Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Saimaan rantayleiskaavan muutos / Ajosaari

MliDno-2020-1144

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 15. päivänä joulukuuta 2020 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajien aloitteesta.

Saimaan rantayleiskaava on hyväksytty 20.12.2001.  Kaavamuutosalue sijaitsee Saimaan vesistöön kuuluvien Annilanselän ja Kyyhkylänselän välisessä Ajosaaressa, noin 5 km Mikkelin keskustasta kaakkoon. Kaavamuutos koskee tiloja tilat 491–404-1-191, -1-192, -1-193, -1-194,-1-189, -1-9,- 1-259 ja -1-224.

Kaavan tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen yleiskaavan RA- rakennuspaikat, asuinrakennuspaikoiksi (A). Yleiskaava toimii rakentamista ohjaavana kaavana vasta, kun alueelle laadittu ranta-asemakaava on kumottu. Ranta-asemakaavassa rakennuspaikat on merkitty lomarakennusten rakennuspaikoiksi (RH) merkinnällä. Kumoaminen on saatettu vireille 12.2.2020.

Muutoksessa rakennuspaikkojen määrä säilyy entisellään, mutta rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus kohoaa koska se määräytyy rakennusjärjestyksen mukaan. Lisäksi rakentamiseen osoitettu alue laajenee Ajosaaren eteläkärjen suuntaan n. 50 metriä.

Kaavamuutos on tullut vireille 3.6.2020 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 3.6 – 3.7.2020.

Määräaikaan mennessä OAS:sta saatiin 3 lausuntoa. Etelä-Savon ELY-keskus lausuu, että muutos tulisi käsitellä laajempialaisen yleiskaavoituksen avulla, jotta maanomistajien yhdenvertainen kohtelu voidaan turvata. ELY toteaa, että muutos ohjaa pysyvään asumiseen ja on erillään olevasta yhdyskuntarakenteesta. Kaupunki on todennut, että kohde sijaitsee lähellä Mikkelin keskustaa ja alueella on jo hyvät tieyhteydet sekä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut lausuu, että vesikäymälöitä tulee välttää, koska Ajosaari ei kuulu vesilaitoksen vahvistettuun toiminta-alueeseen. Kaupunki on todennut, että alueella on osuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto ja muutoin noudatetaan valtioneuvoston asetuksia.

Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ollut huomautettavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Saimaan rantayleiskaavan muutosehdotuksen tiloilla 491–404-1-191, -1-192, -1-193, -1-194,-1-189, -1-9,- 1-259 ja -1-224 / Ajosaari, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen esitteli asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Saimaan rantayleiskaavan muutosehdotuksen tiloilla 491–404-1-191, -1-192, -1-193, -1-194,-1-189, -1-9,- 1-259 ja -1-224 / Ajosaari, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.1. - 19.2.2021 ja siitä saatiin 3 lausuntoa. Lausunnot saatiin Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Muistutuksia ei jätetty.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin mm., että kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteen toimivuuteen ja taloudellisuuteen on arvioitu kevyesti. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi rakennuspaikkojen määrässä tulisi käyttää samoja yleisiä suunnittelu- ja laadintaperiaatteita kuin laajemmassa yleiskaavassa on käytetty. Selostuksessa tulisi ELY-keskuksen käsityksen mukaan tuoda esiin alkuperäisen yleiskaavan laadintaperiaatteen mukainen rakennusoikeus rakennuspaikkojen lukumäärän suhteen sekä rakennuspaikkojen määrä. Mikäli rakennuspaikkojen määrään ei pystytä vaikuttamaan, on syytä pohtia kerrosalojen osoittamista pienempänä kuin yleiskaavamääräys (rakennusjärjestys) sallii. Rakennusoikeuden noston merkitystä rantamaisemaan tulisi arvioida. Lisäksi ELY-keskus esittää, että kaupunki laatisi periaatteet, joiden avulla vastaavanlaisia hankkeita suunnitellaan ja minkälaisia vaikutusarviointeja edellytetään mm. yhdyskuntarakenteen ja -talouden, liikenteen, vesihuollon sekä luonnon- ja ympäristönsuojelun näkökulmasta. 

Vastineessa todetaan, että alueella on sekä pysyvää että loma-asutusta, yksityistie sekä vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkosto, johon pääosa kiinteistöistä on jo liitetty. Kumottavassa ranta-asemakaavassa kantatilan koko rakennusoikeus on siirretty Ajosaareen. Rakennusoikeutta olisi ollut 12-14 rakennuspaikkaa, mutta rakennuspaikkoja on kumottavassa ranta-asemakaavassa 8 kpl eikä niiden määrää lisätä yleiskaavamuutoksella. Rakennuspaikkojen määrä yleiskaavassa verrattuna mitoituksen mahdollistavaan määrään kompensoi alueen tavanomaista yleiskaava-alueen sallittua suurempaa rakennuspaikkamäärää. Kumottavassa ranta-asemakaavassa rakennusoikeus on enintään 130 k-m2, kun se nykyisessä rantaosayleiskaavassa on rakennusjärjestyksen mukainen eli enintään 400 k-m2. Lausunnon perusteella rakennusoikeuden määrä rajattiin kaavamääräyksellä 300 k-m2/rakennuspaikka. Maanomistajat ovat hyväksyneet rakennusoikeuden pienentämisen. Maakuntaliitolla ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa.

Kunnanhallituksen päätöksessä 15.12.2020 todettiin virheellisesti, että rakentamiseen osoitettu alue laajenee Ajosaaren eteläkärjen suuntaan 150 m. Alue laajenee eteläkärjen suuntaan n. 50 m.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaan rantayleiskaavan muutoksen Ajosaaressa koskien tiloja 491–404-1-191, -1-192, -1-193, -1-194,-1-189, -1-9,- 1-259 ja -1-224.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.