Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Hankekatselmus 2021

MliDno-2021-1201

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen alaisesta kehittämismäärärahasta rahoitettuja kehittämishankkeita on 22.3.2021 tilanteessa yhteensä 25 kpl. Hankkeiden yhteisvolyymi ilman Savonlinnan kulttuuripääkaupunki -hanketta on niiden toteutusaikana vuosina 2017-2023 yhteensä 23.405.513 € ja ilman Veej’jakajan -ohjelmarahoitusta yhteensä 11.867.051 € ja johon on kuntarahoituksena käytetty yhteensä 1.940.061 €. Tällöin kaikkien hankkeiden kaupunginhallituksen alaisella kehittämisrahalla kattamaksi kuntarahoitusprosentiksi muodostuu noin 16 % hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Hankkeiden strategianmukaisuus on toteutunut hyvin. Oheismateriaalin esitykseen mukaan otetuista hankkeista (yht. 23 kpl) yli 91 % kytkeytyy suoraan joko kehittämisalustojen, matkailun tai alueen korkeakoulutoimintojen kehittämiseen. Samoin hankkeisiin osoitettu kuntarahoitus jakaantuu tasaisesti em. strategisiin painopisteisiin huomioiden kunkin osa-alueen tämänhetkinen hankevolyymi.

Rahoitettavista hankkeista Savonlinnan kulttuuripääkaupunki -hanke ja Veej’jakajan -ohjelmarahoitus on jätetty oheismateriaalina jaettavan esityksen ulkopuolelle niiden muihin hankkeisiin poikkeavasta luonteesta johtuen. Esitykseen on puolestaan lisätty valtion kanssa solmittavan innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus, jonka virallista rahoituspäätöstä ei ole vielä tehty, mutta jonka kuntarahoituksen kustannusvaikutus sekä ohjelmarahoituksen kokonaismäärä on jo tiedossa.

Seurantaan mukaan otettujen hankkeiden osalta ja toimijoittain tarkasteltuna voidaan todeta, että kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy on sekä hankevolyymiltaan (5.893.119 €), että hankkeiden lukumäärän osalta (13 kpl) merkittävin kaupunginhallituksen kehittämisrahalla rahoittamien hankkeiden toteuttaja.

Mikkelin seudulla on kokousajankohtana yhteensä 34 vuosina 2017-2023 toteutettavaa hanketta tai toimintoa, joita rahoitetaan Mikkelin seudun kehityshankerahastosta ja jossa Mikkelin kaupungin rahoitusosuus rahastosta on noin ¾ -osaa. Seudun rahoittaman hankekokonaisuuden yhteisvolyymi on 11.664.607 € ja johon seudun kuntien kuntarahoitusta on osoitettu yhteensä 1.880.129 €, joka on noin 16 % hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Seudun rahoittamissa hankkeissa pääpaino on seudullisten tai maakunnallisten yrityskehityshankkeiden, matkailuun ja vapaa-aikaan sekä monipaikkaisuuteen liittyvien kehittämistoimien sekä bio- ja kiertotalouteen liittyvien hankkeiden toteutuksessa.

Toimijoista seudullisten hankkeiden toteuttajana merkittävin on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. 80 % hankevolyymista (9.343.463 €) kohdentuu Miksein hallinnoimiin hankkeisiin ja myös kappalemääräisesti niitä on selvä enemmistö, yhteensä 22 hanketta.

Mikkelin seudun kehityshankerahastossa on tilanteessa 31.1.2020 yhteensä käytettävissä 1.575.091 €. Yhdessä 9.3.2021 päätettyjen kuntarahoituspäätösten kanssa Mikkelin seudun kehityshankerahastossa on päätöksentekohetkellä varattuna vuosina 2017-2023 käynnissä oleviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin noin 1,4 M€. Vuoden 2021 kuntalaskutusta ei ole vielä tehty.

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostaa hanketilannetta kokouksessa oheismateriaalin pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.