Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Metsolankatu 2 kiinteistö

MliDno-2021-2141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki omistaa pientalon osoitteessa Metsolankatu 2. Rakennus on tehty vuonna 1947 ja peruskorjattu vuonna 1993. Rakennuksen maantasokerroksessa toimii yksityinen päiväkoti Muksula ja toisessa kerroksessa on 7 kpl vuokra-asuntoja. Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsee mm. saunatilat ja varastoja.

Rakennuksen vuokratulot ovat noin 80 000 euroa ja ylläpitokulut noin 50 000 - 75 000 euroa vuodessa.

Rakennuksessa toimivassa Muksulan päiväkodissa on havaittu oireilua, joka saattaa liittyä sisäilmaan. Kiinteistöön teetettiin laajat sisäilmatutkimukset alkuvuodesta 2021 päiväkodin tiloihin, eli maantasokerrokseen ja kellariin. Samassa rakennuksessa toisessa kerroksessa sijaitseviin asuinhuoneistoihin ei tehty tässä yhteydessä tutkimuksia.

Tutkimuksissa selvisi, että rakennuksen välipohjassa ja ulkoseinärakenteessa on mikrobivaurioita, jotka voivat kulkeutua ilmayhteyksien kautta sisäilmaan. Kellaritilassa on laajasti kohonnutta kosteutta ja mikrobivaurioon liittyvää hajuhaittaa. Ilmayhteys rakenteista ja kellarista sisäilmaan on todettu merkkiainekokeella. Tiloissa oli havaittavissa mineraalivillakuituja. Lisäksi rakennuksessa on rakenteellisia ja talotekniikkaan liittyviä puutteita, jotka tulee korjata.

Terveysvalvonnan näkemyksen mukaan päiväkodin tiloissa on terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa, joiden korjaaminen on välttämätöntä. Toimenpiteitä haitan korjaamiseksi edellytetään nopealla aikataululla. Tehtyjen selvitysten perusteella välitöntä terveysvaaraa ei kuitenkaan ole, joten terveysvalvonta ei edellytä tilan käytön rajoittamista. Suojaaviin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä, jos korjaamisen aikataulu on pitkä tai väistötilaa ei ole käytettävissä.

Terveysvalvonta edellyttää, että toimijoiden [toiminnanharjoittaja (päiväkoti Muksula) ja kiinteistön omistaja (Mikkelin kaupunki)] on esitettävä mihin toimenpiteisiin ja missä aikataulussa ryhdytään terveyshaittojen korjaamiseksi. Suunnitelma toimenpiteistä on pyydetty esitettäväksi 18.6.2021 mennessä. Annettuun määräaikaan pyritään saamaan jatkoaika, jotta kaupunginhallitus ehtii käsitellä asian ennen vastineen antamista.

Rakennuksen korjaamisesta on teetetty kustannusarvio, jonka mukaan koko rakennuksen korjaus maksaa noin 1 160 000 euroa, alv 0 %. Kustannusten osalta tulee lisäksi huomioida, että arvonlisäveroa ei saada vähentää asuinhuoneistokäytössä olevilta osilta. Päiväkodin tiloja on noin kolmasosa koko rakennuksen pinta-alasta.

Lasten päiväkotiyhdistys Muksula Ry on lähestynyt Mikkelin kaupunkia kirjeellä, jossa esitetään, että kaupunki tulisi tekemään kiinteistössä tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotta päiväkoti voi jatkaa toimintaansa ko. kiinteistössä.

Asia on käsittelyssä kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.6.2021. Molemmat lautakunnat käsitlelevät asiaa. Kaupunkiympäristölautakunta antaa oman päätösehdotuksensa kaupunginhallitukselle. Kaupunkiympäristölautakunta antaa oman päätösehdotuksensa kaupunginhallitukselle. Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa oman lausuntonsa 17.6.2021 ja se liitetään osaksi päätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki ei ryhdy korjaustoimenpiteisiin rakennuksessa. Kiinteistö asetetaan myyntiin ja tarvittavat korjaustoimenpiteet tai uudisrakennuksen rakentaminen jäävät kiinteistön uuden omistajan ratkaistavaksi. Suojaavien toimenpiteiden tarve ja laajuus selvitetään yhdessä toiminnanharjoittajan ja terveysvalvonnan kanssa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Heikkilä esitti, että kaupunkiympäristölautakunta tekee kaupungihallitukselle seuraavan esityksen:
"Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki ei ryhdy korjaustoimenpiteisiin rakennuksessa. Päiväkodin toiminta kiinteistössä pyritään turvaamaan kesäkuun 2023 loppuun asti, jotta päiväkodin toiminta ei vaarannu muutostilanteessa. Tämän jälkeen kiinteistö asetetaan myyntiin ja tarvittavat korjaustoimenpiteet tai uudisrakennuksen rakentaminen jäävät kiinteistön uuden omistajan ratkaistavaksi. Suojaavien toimenpiteiden tarve ja laajuus selvitetään yhdessä toiminnanharjoittajan ja terveysvalvonnan kanssa. Kaupunki avustaa Lasten päiväkotiyhdistys Muksula ry:ä uusien toimintatilojen etsimisessä".

