Kaupunginhallitus, kokous 22.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Myllysiilokorttelin rakennusoikeuden luovuttaminen / Keskinäinen vakuutusyhtiö Etera

MliDno-2017-1106

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Esperi Care on valtakunnallinen hoiva-alan yritys, joka tarjoaa asumispalveluita ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille sekä vammaisille. Esperillä on jo useilla paikkakunnilla toimiva Saga-palvelutalokonsepti, joka tarjoaa kevyesti tuettua laadukasta vuokra-asumista ja eritasoisia palvelupaketteja ikääntyneille.

Esperi Care ja Mikkelin kaupunki ovat neuvotelleet Saga-palvelutalokonseptin rakentamisesta Mikkeliin. Viimeisen vuoden ajan Saga-palvelutaloa on suunniteltu sijoitettavaksi myllysiilokortteliin yhdessä kaupungin taidemuseohankkeen ja JL-Rakentajat Oy:n asuinkerrostalohankkeen kanssa. Neuvotteluissa päädyttiin aluksi siihen, että Saga-palvelutalo rakennettaisiin myllysiilokorttelin alueen asemakaavaehdotuksen eteläisimmälle, Mannerheimintien varrella olevalle tontille 491-1-8-7, joka sijaitsee välittömästi valssimyllyrakennuksen eteläpuolella. Tälle tontille on asemakaavaehdotuksessa merkitty 4.500 k-m2 maanpäällistä ja 1.000 k-m2 osin maanalaista rakennusoikeutta kaavamerkinnällä C (keskustatoimintojen korttelialue).

Hankkeiden suunnittelun edetessä on nyt päädytty siihen, että Saga-konsepti toteutettaisiin laajempana ja se sijoittuisi sekä tontille 7 ettäosin myös tontin 7 pohjoispuolella olevan tontin 491-1-8-8 alueelle, josta kaupunki luovuttaisi määräosaisen omistuksen. Kiinteistöjen omistajaksi tulisi Keskinäinen vakuutusyhtiö Etera. Tontista 8 luovutettavan määräosan suuruus vastaa kyseiselle rakennuspaikalle asemakaavaehdotuksessa merkityn rakennusoikeuden (1.950 k-m2 maanpäällistä ja 1.000 k-m2 osin maanalaista) osuutta koko tontin 8 rakennusoikeudesta ollen siten 2950/8450.

Lisäksi keskinäinen vakuutusyhtiö Eteralle tulee samalla luovuttaa tontin 7 eteläpuolella oleva katualueen luonteinen tontti 491-1-8-6 sekä Eteralle luovutettavan rakennusoikeuden osuutta koko myllysiilokorttelin kaavamuutosalueen rakennusoikeudesta vastaava määräosainen osuus kaavaehdotuksen mukaisesta yhteispiha-alueesta (tontti 491-1-8-9). Tämän määräosan suuruus on 8450/17200.

Kaupungin ja Esperi Caren välisissä neuvotteluissa on sovittu, että luovutettavan rakennusoikeuden hinta olisi 250 € / k-m2. Kun luovutettavaa maanpäällistä rakennusoikeutta on yhteensä 6.450 k-m2, tulee sen kokonaiskauppahinnaksi 1 612.500 euroa. Ennen rakennusoikeuden luovutusta ja Saga-palvelutalon rakentamisen aloittamista kaupunki vastaa kustannuksellaan paikalla olevan valssimyllyrakennuksen purkamisesta.

Rakennusoikeuden luovuttamisessa voidaan ennen varsinaisen kaupan tekemistä käyttää kaupunginhallituksen 13.3.2017 § 99 päättämää lyhytaikaista vuokrasopimusta sille ajalle, kun hankkeen rakennuslupa saavuttaa lainvoiman.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää luovuttaa osan Myllysiilokorttelin asemakaavaehdotuksen mukaisesta rakennusoikeudesta Keskinäinen vakuutusyhtiö Eteralle liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti ja oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Rakennusoikeuden luovuttamisessa voidaan ennen varsinaisen kaupan tekemistä käyttää kaupunginhallituksen 13.3.2017 § 99 päättämää lyhytaikaista vuokrasopimusta sille ajalle, kun hankkeen rakennuslupa saavuttaa lainvoiman.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus päättää pyytää kaupunginvaltuuston kokoukseen mennessä myllysiilokorttelin rakennusoikeuden luovutusta, hintatason määrittelyä ja kiellettyä valtiontukea koskevan lausunnon Suomen Kuntaliitolta. Kaupunginhallitus päätti tähän asiaa liittyen pitää ylimääräisen kokouksen 22.5.2017 klo 16.00.

Lisäksi esittelijä lisäsi esitykseen seuraavan ehdon, valssimyllyn kohdan luovutus toteutuu vain jos ko. kohtaan ei sijoiteta taidemuseota.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Raine Lehkonen esitti Petri Tikkasen kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavatt asian jättämistä pöydälle, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja annetussa äänestyksessä annettiin 11 kyllä ääntä (Veli Liikanen, Outi Kauria, Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen, Jaakko Väänänen, Seija Kuikka, Juha Vuori, Petri Pekonen, Olli Nepponen, Vesa Himanen) ja 4 ei ääntä (Jussi Marttinen, Petri Tikkanen, Raine Lehkonen, Hannu Kilkki). Puheenjohtaja totesi, että käsittelyä jatketaan.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Raine Lehkonen jätti eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan (Liite 4).

Äänestystulokset

  • Kyllä 11 kpl 73%

    Veli Liikanen, Outi Kauria, Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen, Jaakko Väänänen, Seija Kuikka, Juha Vuori, Petri Pekonen, Olli Nepponen, Vesa Himanen

  • Ei 4 kpl 27%

    Jussi Marttinen, Petri Tikkanen, Raine Lehkonen, Hannu Kilkki

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen 15.5.2017 pidetyn kokouksen jälkeen Kuntaliitolle on lähetetty lausuntopyyntö kaupunginhallituksen päätöksen 15.5.2017 § 151 ja 152 mukaisesti. Lisäksi kaupunki on pyytänyt toiselta puolueettomalta arvioitsijalta arvioinnin, joka koskee Saga Esper Care:lle suunnittelun kaupan kohteena olevan tontin (rakennusoikeuden) markkina-arvoa.

Asiakirjat esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä siten, että kaupunginhallitus ottaa asialle lisäselvityksen saamiseksi (mm. Kuntaliiton täydennetty lausunto) aikalisän niin, että asiaa käsitellään seuraavan kerran kaupunginhallituksessa 5.6.2017.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelin täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.