Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 271 Ristiinan päiväkodin hankesuunnitelma

MliDno-2021-897

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan päiväkodin tilat koostuvat kolmesta samassa pihapiirissä sijaitsevasta rakennuksesta. Vanhin 1967 rakennettu päärakennus on alun perin suunniteltu emäntäkouluksi ja toiminut myöhemmin mm. liiketilana. Ristiinan kunta muutti rakennuksen vuonna 2009 päiväkodiksi noin 100 lapselle. Rakennuksessa on ollut sen käyttöhistorian aikana lukuisia ongelmia, joita on kulloinkin korjattu niin Ristiinan kunnan kuin sittemmin Mikkelin kaupungin toimesta. Rakennuksessa työskentelevällä henkilökunnalla on esiintynyt mahdollisesti rakennuksen sisäilmaan liittyviä oireita. Kiinteistöön on perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 2019.

Päiväkotiin on teetetty laajat sisäilmatutkimukset loppuvuodesta 2020 rakennuksen kokonaisvaltaisen tilanteen arvioimiseksi. Raportin perusteella rakennuksessa on useita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä, jotka tulee saattaa kuntoon, mikäli rakennuksessa aiotaan jatkaa toimintaa.

Ennen korjaustöiden aloittamista tulee rakennuksessa tarkastella sen tekninen kunto, korjausvelka sekä arvioida sen suunniteltu käyttöikä. Näiden pohjatietojen perusteella on mahdollista laskea kustannusarviot eri vaihtoehdoille eli korjaamiselle, uudisrakennukselle sekä korvaaville tiloille. Hankesuunnittelussa tulee osallistaa toiminnanharjoittaja sekä eri sidosryhmät toiminnallisten edellytyksien arvioimiseksi kullekin toteutusvaihtoehdolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Kammonen, vt. kaupungininsinööri, Pekka.Kammonen@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää käynnistää Ristiinan päiväkodin hankesuunnittelun, jossa arvioidaan eri vaihtoehdot varhaiskasvatuksen tilojen osalta Ristiinassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelän poissa ollessa esittelijänä toimi tämän pykälän osalta rakennuttamispäällikkö Pekka Kammonen.

Merkitään, että Jaana Vartiainen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunkiympäristölautakunnalle.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankesuunnittelutyöryhmä on kartoittanut eri vaihtoehtoja Ristiinan päiväkodin tilaratkaisuihin. Tarkastelussa on huomoitu teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia näkökulmia kullekin vaihtoehdolle. 

Hankesuunnittelutyöryhmään on kuulunut kaupungin varhaiskasvatuksen ja talonrakennuspalveluiden henkilökuntaa. Päiväkodin henkilökunnan näkemyksen mukaan paras vaihtoehto olisi korvata nykyinen päärakennus jolloin muulla vaihtoehdolla, eikä peruskorjata olemassa olevaa rakennusta. Näkemyksiä eri vaihtoehdoista on kysytty myös lasten vanhemmilta. Lasten vanhemmille tehdyn kyselyn perusteella enemmistö oli päärakennuksen korvaavan uudisrakennuksen kannalla, jolloin Helmi-talo ja Keltainen tupa säilyvät entisellään ja koulun esiopetus säilyisi koululla. 

Päiväkodin laskennallinen korjausvelka on 420 000 euroa, peruskorjaustarve 820 000 euroa ja perusparannustarve 1,6 miljoonaa euroa. Päiväkodin todellinen peruskorjaustarve on kuitenkin laskennallisten ikävähennysten perusteella tehtävää korkeampi, koska rakenteissa on vaurioita, joiden poistamiseksi joudutaan purkamaan rakenteita laajemmin.

Vaihtoehtoratkaisuja ovat:

1. Nykyisen päärakennuksen peruskorjaus. n. 2,3-3,1 M€

2A. Uudisrakennus 130 lapselle, jolloin esiopetus siirretään koulukeskukselta samaan kokonaisuuteen. n. 3,7-4,1 M€

2B. Ihastjärven koulun siirtäminen Ristiinaan ja laajentaminen 130 lapselle, jolloin esiopetus siirretään koulukeskukselta samaan kokonaisuuteen. n. 2,7-3,1 M€

3A. Nykyisen päärakennuksen korvaava uudisrakennus. Esiopetus jatkaa koulukeskuksella. n. 3,0-3,3 M€

3B. Ihastjärven koulun siirtäminen nykyisen päärakennuksen korvaavaksi tilaksi. Esiopetus jatkaa koulukeskuksella. n. 2,1-2,3 M€

Helmitalon ja Keltaisen tuvan toiminnot säilyvät ennallaan kaikissa vaihtoehdoissa.