Hannu Tullinen kannatti Pekka Heikkilän esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Pekka Heikkilän esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Vesa Himanen, Jaakko Väänänen, Keijo Siitari), 9 ei ääntä (Pekka Heikkilä, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Tarja Gråsten- Tarkiainen, Jaana Vartiainen, Marita Hokkanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen, Vesa Rouhiainen) ja yksi oli poissa (Jaana Strandman).

Puheenjohtaja totesi, että Pekka Heikkilän esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki omistaa pientalon osoitteessa Metsolankatu 2. Rakennus on tehty vuonna 1947 ja peruskorjattu vuonna 1993. Rakennuksen maantasokerroksessa toimii yksityinen päiväkoti Muksula ja toisessa kerroksessa on 7 kpl vuokra-asuntoja. Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsee mm. saunatilat ja varastoja.

Rakennuksen vuokratulot ovat noin 80 000 euroa ja ylläpitokulut noin 50 000 - 75 000 euroa vuodessa.

Rakennuksessa toimivassa Muksulan päiväkodissa on havaittu oireilua, joka saattaa liittyä sisäilmaan. Kiinteistöön teetettiin laajat sisäilmatutkimukset päiväkodin tiloihin alkuvuodesta 2021. Tutkimuksissa selvisi, että rakennuksen välipohjassa ja ulkoseinärakenteessa on mikrobivaurioita, jotka voivat kulkeutua ilmayhteyksien kautta sisäilmaan. Kellaritilassa on laajasti kohonnutta kosteutta ja mikrobivaurioon liittyvää hajuhaittaa. Ilmayhteys rakenteista ja kellarista sisäilmaan on todettu merkkiainekokeella. Tiloissa oli havaittavissa mineraalivillakuituja. Lisäksi rakennuksessa on rakenteellisia ja talotekniikkaan liittyviä puutteita, jotka tulee korjata.

Terveysvalvonnan näkemyksen mukaan päiväkodin tiloissa on terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa, joiden korjaaminen on välttämätöntä. Toimenpiteitä haitan korjaamiseksi edellytetään nopealla aikataululla. Tehtyjen selvitysten perusteella välitöntä terveysvaaraa ei kuitenkaan ole, joten terveysvalvonta ei edellytä tilan käytön rajoittamista. Suojaaviin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä, jos korjaamisen aikataulu on pitkä tai väistötilaa ei ole käytettävissä.

Terveysvalvontaan on esitettävä mihin toimenpiteisiin ja missä aikataulussa toiminnanharjoittaja (päiväkoti Muksula) ja kiinteistön omistaja (Mikkelin kaupunki) ryhtyvät terveyshaittojen korjaamiseksi. Suunnitelma toimenpiteistä on esitettävä 18.6.2021 mennessä. Annettuun määräaikaan pyritään saamaan jatkoaika, jotta kaupunginhallitus ehtii käsitellä asian ennen vastineen antamista.

Rakennuksen korjaamisesta on teetetty kustannusarvio, jonka mukaan koko rakennuksen korjaus maksaa noin 1 160 000 euroa, alv 0 %. Kustannusten osalta tulee lisäksi huomioida, että arvonlisäveroa ei saada vähentää asuinhuoneistokäytössä olevilta osilta. Päiväkodin tiloja on noin kolmasosa koko rakennuksen pinta-alasta.

Lasten päiväkotiyhdistys Muksula Ry on lähestynyt Mikkelin kaupunkia kirjeellä, jossa esitetään, että kaupunki tulisi tekemään kiinteistössä tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotta päiväkoti voi jatkaa toimintaansa ko. kiinteistössä.

Asia on käsittelyssä kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.6.2021. Molemmat lautakunnat antavat päätösehdotuksensa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Metsolankatu 2 kiinteistössä toimivan Muksulan päiväkodin toiminta tulee turvata niin, että kaupunki edesauttaa tilaratkaisujen löytämisessä yksityisen päiväkodin tarpeisiin.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Janne Strengell esitti Juha Hakkaraisen ja Hanne Vainion kannattamana, että kaupunki pyrkii turvaamaan päiväkoti Muksulan toiminnan 2 vuoden ajan, mikäli terveys viranomainen sen mahdollistaa. Uusien korvaavien tilojen etsintää jatketaan aktiivisesti Muksulan päiväkodin kanssa.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Janne Strengellin esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi, että Janne Strengellin esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellyt asiaa 15.6.2021 ja kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontuu torstaina 17.6.2021, jonka jälkeen ko. lautakuntien kannanotto lisätään pykälään. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Esitys annetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijä teki seuraavan esityksen

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki ei ryhdy korjaustoimenpiteisiin rakennuksessa. Päiväkodin toiminta kiinteistössä pyritään turvaamaan kesäkuun 2023 loppuun asti,​ jotta päiväkodin toiminta ei vaarannu muutostilanteessa. Tämän jälkeen kiinteistö asetetaan myyntiin ja tarvittavat korjaustoimenpiteet tai uudisrakennuksen rakentaminen jäävät kiinteistön uuden omistajan ratkaistavaksi. Suojaavien toimenpiteiden tarve ja laajuus selvitetään yhdessä toiminnanharjoittajan ja terveysvalvonnan kanssa. Kaupunki avustaa Lasten päiväkotiyhdistys Muksula ry:ä uusien toimintatilojen etsimisessä. Päiväkodin toiminnan turvaaminen ei saa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. 

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lasten päiväkotiyhdistys Muksula ry

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.