Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Esitys Torpantien ryhmäperhepäiväkotien lakkauttamisesta ja muuttamisesta Rantakylän päiväkodin ryhmiksi

MliDno-2021-879

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Rantakylän uusi päiväkoti valmistuu syksyllä 2021. Alun perin on ollut ajatuksena, että uuden päiväkodin myötä Torpantie 1:ssä olevat ryhmäperhepäiväkodit lakkaisivat ja tiloista voitaisiin luopua, jolloin lapsiryhmät siirtyisivät uuteen päiväkotiin. Uutta päiväkotia ei ole voitu kuitenkaan rakentaa niin suureksi, että Torpantien tiloista voitaisiin luopua.

Rantakylässä Torpantiellä toimii kaksi ryhmäperhepäiväkotia. Toisessa Maahiset -ryhmässä on tällä hetkellä 12 lasta, iältään 4 – 5 -vuotiaita. Ryhmä on tuettu pienryhmä ja siinä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi lastenhoitaja. Toisessa Tiitiäiset -ryhmässä on tällä hetkellä 10 lasta, iältään 1 – 4 -vuotiaita. Ryhmässä työskentelee yksi lastenhoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa.

Tuetulle pienryhmälle on ollut tarvetta Rantakylässä, mutta sitä ei ole voitu lisätä aiemmin Rantakylässä mihinkään päiväkotiin, koska päiväkodeissa ei ole ollut tilaa. Pienryhmä on toiminut sen vuoksi Torpantiellä. Pienryhmä on suunniteltu muuttavan uuteen, syksyllä 2021 valmistuvaan, Rantakylän päiväkotiin. Ryhmän koko määräytyy sillä perusteella, kuinka paljon siinä on erityisen tuen tarvetta. Torpantielle on jäämässä Tiitiäisten ryhmä. Se tulisi jatkamaan ns. sisarusryhmänä, jolloin ryhmän koko kasvaa kolmen kasvatustyöntekijän lapsi-henkilöstösuhdeluvun mukaiseksi lasten iästä riippuen. Alle 3 -vuotiaita lapsia voi olla yhtä kasvatustyöntekijää kohden neljä ja yli 3 -vuotiaita voi olla seitsemän.

Lapsiryhmien toiminta on suunniteltu muuttuvan Rantakylän uuden päiväkodin lapsiryhmiksi 1.8.2021 alkaen.

Torpantien henkilöstölle on järjestetty YT-lain mukaiset Teams-neuvottelut 4.2.2021.

Kaikilla Torpantien työntekijöillä on pätevyydet joko varhaiskasvatuksen opettajan tai lastenhoitajan tehtäviin. Osalla talon vakituisista työntekijöistä perhepäivähoitajan nimike tulee muuttumaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan nimikkeeksi ja palkka lastenhoitajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi.

Kuulemistilaisuudessa kerrottiin, että yleensä ottaen henkilöstö kokee muutoksen positiivisena asiana ja tilanteeseen suhtaudutaan avoimin mielin.

Huoltajien kuulemistilaisuus pidettiin myös Teams- kuulemisena 11.2.2021. Tilaisuuden muistio on liitteenä. Vanhemmat esittivät, että tutut työntekijät jatkaisivat tuetussa pienryhmässä uudessa päiväkodissa. Tässä vaiheessa voitiin kertoa, että tutut varhaiskasvatuksen opettajat jatkavat ryhmän kanssa. Muilta osin henkilöstön sijoittuminen koko Rantakylän alueella on vielä suunnitteluvaiheessa.

Huoltajat nostivat huolenaan esiin Rantakylän alueen liikennejärjestelyt. Haastavaksi kohdaksi todettiin tulevan aamuruuhkissa pääsy Vanhamäentieltä Otavantielle. Huoltajat halusivatkin tähän selvyyttä. Asiasta on oltu yhteydessä liikennesuunnitteluun ja kysytty, onko kyseisen tiekohdan tilanne huomioitu suunnittelussa, esim. liikennevaloilla? Liikennesuunnittelusta kerrottiin, että Vanhan Otavantien ja Vanhakyläntien liittymään ei ole tulossa liikennevaloja. Asia on tutkittu v. 2019 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä eikä liikennevalolle nähty tarvetta. Lisäksi liikennesuunnittelusta kerrottiin, että Vanha Otavantie on katu, Vanha Otavantie on maantie ja näin Pohjois-Savon ELYn hoidossa.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakunta tekee esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisista hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Torpantien ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan 31.7.2021 mennessä ja toinen lapsiryhmistä siirtyy uuteen Rantakylän päiväkotiin päiväkodin ryhmäksi ja myös Torpantielle jäävä ryhmä muutetaan Rantakylän päiväkodin ryhmäksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Torpantien ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan 31.7.2021 mennessä ja toinen lapsiryhmistä siirtyy uuteen Rantakylän päiväkotiin päiväkodin ryhmäksi ja myös Torpantielle jäävä ryhmä muutetaan Rantakylän päiväkodin ryhmäksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.