Esittelytekstin liitteenä on hankesuunnitelma, jossa on kerrottu tarkemmin eri vaihtoehdoista. Hankesuunnitelma on lausunnolla kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankesuunnitelman vaihtoehdon 3B mukaisesti, jolloin Ihastjärven koulu siirretään Ristiinaan päiväkotikäyttöön ja esiopetus jatkaa koulukeskuksella.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Vesa Himanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi erityisesti Ihastjärven asukkaiden kuulemista varten.
Jaakko Väänänen kannatti Himasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Vesa Himasen esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Pekka Heikkilä, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Marita Hokkanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen, Vesa Rouhiainen), 4 ei ääntä (Vesa Himanen, Jaana Strandman, Keijo Siitari, Jaakko Väänänen ) ja yksi tyhjä ääni (Tarja Gråsten-Tarkiainen).
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Marita Hokkanen esitti, että kaupunginhallitukselle esitetään hankesuunnitelman vaihtoehdon 2B hyväksymistä, koska siinä henkilöstöä voidaan hyödyntää paremmin, päiväkodin yksiköt saadaan saman katon alle ja ruokailuajat saadaan järkevämmiksi.
Hannu Tullinen kannatti Marita Hokkasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Marita Hokkasen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Pekka Heikkilä, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Vesa Himanen, Jaana Strandman, Jaakko Väänänen, Vesa Rouhiainen), 4 ei ääntä (Marita Hokkanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen, Marja Kauppi) ja yksi tyhjä ääni (Tarja Gråsten-Tarkiainen).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Tarja Gråsten-Tarkiainen saapui kokoukseen ja vammaisneuvoston edustaja Timo Petäjämäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kaupunkiympäristölautakunta kuuli Jaana Vartiaista asiantuntijana tämän pykälän alussa. Jaana Vartiainen ilmoitti poistuvansa esteellisenä (intressijäävi) keskustelun ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankesuunnittelutyöryhmä on kartoittanut eri vaihtoehtoja Ristiinan päiväkodin tilaratkaisuihin. Tarkastelussa on huomoitu teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia näkökulmia kullekin vaihtoehdolle. 

Hankesuunnittelutyöryhmään on kuulunut kaupungin talonrakennuspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Päiväkodin henkilökunnan näkemyksen mukaan paras vaihtoehto olisi korvata nykyinen päärakennus jolloin muulla vaihtoehdolla, eikä peruskorjata olemassa olevaa rakennusta. Näkemyksiä eri vaihtoehdoista on kysytty myös lasten vanhemmilta. Lasten vanhemmille tehdyn kyselyn perusteella enemmistö oli päärakennuksen korvaavan uudisrakennuksen kannalla, jolloin Helmi-talo ja Keltainen tupa säilyvät entisellään ja koulun esiopetus säilyisi koululla. 

Päiväkodin laskennallinen korjausvelka on 420 000 euroa, peruskorjaustarve 820 000 euroa ja perusparannustarve 1,6 miljoonaa euroa. Päiväkodin todellinen peruskorjaustarve on kuitenkin laskennallisten ikävähennysten perusteella tehtävää korkeampi, koska rakenteissa on vaurioita, joiden poistamiseksi joudutaan purkamaan rakenteita laajemmin.

Vaihtoehtoratkaisuja ovat:

1. Nykyisen päärakennuksen peruskorjaus. n. 2,3-3,1 M€

2A. Uudisrakennus 130 lapselle, jolloin esiopetus siirretään koulukeskukselta samaan kokonaisuuteen. n. 3,7-4,1 M€

2B. Ihastjärven koulun siirtäminen Ristiinaan ja laajentaminen 130 lapselle, jolloin esiopetus siirretään koulukeskukselta samaan kokonaisuuteen. n. 2,7-3,1 M€

3A. Nykyisen päärakennuksen korvaava uudisrakennus. Esiopetus jatkaa koulukeskuksella. n. 3,0-3,3 M€

3B. Ihastjärven koulun siirtäminen nykyisen päärakennuksen korvaavaksi tilaksi. Esiopetus jatkaa koulukeskuksella. n. 2,1-2,3 M€

Helmitalon ja Keltaisen tuvan toiminnot säilyvät ennallaan kaikissa vaihtoehdoissa.

Esittelytekstin liitteenä on hankesuunnitelma, jossa on kerrottu tarkemmin eri vaihtoehdoista. Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankesuunnitelman vaihtoehdon 3B mukaisesti, jolloin Ihastjärven koulu siirretään Ristiinaan päiväkotikäyttöön ja esiopetus jatkaa koulukeskuksella.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Tikkanen esitti Hanne Vainion kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankesuunnitelman vaihtoehdon 2B. Ihastjärven koulun siirtäminen Ristiinaan ja laajentaminen 130 lapselle, jolloin esiopetus siirretään koulukeskukselta samaan kokonaisuuteen.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Petri Tikkasen esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 Jaa ääntä (Taina Harmoinen, Janne Strengell, Jenni Kolmisoppi, Vesa Nessling, Jenni Oksanen, Juha Hakkarainen ja Eero Aho) ja 2 Ei ääntä (Petri Tikkanen ja Hanne Vainio) sekä yksi äänesti tyhjää (Kirsi Pokkinen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että Mikkelin lukion rehtori Jari Tuomenpuro saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellyt asiaa 15.6.2021 ja kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontuu torstaina 17.6.2021, jonka jälkeen ko. lautakuntien kannanotto lisätään pykälään.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Esitys annetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijä antoi seuraavan esityksen

