Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiesten toimikauden alkamisajankohta

MliDno-2017-1262

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntaliiton yleiskirjeessä nro 34/80/2008/15.10.2008 käräjäoikeuden lautamiesten valinnasta todetaan seuraavaa:

”Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 6 §)."

Käräjäoikeuslain 6 §:n 1 ja momentissa ja 7 §:ssä käräjäoikeuden lautamiehistä todetaan seuraavaa:
"6 § Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli-tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
7 § Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Jos pääkäsittely on kesken 1 momentissa säädetyn toimikauden loppuessa, lautamiehen tehtävä jatkuu kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu.

Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, kuinka useassa istunnossa lautamies voi olla kalenterivuoden aikana."

Käräjäoikeusasetuksen 13 §:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö.

Oikeusministeriön päätöksen 28.4.2017 nro 14/31/2016 mukaan lautamiesten lukumäärä Mikkelin kaupungissa v. 2017-2021 on kuusitoista (16).

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen 16 henkilöä Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiehiksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen 16 henkilöä Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiehiksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi Etelä-Savon käräjäoikeuteen lautamiehiksi yksimielisesti

 1. Friman Jose, metallimaalari
 2. Kuutsuo Jonna, opiskelija
 3. Kääriäinen Martti, yrittäjä
 4. Varjus Tapani, yrittäjä
 5. Hokkanen Outi, työsuojeluvaltuutettu
 6. Tomminen Joni, linja-autonkuljettaja
 7. Härkönen Jyrki, maanviljelijä
 8. Jalkanen Jari, kasvatustieteen maisteri, rehtori
 9. Autio Paula, yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja
 10. Strandman Jaana, erityisopettaja, kasvatustieteen maisteri
 11. Kaukonen-Ripatti Susanna, herastuomari
 12. Gråsten-Tarkiainen Tarja, herastuomari, Venäjä-ekspertti
 13. Kultanen Kirsi, sairaanhoitaja, AMK
 14. Kuitunen Kari, sisustusmyyjä
 15. Kinnunen Martta, opiskelija
 16. Jämsen Raimo, merkonomi

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käräjäoikeuden laamannin kirje kunnille valintaan liittyen 10.5.2017:

"Lautamiesten toimikausi 2017 - 2020, toimikauden alkamisajaniohta

Etelä-Savon käräjäoikeus on toimittanut tuomiopiirinsä kunnille kirjeen 10.5.2017 liittyen käräjäoikeuden lautamiesten valintaan. 

Kirjeen liitteenä kunnille on toimitettu oikeusministeriön päätös 28.4.2017. Päätös on sisältänyt muun muassa ohjeita lautamiesten valintaan liittyen. 

Oikeusministeriön päätöksen sivulla 4 kappaleessa 7 todetaan seuraavasti: Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 1 §:n 2 momentin mukaan lautamiehen vaa­liin sovelletaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain 79 §:n mukaan luottamushen­kilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja senkin jälkeen siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Tämän vuoksi ministeriö kiinnittää huomiota siihen, että käräjäoikeuksien ja kunnanhallitusten tulisi pyrkiä sopi­maan ajankohta, josta lukien uudet lautamiehet aloittavat toimintansa ja ny­kyisten toimikausi päättyy. Tämä on ministeriön kirjeessä olleen suosituksen mukaan tärkeää muun muassa käräjäoikeuksien istuntokokoonpanojen määrää­miseksi. Lisäksi päätöksessä vielä todetaan, että mikäli käräjäoikeuden tuo­miopiiriin kuuluu useampia kuntia tulisi kaikkien tuomiopiirin kuuluvien kun­tien pyrkiä valitsemaan lautamiehensä likimain samanaikaisesti. 

Ministeriön kirjeessä olleen ohjeen mukaisesti olen kunnille toimittamassani kirjeessä esittänyt, että uusien lautamiesten toimikausi määrättäisiin alkamaan kaikissa Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvissa kunnissa 1.9. lu­kien. 

Kunnan viranomaiset ovat kesän aikana toimittaneet käräjäoikeudelle tiedoksi kunnanvaltuustojensa päätökset lautamiesten valinnoista. Valitettavasti olen huomannut, että kunnan viranomaiset eivät ole noudattaneet oikeusministeriön päätöksessä ja kunnille toimittamassamme kirjeessä mainittua suositusta. 

Nyt olemme tilanteessa, että eri kuntien lautamiehet ovat aloittaneet toimikau­tensa eri aikoina. Edellä mainittu aiheuttaa huomattavaa sekaannusta ja lisä­työtä käräjäoikeudessa. 
Pyydänkin, että kunnissa valtuuston päätöstä muutettaisiin lautamiesten toimi­kauden aloittamisajankohdan osalta siten, että uusien lautamiesten toimikausi määrättäisiin alkamaan 1.9.2017 lukien kuten olen kunnille 10.5.2017 toimit­tamassani kirjeessä esittänyt. 

Pyydän myös, että muutokset tehtäisiin mahdollisimman pikaisesti. 

Jos teillä on asiasta kysyttävää tai pyynnöstäni aiheutuu ongelmia pyydän teitä pikaisesti ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

Laamanni Marja Virtanen"

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto määrää lautamiesten toimikauden alkamaan 1.9.2017 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.