Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kaupungin ilmoituslehdet 2017 - 2021

MliDno-2017-1259

Kuvaus

Valtuustokaudella 2013 – 2017 Mikkelin kaupungin kunnalliset ilmoitukset on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla sekä sanomalehdissä Mikkelin Kaupunkilehti ja Länsi-Savo.

Uudistuneessa kuntalaissa on muutettu määräyksiä myös kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta. Kuntalain uudet määräykset on otettu huomioon Mikkelin kaupungin uudessa hallintosäännössä.

Kuntalain 108 §:ssä säädetään seuraavaa: ”Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muualla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.”

Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista, pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä ja vaaleista sekä kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja. Kunnallisissa ilmoituksissa noudatetaan lisäksi erityislainsäädännön määräyksiä niissä säädettyjen asioiden tiedoksi antamisesta.  

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 6 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta. Kaupunginhallitus muun muassa päättää siitä, mitä kanavia ja julkaisuja kaupunki käyttää ilmoituksissaan.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 99 §:ssä määrätään valtuuston kokouskutsusta seuraavaa:

”Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kaupungin verkkosivuilla.”

Kuntalaisten tasapuolisen tiedonsaannin varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista julkaista kunnallisia ilmoituksia julkisen tietoverkon lisäksi myös alueella ilmestyvässä lehdessä.

Mikkelin kaupungin hankintapalvelut on kilpailuttanut Mikkelissä ilmestyvät lehdet. Tarjouspyyntö julkaistiin kaupungin pienhankintaportaalissa 8.8.2017, ja aikaa tarjousten tekemiseen oli 15.8.2017 asti. Tarjoukset pyydettiin palstamillimetrihintana (alv 0 %) värillisenä ilmoituksena tekstissä. Muut tarjouspyynnön kriteerit olivat seuraavat:
- Lehti ilmestyy vähintään kerran viikossa
- Painosmäärä on vähintään 28 000 kpl
- Jakelualue Mikkelissä on 80 %  
- Lehti on Sanomalehtien liiton jäsen

Tarjouspyyntö on liitteenä.

Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli kaksi, Kaakon Viestinnältä ja Mikkelin Kaupunkilehdeltä. Kumpikin tarjous täytti yleiset kriteerit.

Tarjoukset jaetaan oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin viralliset lehti-ilmoitukset julkaistaan valtuustokautena vuosina 2017- 2021 edullisimman tarjouksen tehneessä Mikkelin Kaupunkilehdessä. Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 6 §:n nojalla antaa seuraavat ohjeet kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta:

 • Kaupungin ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivuilla (www.mikkeli.fi > Kuulutukset) ja erityislainsäädännön niin edellyttäessä kaupungin virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee kaupungin virastotalolla (Maaherrankatu 9 – 11).
 • Ilmoitukset julkaistaan yhteisilmoituksena tarvittaessa myös Mikkelin Kaupunkilehdessä.
 • Lisäksi ilmoituksia julkaistaan tarvittaessa sanomalehti Länsi-Savossa sekä entisten kuntataajamien alueella ilmestyvissä paikallislehdissä Anttolan Sanomat, Haukivuoren Seutu, Ristiinalainen ja Länsi-Saimaan Sanomat.
 • Avoimista viroista ja toimista ilmoitetaan ainakin sähköisissä rekrytointipalveluissa www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi. Lisäksi rekrytoiva yksikkö voi käyttää harkintansa mukaan valitsemiaan sanoma- tai ammattilehtiä.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa palvelualueet julkaisemaan toimivaltansa rajoissa muita tapauskohtaisesti tarpeellisiksi katsomiaan ilmoituksia.

Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 99 §:n mukaisesti valtuuston kokouksista on tiedotettava viimeistään neljä päivää ennen kokousta kaupungin verkkosivuilla ja Mikkelin Kaupunkilehdessä.

Ohjeet ovat voimassa 1.6.2017 alkaneen valtuustokauden loppuun asti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaakon Viestintä Oy/Harri Juutilainen, Mikkelin Kaupunkilehti Oy/Tapio Honkamaa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan:
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

2 OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunginhallitus.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika:  klo 9-15