Kaupunginhallitus päättää, että se hyväksyy hankesuunnitelman vaihtoehdon 3B mukaisesti, jolloin Ihastjärven koulu siirretään Ristiinaan päiväkotikäyttöön ja esiopetus jatkaa koulukeskuksella.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn ja Kirsi Olkkosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa on kuultava Ihastjärven asukkaita sekä pyydettävä lausunto Pitäjän aluejohtokunnalta. Päätöksenteon pohjaksi on laadittava maaseutuvaikutusten arviointi koskien Ihastjärven koulurakennuksen liikunta- ja kokoontumistiloja. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee käsitellä Ihastjärven koulukiinteistön jatkokäyttöä koskeva kuntalaisaloite ennen kuin hankesuunnitelma tulee uudelleen kaupunkiympäristölautakunnan ratkaistavaksi. Jos Ihastjärven koulun siirto osoittautuu tarkempien selvitysten ja riskienarvioinnin jälkeen mahdottomaksi Ristiinan päiväkodiksi, rakennetaan Ristiinaan uusi päiväkoti ja esiopetus säilyy koulukeskuksella.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi  ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Petri Pekosen esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen, Mali Soininen, Arto Seppälä, Jukka Pöyry), 4 ei ääntä (Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen) ja 1 poissa (Soile Kuitunen). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Merkitään, että Pekka Pöyry, Petri Pekonen ja Kirsi Olkkonen jättivät eriävän mielipiteen, saman sisältöinen kuin esitys. 

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Arto Seppälän kannatamana päätökseksi vaihtoehtoa 2B: Uudisrakennuksena siirrettävä Ihastjärven koulu, Helmitalo ja Keltainen tupa jäisivät pihapiiriin, koululta eskarit siirtyisivät tähän tilaan 1. kohtuu nopeasti remontoitavissa ja siirrettävissä peltoalueelle 2 pystyttäisiin olemaan nykyisissä tiloissa pienin remontein/kunnostuksin kunnes päästäisiin siirtymään uuteen 3 esiopetuksen ruokailu siirtyisi myöhemmäksi se on nyt 9.45 -> jatkossa olisi 11. Eskaripäivän pituus on klo 9-13, niin saataisiin hiukan inhimillistettyä lasten päivää 4. kaikki päiväkodin yksiköt saadaan saman katon alle: parantaa koko henkilöstön toimintaa (esimiestehtävät, keittiöhenkilökunta, siivoajat, terapeutit, opettajat ja hoitajat) 5. mahdollistaisi työntekijöiden yhteiskäytön aamuisin ja iltapäivisin, näin syntyisi henkilöstömenoissa säästöjä. Nyt voi olla 4-5 paikassa työntekijöitä hoitamassa esim. seitsemää lasta, kun normitilanteessa tuossa olisi vain yhden työntekijän lapset. Henkilökunnan välinen yhteistyö mahdollistuu luontevammin ja paremmin 6. esimiehen tuki/apu työntekijöille olisi lähempänä ja saman katon alla 7. nyt on 2-v esiopetuskokeilu menossa ja vahvasti näyttää siltä, että siitä tulee pysyvä ratkaisu, niin myös viskarit (5-6-v) olisivat läheisyydessä ja yhteistyö esikoulun kanssa olisi joustavaa 8. lasten siirtyminen uuteen ryhmään tapahtuisi matalammalla kynnyksellä, esim. viskareista eskariin (jos eskaritkin olisivat samassa rakennuksessa) kun tilat ja työntekijät olisivat ennestään tuttuja 9. eskareiden apu (leikkivierailuja ja pikkuesityksiä pienemmille) 10 kaikki eskarit samassa talossa (nyt kahdessa eri paikassa, joudutaan hankkimaan välineitä kahteen paikkaan) -> materiaalit, opetusvälineistö yhdessä paikassa 11. tiedonkulku ja yhteenkuuluvuuden tunne ”kaikki samaa porukkaa” 12. koululla olevista esiopetustiloista tulisi kirjastolle heidän kaivattua lisätilaa. Rakennusvalvonta ja yhteispalvelupiste saisi myös kunnolliset tilat. Sisäänkäyntikin kirjastolle olisi valmiina kuin myös eteistilat 13. Ei lähdetä enää remontoimaan nykyistä tilaa. 14. työntekijöiden ja perheiden mielipiteet otettava huomioon.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tahty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin, ja suoritetussa äänestyksessä  annettiin 8 jaa ääntä (Jyrki Koivikko, Pekka Pöyry, Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen, Jukka Pöyry, Mali Soininen, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen) ja 3 ei ääntä (Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Arto Seppälä).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että rakennuttaja Saija Himanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Merkitään, että Soile Kuitunen oli pois kokouksesta tämän pykälän aikana klo 15.00 - 15.23.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.