Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 OVTES:n paikallisen järjestelyerän toteuttamisajankohdan siirtämistä koskeva paikallinen virkaehtosopimus

MliDno-2021-779

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtakunnallisella virka- ja työehtosopimuksella on sovittu Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2020-2021) allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaisista palkan tarkistuksista. Sopimuksen 3 §:n 1 momentin mukaan paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien on 0,8 prosenttia OVTES:n palkkasummasta. Sopimuksen mukaan järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Järjestelyerän jakoon liittyvän käytännön perusteella erien käytöstä yleissivistävän opetuksen osalta päätetään esim. tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksen osalta TVA-perusteisesti lukuvuoden alusta alkaen lukuvuodeksi kerrallaan. Tämä huomioon ottaen ei ole tarkoituksenmukaista tehdä järjestelyerien osalta jakopäätöstä 1.4.2021 lukien neljän kuukauden määräajaksi ja sen jälkeen käytännössä uudestaan 1.8.2021 lukien. Tämän vuoksi on katsottu perustelluksi, että 1.4.2021 lukien OVTES:n mukaan käytettävissä olevan järjestelyerän käyttöönoton ajankohta siirretään siten, että erä otetaan käyttöön 1.8.2021 lukien.

Erän käyttöönoton ajankohdan myöhentäminen edellyttää paikallisen virkaehtosopimuksen solmimista. Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen, Juko ry:n pääluottamusmiehen ja henkilöstöasioiden edustajat ovat käyneet asiassa neuvottelut 16.3.2021 ja yhteisesti on sovittu, että paikallisella virkaehtosopimuksella järjestelyerän toteuttamisajankohtaa siirretään siten, että erä otetaan käyttöön 1.8.2021 lukien. 

Kertaerä maksetaan päätoimisille opetusalan sopimuksen piiriin kuuluville, joiden palvelussuhde on voimassa 7.1.-31.3.2021. Palvelussuhde voi muodostua myös useasta määräaikaisesta palvelussuhteesta. Palvelussuhteen tulee olla yhtäjaksoinen ja sen tulee olla voimassa seurantajakson alussa ja lopussa eli 7.1. ja 31.3.2021. Jos työntekijä/viranhaltija on ollut koko ajanjakson 7.1.-31.3. 2021 palkattomalla virka- tai työvapaalla, kertaerää ei makseta. Osa-aikaiselle työntekijälle/viranhaltijalle (päätoimisuuden tulee kuitenkin täyttyä) kertaerä määritellään osa-aikaisuuden perusteella. Liitteenä neuvoteltu paikallinen virkaehtosopimus 16.3.2021.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 27 §:n kohdan kuusi mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kunnallisen pääsopimuksenmukaiset paikalliset virka- ja työehtosopimukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virkaehtosopimuksen OVTES:n paikallisen järjestelyerän toteuttamisajankohdan siirtämistä.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja vs. talousjohtaja Tiia Tamlander poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue/opetusjohtaja Seija Manninen, palvelupäällikkö Sari Markus, johtava rehtori Marja Ukkonen, kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari, Otavia liikelaitos/johtajarehtori Harri Jokinen, vararehtori Jari Kinnula, henkilöstöpalvelut/pääluottamusmies Mika Pirhonen, henkilöstöpalvelut.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.