Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen

MliDno-2016-1052

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 alussa valmistunut loppuraportti KPMG:n toteuttamasta kokonaisvaltaisen riskienhallinnan sisäisestä tarkastuksesta suositteli Mikkelin kaupungille koko organisaation kattavan riskirekisterin käyttöönottoa (KH 20.1.2020 § 6). Riskirekisteri edistää riskien tunnistamista ja hallintaa, sekä nimeää vastuuhenkilön kunkin tunnistetun riskin hallinnalle.

Riskirekisteri otettiin käyttöön syksyllä 2020, vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä, mutta uuden toimintamallin päivittäminen Mikkelin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen on viivästynyt. Nyt ohjeen kohtaan 4 riskienhallinta on päivitetty edellä mainittu lisäys sekä riskienhallinnan vuosikello. Päivityksen yhteydessä myös kohta 6.6 ympäristöasiat, on ajanmukaistettu siltä osin, että jatkossa ympäristötilinpäätöksestä esitetään kaupungin tilinpäätöksessä ainoastaan tiivistelmä. Varsinainen ympäristötilinpäätös julkaistaan erillisenä asiakirjana. Edellisten lisäksi kohtaan 6.9 tietohallinto, tietoturva ja tietosuoja on tehty tarkentavia lisäyksiä kuvaamaan tietohallintoon ja -järjestelmiin liittyvässä sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa huomioitavia näkökulmia. 

Liitteenä oleva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje korvaa kaupunginhallituksen 10.2.2020 § 52 hyväksymän aiemman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esimiesjakelu, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen esimiesjakelu

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.