Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Hyvinvoiva yrittäjä = Hyvinvoiva keskusta -hankkeen avustus

MliDno-2017-1196

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry on saanut 10.5.2017 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta myönteisen päätöksen Hyvinvoiva yrittäjä = Hyvinvoiva keskusta -hankkeen rahoituksesta.

Hankkeen tarkoituksena on Mikkelin keskustan alueen yritysten aktivointi yhdessä oppimisen, tekemisen ja koulutuksen keinoin. Toiminta keskittyy erityisesti ruohonjuuritason tekemiseen, yrittäjän jaksamiseen ja yritysedellytysten ja -olosuhteiden parantamiseen. Samanaikaisesti käynnistetään asiakasraati -toiminta, jonka avulla kootaan asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä keskustan yrityksistä ja niiden toiminnasta.

Toiminnassa on keskeistä yhteinen ideointi ja rohkeat kokeilut kustannustehokkaasti. Toiminnan kehitystä seurataan ja arvioidaan koko hankkeen ajan kirjaamalla yrittäjien haasteita ja etsimällä niihin uusia ratkaisuja. Vertausohjausta toteutetaan yhteistyössä Mikkelin työllisyyspalvelun kanssa. Hanketyöntekijä toimii koordinaattorina nuorten ammattiin valmistuvien ja työllisyyspalvelun työ- tai työkokeilupaikkojen järjestämisessä. Hankeen tavoitteena on lisäksi opiskelijoiden ja yrittäjien välisen yhteistyön tiivistäminen esim. sosiaalisen median ja uuden teknologian hyödyntämisessä: Alan opiskelijat toimivat yrittäjien SoMe-kummeina.

Asiakasraatitoiminta jää hankkeen jälkeen Mikke ry:n pysyväksi toiminnaksi, joka tulevaisuudessa jatkuvasti mittaa alueen yritysten toiminnan laatua. Hankkeessa luotava Hyvinvoiva Yrittäjä = Hyvinvoiva keskusta -toimintamalli jää Mikkelin työllisyyspalvelun, oppilaitosten ja Mikke ry:n yrittäjille tarjoamaksi palveluksi.

Hankkeen tuloksena Mikkelin keskusta-alueella toimii verkostoituneita, osaavampia yrittäjiä ja yritysten henkilökuntaa.

Mukana aloitusvaiheessa 15 mikkeliläistä yritystä. Hankkeen piiriin on tarkoitus saada mukaan ainakin 30 yritystä. Hanke on käynnistynyt 1.6.2017 ja se kestää vuoden. Mikkelin kaupungin edustaja hankkeen ohjausryhmässä on hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen.

Hankkeen kokonaiskustannus on yhteensä 95 000 € josta yhdistyksen ja osallistuvien yritysten omarahoitusosuus on yhteensä 19 000 €. Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys hakee Mikkelin kaupungilta 10 000 €:n tukea yhdistyksen omarahoitusosuuteen. Asiasta on neuvoteltu alustavasti aiemmin keväällä 2017 ja yhdistyksen tekemä rahoitusesitys on epähuomiossa jäänyt pois toukokuussa 2017 kaupunginhallituksessa käsitellystä hankerahoituskokonaisuudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Mikkelin keskustan kehittämisyhdistykselle tukea 10 000 € käytettäväksi Hyvinvoiva yrittäjä = Hyvinvoiva keskusta -hankkeen omarahoitusosuuteen. Kustannus maksetaan vastuuyksiköltä 140214154, tili 447100.

Rahoituksen ehtona on hankkeen muun rahoituksen toteutuminen suunnitellusti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Mikke ry:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry / Tiina Maczulskij, Mikkelin kaupunki / Tiina Viskari

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi