Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Teknisen johtajan nimikemuutos kaupunkikehitysjohtajaksi 1.7.2021

MliDno-2021-2481

Valmistelija

  • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto on päätöksellään 13.4.2021 § 26 elinvoimatyön uudistamisesta esittänyt kaupunginhallitukselle eräitä virkamuutoksia. Kaupunginhallitus on kokouksessa 19.4.2021 § 160 Mikkelin kaupungin elinvoimatyön uudistaminen päättänyt, että elinvoimatyön uudistaminen toteutetaan konserni- ja elinvoimajaoston periaatteilla viimeistään syksyn 2021 aikana.

Päätöksen mukaan teknisen johtajan tehtäviä tarkastellaan asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen henkilöstön osalta siten, että tekninen johtaja voi keskittyä strategisten kaupunkikehityshankkeiden (esim. satamalahti) edistämiseen. Teknisen johtajan virkanimike tulee päätöksen perusteella muuttaa kaupunkikehitysjohtajaksi, joka toimii jatkossakin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen johtajana. Perusteluina virkatehtävien muutokseen on operatiivisen elinvoimatyön sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, nykytarpeisiin ja olosuhteisiin. Perusteltu syy on arvioitu kaupungin elinvoimatyön uudistamisen operatiivisella tasolla.

Tehtäväkuvan tarkastelun perusteella on tarkoituksenmukaista muuttaa viran virkanimike vastaamaan tehtäväkuvaa. Tämän perusteella teknisen johtajan virkanimike esitetään muutettavaksi kaupunkikehitysjohtajan viraksi 1.7.2021 lukien. Nimikemuutoksella ei tässä vaiheessa ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan. Tehtävän vaativuutta tarkastellaan myöhemmin ja palkantarkistuksesta päätetään erikseen.

Hallintosäännön mukaisesti palvelualueita johtavat palvelualuejohtajat. Palvelualuejohtajia ovat kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja sekä tekninen johtaja. Hallintosäännössä 38 § määritellään palvelualuejohtajien tehtävät. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Jouni Riihelää on kuultu virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta ja virkanimikkeen muuttamisesta 17.5.2021.

Jouni Riihelä täyttää teknisen johtajan viran kelpoisuuden, joka on myös jatkossa kaupunkikehitysjohtajan kelpoisuus.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvun 6 toimivalta henkilöstöasioissa 52 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää kaupunginhallitus.

Elinvoimatyön uudistamisen myötä johtoryhmän jäsenten sekä strategia- ja kehityspäällikön tehtävät tulevat muuttumaan. Kaupunginjohtajan tehtäviä tullaan delegoimaan hallinto-, talous- ja henkilöstöjohtajalle. Myös viestintäpäällikön ja strategia- ja kehityspäällikön tehtävissä tulee jatkossa painottumaan entistä enemmän elinvoimaan liittyvät tehtävät. Elinvoimatyön uudistamisen toimeenpanossa on tehtävien siirtojen myötä arvioitava kaikkien näiden tehtävien vaativuutta uudelleen. Koska johtoryhmän varsinaiset jäsenet ovat tehtävissään työnantajan edustajia on lisäksi syytä pohtia johtoryhmän varsinaisten jäsenten siirtämistä KVTES II-luvun § 37 mukaiseen kokonaispalkkajärjestelmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen johtajan Jouni Riihelän nimikkeen muuttamisesta kaupunkikehitysjohtajaksi 1.7.2021 lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää käynnistää valmistelun johtoryhmän siirtämisestä kokonaispalkkajärjestelmään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen, vs. talousjohtaja Tiia Tamlander, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, viestintäpäällikkö Heidi Hänninen ja kaupunginlakimies Tarja Poikolainen poistuivat kokouksesta kokonaispalkkauksen käsittelyn ajaksi. Henkilöstöjohtaja Maria Närhinen osallistui ko. asian käsittelyyn asiantuntijana, mutta poistui kokouksesta päätöksenteon yhteydessä. Ilmoitukset hyväksyttiin.  

Merkitään, että sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.