noin 7-10 miljoonaa euroa, josta pääosa on ajoittunut tapahtumavuosien kesäkuulle. 

Vuonna 2009 Mikkelissä järjestetyssä Mikkeli-Jukola tapahtumassa kaupunki toimi yhtenä pääyhteistyökumppanina ja osallistui tapahtumajärjestelyihin mm.

 • antoi veloituksetta kaupungin henkilöstön asiantuntija-apua tapahtuman järjestäjien käyttöön
 • antoi korvauksetta, raviradan kentät ja oheisalueet sekä kaupungin urheilukenttiä ja koulujen piha-alueet paikoitusalueiksi tapahtuman järjestäjän käyttöön
 • teki yhteistyötä tapahtuman järjestäjän kanssa koskien tapahtuman tiedotusta ja markkinointia
 • järjesti Jukola-kokouksen tapahtumaan edellisenä vuonna ja iltavastaanoton tapahtuman aikana
 • järjesti veloituksetta ruokahuollon keskuskeittiö Iso Padan toimesta
 • vastasi kartoitukseen liittyvistä kuluista
 • lisäksi avusti tapahtumaa 30.000 eurolla.
   

Vastaavalla tavalla kaupunki voi olla tukemassa ja yhteistyössä valmistelemassa myös vuonna 2025 Mikkelissä järjestettävää Mikkeli-Jukolaa. Tapahtuman järjestämisellä saadaan kaupungille ja maakunnalle huomattavaa näkyvyyttä kuin myös taloudellistakin hyötyä. Yksityiskohtaisista kumppanuussopimuksen ehdoista päätetään sen jälkeen, jos tapahtuman järjestäminen saadaan Mikkeliin. Navi ry:n kanssa on neuvoteltu liitteenä oleva esisopimus. Sopimuksen taloudellinen arvo on yhteensä noin 220.000 euroa, joka tulee jaksottumaan useammalle vuodelle (ainakin vuosille 2024-2025).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan esisopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen vähäisiä muutoksia. Lopullinen sopimus hyväksytään sen jälkeen kun Navi on saanut päätöksen järjestämisoikeuksista.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, että sopimussumman enimmäismäärä olisi 150.000 euroa. Koska kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi. 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiaan eriäviän mielipiteen, joka on saman sisältöinen kuin hänen esityksensä.

Tiedoksi

Navi ry, liikuntapalvelut/Tarja Sinioja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.