Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-434-10-0 / Härkäniemen tuvat

MliDno-2021-1319

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 23. päivänä maaliskuuta 2021 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Sairilan rantaosayleiskaava on hyväksytty 5.5.2003. Suunnittelualue sijaitsee Ylimmäinen järven ranta-alueella noin kahdeksan kilometriä Mikkelin keskustasta itään. Yleiskaavan muutos käsittää osaa tilasta Pulkkinen 491-434-10-0.     

Kaavamuutos on tullut vireille 23.3.2021 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 23.3.2021 – 22.4.2021.

Määräaikaan mennessä OAS:sta saatiin 4 lausuntoa ja neljä mielipidettä.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa on mm. esitetty, että osallisten vaikutuskeinot on syytä kuvata tarkemmin ja maisema- ja luontoselvitys on tarpeellisilta osilta syytä ajantasaistaa.

Rantaosayleiskaavan mitoitusperiaatteen mukaan Pulkkinen tilalle kuuluu neljä rakennuspaikkaa. Tila on ollut matkailua palvelevat rakentamisen käytössä, joten sille on tavanomaisesta lomarakentamisesta poiketen osoitettu 500 k-m2 sisältävä RM-1 alue ja kaksi RA rakennuspaikkaa. Luonnoksessa on esitetty kaksi uutta RA rakennuspaikkaa ja 400 k-m2 rakennusoikeutta RM-1 alueelle. Rakennusoikeuden nostaminen vastoin laajemman yleiskaavan suunnittelu- ja laadintaperiaatteita vaarantaa maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksia ja vaikeuttaa maanomistajien tasapuolista kohtelua. Koska kyseessä on osittain matkailua ja yritystoimintaa palveleva rakentaminen, jota voidaan ranta-alueen kaavoituksessa käsitellä mitoituksen osalta tavanomaisesta lomarakentamisesta poiketen, on RM-1 alueen lisärakentaminen mahdollista. Tavanomaisten lomarakennuspaikkojen osoittamiselle ELY-keskus ei näe perusteita. RM-alueen lisärakentaminen on suunniteltava siten, ettei uusia omarantaiseen lomarakentamiseen verrattavia rakennuspaikkoja enää RM-alueelle synny.

Vastine:
Osallisille 23.3.2021 lähetetyssä kirjeessä on kuvattu mielipiteiden jättöosoite, päivämäärä sekä tieto, kuka antaa tietoa kaavoituksesta. Ehdotusvaiheen kuulutuksesta käy ilmi samat asiat. Luonto- ja maisemaselvityksen osalta viitataan Mikkelin seudun alla olevaan lausuntoon.

Voimassa olevan yleiskaavan mukaiselle RA/2 alueelle on rakennettu rakennusluvan mukaisesti v. 2003 lomarakennus eli alueella on kolme lomarakennusta. Alue esitetään kaavaehdotuksessa RM-1 alueeksi, jossa enintään kolme matkailua palvelevia lomarakennuksia. Lisärakentamisena sallittaisiin vain enintään 15 kem2 saunat ja pienehköt talousrakennukset.

Kaikki alueen lomarakennukset ovat olleet ja ovat jatkossakin matkailukäytössä olevia rakennuksia. Voimassa olevassa kaavassa oleva RM-1 -alueen länsipuolella maasto on soistunutta, joten kaikki rakennukset on rakennettu ja rakennetaan rannan tuntumaan harjanteelle. Rakennusten porrastaminen syvemmälle ranta-alueesta ei näin ollen ole mahdollistakaan. RM-1 -aluetta kavennetaan huomattavasti ja rakennusoikeutta vähennetään, niin että alueelle voitaisiin rakentaa yksi uusi matkailua palveleva lomarakennus sekä erilliset enintään 15 kem2 saunat ja pienehköt varastorakennukset lomarakennusten läheisyyteen.

Etelä-Savon maakuntaliitto on lausunnossaan todennut, että maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu merkintöjä eikä maakuntaliitto vastusta alueen kehittämistä. Kantakaupungin osayleiskaava 2040 mukaan Sairilan rantaosayleiskaavan mitoitus on 4 rakennuspaikka / mitoittava rantakilometri. Maakuntaliiton lausunnon mukaan uusien RA-rakennuspaikkojen osoittaminen ei ole perusteltua. Mikäli RA-alueella on tarkoitus järjestää matkailupalveluja, tulisi molemmat kaavan alueet osoittaa RM-alueeksi. Vuoden 2003 rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys on syytä tarpeellisilta osiltaan ajantasaistaa.

Vastine:
RA- rakennuspaikat ovat olleet aina matkailupalvelujen käytössä olevia rakennuksia.

Molemmat alueet on tarkoitus muuttaa yleiskaavan muutoksessa matkailupalvelujen alueeksi RM-1.

Kaavamuutoksen ehdotuksessa esitetään rakennusoikeuden lisäämistä niin, että alueelle saisi rakentaa yhden uuden matkailukäyttöön tarkoitetun lomarakennuksen sekä tarpeellisia talousrakennuksia.

Luonto- ja maisemaselvityksen osalta viitataan Mikkelin seudun alla olevaan lausuntoon.

Pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toteaa lausunnossaan, että alueen luonto- ja maisemaselvitystä ei tarvitse ajantasaistaa.

Lähialueen maanomistajien mielipiteet:

 1. Tilan 491-416-1-190 omistajat asiakumppaneineen ovat kirjelmässään 19.4.2021 vastustaneet kaavamuutosta, koska rakennuspaikkojen lisääminen on uhka heidän asuinalueen asumisrauhalle. Heillä on seitsemän/ kahdeksan ympärivuotista asuinpaikkaa suppean vesialueen vastakkaisilla rannoilla. Haittaa aiheutuu varsinkin viikonloppuvieraiden paljun -saunan yhteydessä aamuyöhön jatkuva illanvietto sekä veneily rantalaituriemme lähituntumassa.

Vastine:
Naapurialueille on alkuperäisen, vuonna 2003 hyväksytyn rantaosayleiskaavan laatimisen jälkeen muodostettu ja rakennettu lomarakennusten rakennuspaikoille omakotitaloja. Mikäli lomakylän lomarakennusten käyttämisestä ja oleskelusta alueella aiheutuu enemmän häiriötä kuin tavanomaisista lomarakennuksista, niin asiakkaita on syytä jatkossa ohjeistaa tarkemmin. Veneilystä pitää antaa myös tarkemmat ohjeet niin, ettei naapurialueen rannoille saa mennä.

 1. Tilan 491-416 (ei 445) -1-221 omistajat ihmettelevät sitä, että millä perusteilla hyväksyttyyn kaavaan on tehty muutoksia muuttamalla kaavan mukaisia tontteja vakituisen asumisen tonteiksi. Eivät ole hakeneet poikkeuslupaa, koska heille oli ilmoitettu, ettei tilalle saa rakentaa. Hyväksyvät kaavamuutoksen vain siinä tapauksessa, että rakennusoikeus myönnetään myös heidän tilalleen.
   

Vastine:
Kyseinen kaavoitus koskee vain Pulkkinen nimistä tilaa, joten muiden tilojen rakentamismahdollisuudesta on neuvoteltava kaupungin kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa.

 1. Tilojen 491-43-1-5 ja 491-416-1-272 omistajat ovat kysyneet useita kertoja mahdollisuutta saada rakennuslupia tilalle 491-416-1-272, johon vastaus on ollut, ettei ole mahdollisuutta saada lupaa.
   

Vuokraajista on ollut haittaa; tulevat aivan laiturin viereen huolimatta siitä, että on itse paikalla.

Naapuritilalle, joka on ollut samaa kantatilaa, on rakennettu sen jälkeen, kun olemme itse yrittäneet rakennuslupaa.

Vastine:
Kuten yllä, kaavoitus koskee yksinomaan Pulkkinen tilaa. Rakentaminen toisaalle ratkaistaan kaavoitus- taikka poikkeamislupaprosessissa.

 1. Tilan 491-416-1-94 omistajat asiakumppaneineen kirjoittavat mm., että heillä ei ole tarkoitus estää Härkänimen Tuvat loma-asuntoalueen kehittämistä, vaan välttää jo nykyisestä toiminnasta aiheutuvaa häiriön lisääntymistä siitä aiheutuvaa kiinteistöihin kohdistuvaa arvon alennusta. Kynnys kotirauhan rikkomiseen ylittyy, vaikka niistä ei ole tehty ilmoituksia. Ei voida olettaa, että lisäämällä kyseistä toimintaa, se vähentäisi aiheutuvaa häirintää; häiriön lisääntyminen kääntyy nykyistä liiketoimintaa vastaan.
   

Vastine:
Kuten yllä, lomakylän asiakkaita tulee paremmin ohjeistaa liikkuminen järvialueella; kysymys on yksityisistä maanomistajista, joiden rakennetuille rannoille ei voi mennä jokamiehen oikeudenkaan perusteella.

Kaavaluonnosta on muutettu saatujen lausuntojen perusteella siten, että RA/4 -alue muutetaan kaavaehdotuksessa RM-1 -alueeksi, jonka rakennusoikeus on 480 k-m2. Lisämerkintänä ra/3, joka sallii vain nykyisten lomarakennusten yhteyteen tehtävien saunojen ja ulkorakennusten rakentamisen. Eteläpuolella Härkäniemessä sijaitsevan RM-1 -alueen rakennusoikeutta pienennetään luonnoksen 900 k-m2:stä 700 k-m2:iin ja lisämerkintänä ra/5. Rakennusoikeuden lisäys nykyisestä on 200 k-m2, mikä mahdollistaa yhden uuden lomarakennuksen rakentamisen sekä lomarakennusten yhteyteen enintään 15 k-m2 saunojen sekä talousrakennusten rakentamisen. Lisäksi kantatilan sauna siirretään Sihvonen-järveltä Ylimmäiselle Härkäniemen länsipuolelle lahdenpohjukkaan M-1 -alueelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-434-10-0 / Härkäniemen tuvat, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-​434-​10-​0 / Härkäniemen tuvat,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta ja Etelä-​Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maankäyttö ja kaupunkirakenne/Minna Frosti, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.